Urząd Gminy w Budzowie

Wykonanie punktowych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Kategoria: 2021 Opublikowano: 20-05-2021
 1. Gmina Budzów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: Wykonanie punktowych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 • Zadanie Nr 1 punktowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w obrębie działek ew. nr 7250/1, 7250/2, 7247/9,
 • Zadanie Nr 2 punktowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w obrębie działek ew. nr 7976/10,7976/8, 7974/23, 7974/37,7974/39, 7974/41, 7974/43, 7964/5, 7964/7, 7965/4, 7963, 7961/1, 7961/2, 7962, 7960/2, 7960/1, 7959,
 • Zadanie N 3 punktowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Palcza w obrębie działek ew. nr4440/12, 4433/1,
 • Zadanie Nr 4 punktowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzów w obrębie działek ew. nr 3155/25, 3155/27, 3155/29, 3155/31, 3155/37, 3155/40,
 • Zadanie Nr 5 punktowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzów w obrębie działek ew. nr 336/9, 336/5, 337/9, 337/11, 338/4, 341/4,
 • Zadanie Nr 6 punktowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzów w obrębie działek ew. nr 642/1, 640/1, 638/9, 640/2, 640/3, 640/4, 652/2, 639/2, 632/3, 652/1, 639/1, 653, 655/2,
 • Zadanie Nr 7 punktowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzów w obrębie działek ew. nr 7814/2, 6967/2, 7729, 67/8, 67/16, 67/6,67/5, 7728, 67/13,
 • Zadanie Nr 8 punktowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzów w obrębie działek ew. nr 7367/24, 7367/26, 1603/30, 1515/1, 7443/5, 7443/3, 7443/6, 7443/7
 1. Warunek udziału wykonawcy w postepowaniu:
  • warunkiem udziału w postepowaniu jest posiadanie wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony je żeli wykonawca wykaże w formie doświadczenia, że w okresie 3 lat przed upływem składania ofert wykonał co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem były usługi związane ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 2. Termin realizacji w ciągu 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 3. Kryteria ocen:
  • cena – 100 % za realizację przedmiotu zamówienia.
 4. Uwagi:
  • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy. Zamawiający dokona wyboru oddzielnie na każdą część zamówienia,
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie oraz do zwrócenia się do Wykonawców z prośbą o wyjaśnienie i uzupełnienie złożonych ofert,
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyłonienia żadnego z wykonawców bez podania przyczyny.
 5. Termin złożenia oferty: do 07 czerwca 2021 r. do godz. 14-tej
 6. Ofertę należy złożyć:
  • osobiście na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Budzowie pok. nr 3,
  • przesłanie pocztą, kurierem na adres: Urząd Gminy w Budzowie, 34-211 Budzów 445 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.