Urząd Gminy w Budzowie

Zakup i montaż urządzeń do uzdatniania wody dla 5 studni głębinowych

Kategoria: 2023 Opublikowano: 18-07-2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

„Zakup i montaż urządzeń do uzdatniania wody dla 5 studni głębinowych”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń służących uzdatnianiu wody pobieranych ze studni głębinowych.

Studnie głębinowe zlokalizowane w miejscowościach -Bieńkówka ilość 2 szt., Jachówka 1 szt., Budzów 1 szt., Palcza 1 szt. Zastosowane urządzenia powinny zostać dopasowane do zakresu przekroczonych parametrów wody. Woda powinna spełniać wymagania Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wyniki badań w załączeniu.

 Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta,
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • wartość oferty (netto oraz brutto),
  • termin ważności oferty,

Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności, kosztorys ofertowy

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia  i termin.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź też odebrana osobiście od oferenta.

Termin składania ofert upływa w dniu: 21.07. 2023 r.

Termin realizacji zadania: do 30.08.2023 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: CENA 100 %