Urząd Gminy w Budzowie

Zakup i montaż urządzeń do uzdatniania wody dla 5 studni głębinowych

Kategoria: 2023 Opublikowano: 18-07-2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

„Zakup i montaż urządzeń do uzdatniania wody dla 5 studni głębinowych”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń służących uzdatnianiu wody pobieranych ze studni głębinowych.

Studnie głębinowe zlokalizowane w miejscowościach -Bieńkówka ilość 2 szt., Jachówka 1 szt., Budzów 1 szt., Palcza 1 szt. Zastosowane urządzenia powinny zostać dopasowane do zakresu przekroczonych parametrów wody. Woda powinna spełniać wymagania Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wyniki badań w załączeniu.

 Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta,
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • wartość oferty (netto oraz brutto),
  • termin ważności oferty,

Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności, kosztorys ofertowy

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia  i termin.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź też odebrana osobiście od oferenta.

Termin składania ofert upływa w dniu: 21.07. 2023 r.

Termin realizacji zadania: do 30.08.2023 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: CENA 100 %

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.