Urząd Gminy w Budzowie

Zagospodarowanie otoczenia przy mogile Konfederatów Barskich z 1771 roku w miejscowości Palcza

Kategoria: 2022 Opublikowano: 30-06-2022

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

„Zagospodarowanie otoczenia przy mogile Konfederatów Barskich z 1771 rokuw miejscowości Palcza.”

 Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta,
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • wartość oferty (netto oraz brutto),
  • termin ważności oferty,

Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności, kosztorys ofertowy

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzeniai termin.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź też odebrana osobiście od oferenta.

Termin składania ofert upływa w dniu: 18.07.2022 r.

Termin realizacji zadania: do 31.10.2022 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: CENA 100 %