Urząd Gminy w Budzowie

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Kategoria: Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Opublikowano: 26-02-2016

Od 1 września 2014r można składać wnioski o ustalenie prawa
do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
na okres zasiłkowy 2014/2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie od 1 września 2014r rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015.

Rodziny, których dochód za 2013r w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 574 zł netto lub 664 zł netto (jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.

Nowy okres zasiłkowy trwa od 01.11.2014r do 31.10.2015r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny złoży poprawnie wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 30 września 2014r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2014r. Natomiast jeśli w/w wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od dnia 2 października 2014r do dnia 30 listopada 2014r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2014r.

Osoby zainteresowane proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się po odbiór wniosków do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie (dawna siedziba Banku Spółdzielczego) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00.

W okresie zasiłkowym 2014/2015 należy wykazać dochody za 2013r uwzględniając zmianę sytuacji dochodowej członków rodziny.

Wymagane dokumenty:

1. kserokopia dowodów osobistych rodziców,

2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny po raz pierwszy),

3. orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny po raz pierwszy),

4. zaświadczenie szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,

5. dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny za 2013r, w tym:

– zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c o 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

– oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

– oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

– zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

– zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

– umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę,

– odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną (w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny po raz pierwszy),

– przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugoda sądową lub ugodą zawarta przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

– w przypadku nie otrzymywania alimentów lub otrzymywania ich w wysokość niższej niż zasądzona kwota, zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także wysokości wyegzekwowanych alimentów,

– dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

– dokument potwierdzający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

– dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

6. odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu rodzica (w przypadku ubiegania się
o zasiłek rodzinny po raz pierwszy),

7. kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

8. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację
(w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny po raz pierwszy),

9. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany
(w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny po raz pierwszy),

10. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka (w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny po raz pierwszy),

11. orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka (w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny po raz pierwszy),

12. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego