Urząd Gminy w Budzowie

ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 R

Kategoria: Odpady komunalne Opublikowano: 20-12-2021

Wójt Gminy Budzów działając na podstawie art. 6m ust.2 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2021 r. poz.888 z póź.zm.) informuje, że od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe stawki opłat gospodarowania odpadami komunalnymi przyjęte Uchwałą Nr XXVIII/278/2021 Rady Gminy w Budzowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty, a także ustalenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym:

  1. ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 22,00 zł miesięcznie od mieszkańca,
  2. jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 45,00 zł. miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
  3. ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł za każdego mieszkańca,
  4. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 190,00 zł. za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  5. w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 380,00 zł. Za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Informuje się, że zawiadomienie o zmianie stawek zostanie dostarczone właścicielom nieruchomości. Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż zgodnie z art. 6m ust. 2a. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie wówczas do uiszczania opłaty, wskazanej w informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

W przypadku chęci zadeklarowania, że właściciel nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi będzie kompostował bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym należy złożyć korektę deklaracji.

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.