Urząd Gminy w Budzowie

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Kategoria: Informacje Opublikowano: 29-04-2019

Beneficjenci

 

Pomoc jest przyznawana właścicielowi lasu, będącemu osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej reprezentujących Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa.

 

Pomoc może być przyznana właścicielowi lasu, jeżeli:

– został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

– zobowiązał się do wykonania inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji     zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, sporządzonym przez nadleśniczego.

W ramach tego poddziałania dla gruntów, do których właściciel ubiega się o pomoc sporządzany jest plan inwestycji. Wniosek o sporządzenie tego planu składa się do Nadleśnictwa wraz z niezbędnymi dokumentami:

1)  wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których będą realizowane inwestycje;

2)  wypis z uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;

3)  oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o powierzchni gruntów, na których będą realizowane inwestycje, zawierające numery działek ewidencyjnych, na których są położone te grunty;

4)  zaświadczenie starosty sprawującego nadzór nad gospodarką leśną w drzewostanie, w którym są planowane inwestycje,

5)  materiał graficzny wraz z kartą informacyjną, udostępnione przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

6)  kopia części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, która obejmuje grunty przeznaczone do wykonania inwestycji, z naniesionymi granicami tych gruntów, albo jej powiększenie;

7)  opinia właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności inwestycji z celami ochrony danego obszaru.

 

W ramach poddziałania Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, pomoc przyznawana jest w formie ryczałtu, jednorazowo, po wykonaniu inwestycji.

 

 

Nabór wniosków od 2 maja do 12 czerwca 2019 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.