Urząd Gminy w Budzowie

Wykonanie projektu budowlanego na „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice–Zembrzyce w km 0+115 do km 0+260 odcinka 110 w miejscowości Budzów polegająca na przebudowie istniejącego pobocza, przebudowie istniejącej zatoki autobusowej oraz budowa przejścia dla pieszych wraz  z doświetleniem  przejścia”.

Kategoria: 2021 Opublikowano: 25-01-2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zadanie pn.:

Wykonanie projektu budowlanego na „ Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice–Zembrzyce w km 0+115 do km 0+260 odcinka 110 w miejscowości Budzów polegająca na przebudowie istniejącego pobocza, przebudowie istniejącej zatoki autobusowej oraz budowa przejścia dla pieszych wraz  z doświetleniem  przejścia”.

 1.     Zakres prac projektowych obejmuje:
  1. wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej,
  2. wykonanie dokumentacji projektowej przebudowę drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice –Zembrzyce w km 0+115 do km 0+260 odcinka 110 w miejscowości Budzów polegająca na przebudowie istniejącego pobocza, przebudowie istniejącej zatoki autobusowej oraz budowa przejścia dla pieszych wraz  z doświetleniem  przejścia niezbędnej do wykonania zadania; w 5 egz.
  3. materiały do pozwolenia na budowę wraz z jego uzyskaniem z właściwego organu administracji architektoniczno- budowlanej,
  4. uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji wymaganych prawem;
  5. sporządzenie przedmiarów i kosztorysów robót (inwestorski i ofertowy); w 2 egz.
  6. sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; w 2 egz.
  7. opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu.
 2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowań projektowych również w wersji elektronicznej na nośnikach CD w niżej wymienionych formatach:
  1. rysunki – format .dwg i .pdf
  2. opisy – format .doc i .pdf
  3. tabele – format .xls,  lub .doc i .pdf
  4. inne elementy – format do uzgodnienia z zamawiającym
 3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie wymagane decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie zezwalające na realizację projektowanej inwestycji. Wszelkie opłaty i koszty związane z ich uzyskaniem ponosi Wykonawca. Inwestorem realizacji zadania inwestycyjnego jest Gmina Budzów.
 4. Wszelkie inne uzgodnienia należy konsultować na etapie projektowania z Zamawiającym. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielania na wezwanie Zamawiającego wszelkich wyjaśnień oraz dokonywania uzupełnień lub zmian w opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie trwania postępowania związanego ze zgłoszeniem robót budowlanych. Zakres zmian lub wyjaśnień będzie zależny od wymagań organu administracji architektoniczno-budowlanej prowadzącego postępowanie w sprawie wydania pozwolenia n budowę.
 5. Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może określać technologii robót, rodzajów materiałów i innych warunków w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz ma być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 6. Całość dokumentacji należy wykonać zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z normami.
 7. Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu postępowania, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem postępowania, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę.
 8. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w przypadku dezaktualizacji wskaźników w oparciu, o które sporządzono kosztorys.
 9. Wykonawca udzieli rękojmi za wady w dokumentacji projektowej, która wygaśnie wobec niego wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności ostatniego wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektów i robót wykonanych na podstawie przedmiotowych opracowań projektowych.
 10. Obszar objęty zamówieniem posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres oferenta,
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • wartość oferty (netto oraz brutto),
 • termin ważności oferty,

Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności i dostawy, warunki gwarancji, kosztorys ofertowy itd.

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia  i termin.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, przesłana faksem, drogą elektroniczną opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą  ważnego kwalifikowanego certyfikatu bądź też odebrana osobiście od oferenta.

Termin składania ofert upływa w dniu: 02.02.2021 r.

Termin realizacji zadania: 31.05.2021 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: CENA 100 %

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.