Urząd Gminy w Budzowie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Budzów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 14-01-2021

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Budzów przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jedn. z 2020 r. Dz. U. poz. 713 z późn zm.), art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2020 r. Dz. U., poz. 65 z póź.zm.) Wójt Gminy Budzów zarządza, co następuje:

§1. Ogłosić wykaz nieruchomości gruntowej stanowiących własność Gminy Budzów przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2. Podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w §1 niniejszego zarządzenia poprzez wywieszenia na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stornie internetowej www.budzow.pl oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.