Urząd Gminy w Budzowie

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Budzów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej – 2023

Kategoria: Informacje Opublikowano: 20-06-2023

Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Budzów z dnia 20 czerwca 2023 r. 

w sprawie:  przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Budzów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Na podstawie  art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tj. Dz.  U. z 2023r poz. 40 ze zm.)w związku z art.25 ust1 i2,  oraz  art. 35 ust 1 i2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2023r.  poz. 344),  Wójt Gminy Budzów

zarządza, co następuje:

§1 Ogłosić wykaz nieruchomości gruntowej stanowiących własność Gminy Budzów przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2 Podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia poprzez wywieszenia na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej www.budzow.pl oraz w lokalnej prasie.

§3 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.