Urząd Gminy w Budzowie

Zawiadomienie

Kategoria: Informacje Opublikowano: 12-05-2017

Sesja Rady Gminy w Budzowie
odbędzie się w dniu 30 maja 2017r.
o godz. 12:oo
w sali narad Urzędu Gminy w Budzowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXV Sesji Rady Gminy w Budzowie.
 4. Wysłuchanie informacji o zmianach w przepisach emerytalnych i ubezpieczeniowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 5. Wysłuchanie informacji Wójta Gminy Budzów o działalności międzysesyjnej.
 6. Wysłuchanie informacji z działalności sportowej: LKS Bieńkówka, LKS Budzów, Organizatora imprez sportowych w szkołach w gminie Budzów za rok 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi: LKS Bieńkówka, LKS Budzów.
 8. Uchwalenie zmian w Budżecie Gminy na rok 2017r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w Budzowie do zasobów nieruchomości Gminy Budzów z przeznaczeniem na poszerzenie drogi Moćkówka w miejscowości Budzów
 11. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/    Krystyna Szczepaniak

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.