Urząd Gminy w Budzowie

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Budzów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej – 2023

Kategoria: Informacje Opublikowano: 20-06-2023

Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Budzów z dnia 20 czerwca 2023 r. 

w sprawie:  przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Budzów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Na podstawie  art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tj. Dz.  U. z 2023r poz. 40 ze zm.)w związku z art.25 ust1 i2,  oraz  art. 35 ust 1 i2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2023r.  poz. 344),  Wójt Gminy Budzów

zarządza, co następuje:

§1 Ogłosić wykaz nieruchomości gruntowej stanowiących własność Gminy Budzów przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2 Podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia poprzez wywieszenia na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej www.budzow.pl oraz w lokalnej prasie.

§3 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.