Urząd Gminy w Budzowie

Wsaprcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Budzów

Kategoria: Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 19-04-2021

flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

Gmina Budzów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie  otrzymał w 2021 roku wg Umowy Nr 231/OPS/2021 podpisanej w dniu 15.04.2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Budzów środki finansowe w formie dotacji celowej  w wysokości  23 982  zł  w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego Gminy Budzów- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych zadań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze IV. Podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych poprzez organizację konsultacji i szkoleń prawnych dla pracowników Ośrodka.

Całkowity koszt zadania na rok 2021 wynosi 29.977,50 zł. Wysokość przyznanej  przez Wojewodę Małopolskiego dotacji celowej w 2021 roku zgodnie z art. 115 ust.1 ustawy o pomocy społecznej  nie przekracza 80% kosztów realizacji całego  zadania. Gmina Budzów w roku 2021 na realizację zadania przeznaczy kwotę 5 995,50, co stanowi 20% udział środków własnych na wykonanie tego zadania.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.