Urząd Gminy w Budzowie

Wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w latach 2022-2025.

Kategoria: 2021 Opublikowano: 09-11-2021

Gmina Budzów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

„Wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w latach 2022-2025.”

Oferta winna zawierać proponowane ceny za:

 1. opłaty z tytułu otwarcia rachunków;
 2. opłaty z tytułu prowadzenia rachunków;
 3. opłaty za realizację polecenia przelewu;
 4. opłaty za realizację przekazów zagranicznych wychodzących i przychodzących;
 5. opłaty za wypłatę gotówkową z rachunku zamawiającego;
 6. opłaty z tytułu wpłaty gotówkowej na rachunek zamawiającego;
 7. opłaty od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Gminy Budzów przez podatników;
 8. opłaty z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunkach bieżących i pomocniczych zamawiającego;
 9. opłaty za wydanie czeków gotówkowych;
 10. opłaty za system zarzadzania kaucjami;
 11. opłaty za instalację i pełne korzystanie z systemu Internet Banking dla firm (3 stanowiska);
 12. opłaty za wypłaty gotówkowe zasiłków: rodzinnych, pielęgnacyjnych, stałych, celowych i okresowych;
 13. opłaty za system płatności masowych;
 14. uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym;
 15. oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych;
 16. lokaty krótkoterminowe standardowe ze stałą stopą procentową:
 17. oprocentowanie lokat 3 – 31 dni,
 18. oprocentowanie lokat 1-3 miesięcy
 19. oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, lokat ON oraz 48 h:
 20. oprocentowanie lokat ON dla rachunku podstawowego,
 21. oprocentowanie lokat 48 godzin dla rachunku podstawowego,
 22. oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych,
 23. lokaty terminowe indywidualne ze stałą stopą procentową – możliwość wyboru okresu przechowywania lokat terminowych w zależności od potrzeb Gminy

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Budzowie do dnia 25 listopada 2021 r.

Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.