Urząd Gminy w Budzowie

Wsparcie finansowe zadań z zakresu utrzymania ośrodka pomocy społecznej – marzec 2024

Kategoria: Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 08-03-2024

flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

Gmina Budzów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie otrzymał w 2024 roku wg Umowy nr 198/OPS/2024 podpisanej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – Pan Rafał Filo, a Gminą Budzów w imieniu której działa Wójt Gminy Budzów Pan Jan Najdek środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 71.184,00 zł w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13. 1. 2. 1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dotacja w kwocie 51.620,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego Gminy Budzów- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o którym w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt. 3- 8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dotacja w kwocie 19.564,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z roku 2024.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 1
ust. 124 ust. 4 tej ustawy.

Całkowita wartość zadania: 1.014.574.16

Wartość otrzymanego dofinansowania: 71.184,00

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.