Urząd Gminy w Budzowie

Wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego oraz niektórych świadczeń rodzinny

Kategoria: GOPS Opublikowano: 26-02-2016

Wzrost kryterium dochodowego uprawniającego
do zasiłku rodzinnego oraz niektórych świadczeń rodzinnych

 

Z dniem 10.09.2015r wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokość świadczeń rodzinnych o raz wysokości zasiłku dla opiekuna, na podstawie którego od dnia 01.11.2015r wzrasta kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz niektóre świadczenia rodzinne.
W okresie od 01.11.2015r do 31.10.2017r zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty674,00 zł.
W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty  764,00 zł.
W okresie od 01.11.2015r do 31.10.216r:
1) wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
a) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
c) 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku
życia,
2) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania  dziecka, o którym mowa w art. 11a ustawy o świadczeniach rodzinnych, wynosi  185,00 złmiesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie  dzieci,
3) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w  rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ustawy o świadczeniach  rodzinnych, wynosi90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci  uprawnione do zasiłku rodzinnego,
4) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka  niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13 ustawy o świadczeniach rodzinnych,  wynosi:
a) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b) 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do  ukończenia 24 roku życia,
5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w  szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ustawy o  świadczeniach rodzinnych, wynosi:
a) 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w  miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub  szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek  nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub  osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o  stopniu niepełnosprawności,
b) 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca  zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w  przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w  której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie  odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Ponadto w okresie od 01.11.2015r:
1) wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, o której mowa w  art. 15b ustawy o świadczeniach rodzinnych, wynosi 1.000,0 zł,
2) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, o którym  mowa w art. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych, wynosi 1.000,00 zł,
3) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie  korzystania z urlopu wychowawczego, o którym mowa w art. 10 ustawy o  świadczeniach rodzinnych, wynosi 400,00 zł miesięcznie,
4) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, o  którym mowa w art. 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych, wynosi 100,00 zł na  dziecko,
5) wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy o  świadczeniach rodzinnych, wynosi 153,00 zł miesięcznie,
6) wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 16a ustawy o  świadczeniach rodzinnych, wynosi 520,00 zł miesięcznie,
7) wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie o ustaleniu i wypłacie  zasiłków dla opiekunów, wynosi 520,00 zł miesięcznie

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.