Urząd Gminy w Budzowie

Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej lub melioracji wodnej.

Kategoria: 2022 Opublikowano: 08-03-2022

Zamawiający – Gmina Budzów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą: Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej lub melioracji wodnej.

Dokumentacja dotyczyć będzie rozstrzygnięcia sprawy przywrócenia stosunków wodnych na działkach 4522, 4540, 4541, 4544/2, 4546, 4542/2, 4544/1 położonych w Krzczonowie, do których naruszenia doszło wskutek zmian na działkach 3113 i 3112

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie zmiany stanu wody na gruncie. Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca zostanie powołany na biegłego postanowieniem Wójta Gminy.
 2. Przedmiotem ekspertyzy będzie określenie: czy działania na działce o numerze ewidencyjnym 3113,3112 w Krzczonowie (Gmina Tokarnia) doprowadziły do zmiany stanu wody ze szkodą dla gruntów działki o numerze ewidencyjnym 4522,4540,4541,4544/2,4546,4542/2,4544/1 w myśl art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) oraz zaproponowanie sposobu przywrócenia prawidłowego stanu wody na gruncie w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
 3. Opracowanie powinno zawierać:
  1. opis istniejącego stanu wody na gruncie,
  2. dokumentację fotograficzną obecnej sytuacji na gruncie,
  3. czy i kiedy – nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie (jeżeli tak – to czy została ona wywołana działaniami właściciela działki o numerze ewidencyjnym 3113,3112, czy została wywołana innymi czynnikami – wskazać jakimi); czy doszło do zmiany ukształtowania terenu w wyniku działalności właściciela działek o numerze ewidencyjnym 3113,3112,
  4. czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wody opadowej (jeśli tak to, z jakiej przyczyny, czy z powodu dokonanych zmian),
  5. kto jest sprawcą zmiany stanu wody na gruncie,
  6. na czym polegała zmiana stanu wody na gruncie,
  7. czy dochodzi do zalewania działek sąsiednich, w tym działek o numerze ewidencyjnym 4522,4540,4541,4544/2,4546,4542/2,4544/1 i jaka jest tego przyczyna,
  8. wyszczególnienie konkretnych działań właścicieli działek, które ingerują w ukształtowany w terenie system zasobów wodnych,
  9. czy ewentualna zmiana stosunków wodnych spowodowała szkody na działkach sąsiednich (jeżeli tak to wyszczególnić),
  10. wnioski i zalecenia konieczne do wydania decyzji administracyjnej w toku postępowania, o którym mowa w art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Wnioski i zalecenia powinny być konkretne i w przypadku stwierdzenia, że zasadne jest wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom powinny jednoznacznie określać jakie urządzenia powinny zostać wykonane, a w przypadku jeżeli wnioski i zalecenia będą wskazywały na konieczność przywrócenia stanu poprzedniego to powinny wskazać jednoznacznie jaki był stan poprzedni na działce, która ma zostać przywrócona do stanu poprzedniego.
 4. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały dotyczące prowadzonego postępowania, określając lokalizację działek, charakter sprawy, przebieg postępowania, udzielając wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań. Pozostałe materiały Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie na własny koszt.
 5. W trakcie przygotowywania ekspertyzy należy wziąć po uwagę prawo stron postępowania do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do czynnego udziału w postępowaniu. W związku z powyższym czynności konieczne do wykonania – w tym wizja lokalna – powinny być wykonane po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania oraz Urzędu Gminy w Budzowie.
 6. Po sporządzeniu opinii i przedstawieniu jej stronom postępowania w przypadku złożenia przez strony uwag do opinii, Wykonawca będzie miał obowiązek ustosunkować się pisemnie do tych uwag w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
 7. W trakcie trwania postępowania administracyjnego należy wziąć pod uwagę możliwość udzielania odpowiedzi lub opisów zagadnień stawianych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze lub Wojewódzki Sąd Administracyjny.
 8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Gminy w Budzowie opinie, o których mowa wyżej w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej.

 Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres oferenta,
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • wartość oferty (netto oraz brutto),
 • termin ważności oferty,

Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności, kalkulacje cenową.

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i termin.

Ofertę Wykonawca może złożyć.

W formie pisemnej na adres Gmina Budzów 34-211 Budzów 445

W formie elektronicznej na adres: gmina@budzow.pl

Termin składania ofert upływa w dniu: 14.03. 2022 r. do godz.15.00

Termin realizacji zadania: 29.04. 2022 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: CENA 100 %

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.