Urząd Gminy w Budzowie

Wybory Samorządowe 2018

Kategoria: Wybory Samorządowe 2018 Opublikowano: 16-08-2018

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 14 sierpnia 2018 r. poz. 1561.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.