Urząd Gminy w Budzowie

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Kategoria: Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Opublikowano: 26-02-2016

Od 1 września 2014r można składać wnioski o ustalenie prawa
do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
na okres zasiłkowy 2014/2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie od 1 września 2014r rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015.

Rodziny, których dochód za 2013r w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 574 zł netto lub 664 zł netto (jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.

Nowy okres zasiłkowy trwa od 01.11.2014r do 31.10.2015r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny złoży poprawnie wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 30 września 2014r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2014r. Natomiast jeśli w/w wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od dnia 2 października 2014r do dnia 30 listopada 2014r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2014r.

Osoby zainteresowane proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się po odbiór wniosków do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie (dawna siedziba Banku Spółdzielczego) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00.

W okresie zasiłkowym 2014/2015 należy wykazać dochody za 2013r uwzględniając zmianę sytuacji dochodowej członków rodziny.

Wymagane dokumenty:

1. kserokopia dowodów osobistych rodziców,

2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny po raz pierwszy),

3. orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny po raz pierwszy),

4. zaświadczenie szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,

5. dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny za 2013r, w tym:

– zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c o 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

– oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

– oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

– zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

– zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

– umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę,

– odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną (w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny po raz pierwszy),

– przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugoda sądową lub ugodą zawarta przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

– w przypadku nie otrzymywania alimentów lub otrzymywania ich w wysokość niższej niż zasądzona kwota, zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także wysokości wyegzekwowanych alimentów,

– dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

– dokument potwierdzający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

– dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

6. odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu rodzica (w przypadku ubiegania się
o zasiłek rodzinny po raz pierwszy),

7. kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

8. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację
(w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny po raz pierwszy),

9. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany
(w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny po raz pierwszy),

10. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka (w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny po raz pierwszy),

11. orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka (w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny po raz pierwszy),

12. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.