Urząd Gminy w Budzowie

Wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego oraz niektórych świadczeń rodzinny

Kategoria: GOPS Opublikowano: 26-02-2016

Wzrost kryterium dochodowego uprawniającego
do zasiłku rodzinnego oraz niektórych świadczeń rodzinnych

 

Z dniem 10.09.2015r wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokość świadczeń rodzinnych o raz wysokości zasiłku dla opiekuna, na podstawie którego od dnia 01.11.2015r wzrasta kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz niektóre świadczenia rodzinne.
W okresie od 01.11.2015r do 31.10.2017r zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty674,00 zł.
W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty  764,00 zł.
W okresie od 01.11.2015r do 31.10.216r:
1) wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
a) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
c) 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku
życia,
2) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania  dziecka, o którym mowa w art. 11a ustawy o świadczeniach rodzinnych, wynosi  185,00 złmiesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie  dzieci,
3) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w  rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ustawy o świadczeniach  rodzinnych, wynosi90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci  uprawnione do zasiłku rodzinnego,
4) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka  niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13 ustawy o świadczeniach rodzinnych,  wynosi:
a) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b) 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do  ukończenia 24 roku życia,
5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w  szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ustawy o  świadczeniach rodzinnych, wynosi:
a) 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w  miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub  szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek  nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub  osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o  stopniu niepełnosprawności,
b) 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca  zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w  przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w  której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie  odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Ponadto w okresie od 01.11.2015r:
1) wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, o której mowa w  art. 15b ustawy o świadczeniach rodzinnych, wynosi 1.000,0 zł,
2) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, o którym  mowa w art. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych, wynosi 1.000,00 zł,
3) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie  korzystania z urlopu wychowawczego, o którym mowa w art. 10 ustawy o  świadczeniach rodzinnych, wynosi 400,00 zł miesięcznie,
4) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, o  którym mowa w art. 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych, wynosi 100,00 zł na  dziecko,
5) wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy o  świadczeniach rodzinnych, wynosi 153,00 zł miesięcznie,
6) wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 16a ustawy o  świadczeniach rodzinnych, wynosi 520,00 zł miesięcznie,
7) wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie o ustaleniu i wypłacie  zasiłków dla opiekunów, wynosi 520,00 zł miesięcznie