Urząd Gminy w Budzowie

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500 + dla obywatela Ukrainy – zakres danych

Kategoria: Komunikaty dla obywateli Ukrainy Opublikowano: 24-03-2022

Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ mogą otrzymać zarówno obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi po 23 lutego 2022 r., jak i  obywatele Ukrainy, którzy mieszkali w Polsce przed tą datą.

Sytuacja, gdy obywatel Ukrainy mieszkał w Polsce przed 24 lutego 2022 r. i nie przebył do Polski w związku z działaniami wojennymi

 1. Jeśli obywatel Ukrainy mieszkał w Polsce przed 24 lutego 2022 r. i dziecko mieszkało przed tą datą wraz z nim w Polsce:
  1. stosuje się odnośnie do niego dotychczasowe przepisy dotyczące świadczenia wychowawczego 500 +,
  2. oznacza to, że wniosek o świadczenie powinien złożyć na dotychczasowym formularzu SW-R. Wniosek może złożyć przez bank, PUE, empatię.
  3. do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający legalność cudzoziemca w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy.
  4. jeśli dziecko nie ma nadanego numeru PESEL tylko paszport do wniosku należy załączyć akt urodzenia dziecka. Jeśli dziecko ma nadany numer PESEL, ale w RU PESEL nie będzie danych rodziców dziecka, w ramach prowadzonego przez CSR w Białymstoku postępowania wyjaśniającego, wnioskodawca zostanie wezwany do przedłożenia aktu urodzenia dziecka.
 2. Jeśli obywatel Ukrainy mieszkał w Polsce przed 24 lutego 2022 r., ale dziecko, na które ubiega się o świadczenie, przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami
  wojennymi:

  1. stosuje się odnośnie do niego nowe przepisy dotyczące świadczenia wychowawczego 500+ wynikające ze specustawy – ponieważ dziecko jest osobą która wjechała do Polski z Ukrainy w
   związku z działaniami wojennymi – z uwzględnieniem dotychczasowych przepisów w zakresie legalności jego pobytu w Polsce.
  2. oznacza to, że wniosek o świadczenie powinien złożyć na dedykowanym formularzu SW-U. Wniosek może złożyć wyłącznie przez PUE.
  3. do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający legalność pobytu cudzoziemca w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Osoba ta w zakresie legalności pobytu musi
   załączyć dotychczasowe dokumenty potwierdzające legalność pobytu, np. kartę pobytu z dostępem do rynku pracy, ponieważ sama nie jest osobą, która przybyła do Polski w związku z
   działaniami wojennymi i specustawa nie legalizuje jej pobytu.
  4. wnioskodawca może mieć nadany zwykły PESEL, bez rozszerzenia UKR (bo nie jest osobą która wjechała do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi).
  5. we wniosku wnioskodawca musi podać PESEL dziecka z rozszerzeniem UKR (bo dziecko jest osobą która wjechała do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi). Nie musi
   załączać dokumentów potwierdzających, że jest rodzicem, ponieważ organ gminy ma obowiązek zbadać stopień pokrewieństwa i wprowadzić tę informację do specjalnego rejestru,
   z którego zostaną pobrane przez ZUS dane.

Sytuacja, gdy obywatel Ukrainy przybył do Polski w związku z działaniami wojennymi

 1. Jeśli obywatel Ukrainy albo jego współmałżonek przybył po 23 lutego 2022 r. wraz z dzieckiem z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi (wcześnie nie przebywał w Polsce i nie ma nadanego numeru PESEL przed 24 lutego 2022 r.):
  1. stosuje się odnośnie do niego nowe przepisy dotyczące świadczenia wychowawczego 500+ wynikające ze specustawy.
  2. oznacza to, że wniosek o świadczenie powinien złożyć na dedykowanym formularzu SW-U. Wniosek może złożyć wyłącznie przez PUE.
  3. wnioskodawca musi mieć nadany PESEL z rozszerzenia UKR. Nie musi dołączać do wniosku dokumentu potwierdzającego legalność cudzoziemca w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Osoba ta na mocy przepisów specustawy spełnia warunek legalnego pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy. Potwierdza to oznaczenie UKR wpisane do rejestru PESEL.
  4. we wniosku wnioskodawca musi podać PESEL dziecka z rozszerzeniem UKR (bo dziecko jest osobą która wjechała do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi). Nie musi
   załączać dokumentów potwierdzających, że jest rodzicem, ponieważ organ gminy ma obowiązek zbadać stopień pokrewieństwa i wprowadzić to do specjalnego rejestru, z którego
   zostaną pobrane przez ZUS dane.
 2. Jeśli obywatel Ukrainy mieszkał i pracował kiedyś w Polsce i ma nadany numer PESEL przed 24 lutego 2022 r., następnie wrócił do Ukrainy i nie ma już ważnego dokumentu potwierdzającego legalność pobytu w Polsce i dostęp do rynku pracy w Polsce (ważność dokumentu wygasła przed 24 lutego 2022 r.), a obecnie przybył do Polski wraz z dzieckiem po 23 lutego 2022 r., w związku z działaniami wojennymi:
  1. stosuje się odnośnie do niego nowe przepisy dotyczące świadczenia wychowawczego 500+ wynikające ze specustawy, ponieważ on i dziecko przybyli do Polski z Ukrainy w związku z
   działaniami wojennymi.
  2. oznacza to, że wniosek o świadczenie powinien złożyć na dedykowanym formularzu SW-U. Wniosek może złożyć wyłącznie przez PUE.
  3. osoba taka nie ma dokumentu potwierdzającego legalność pobytu i dostęp do rynku pracy. Ponieważ uzyskuje legalność pobytu w Polsce po 23 lutego 2022 r. na podstawie specustawy,
   musi uzyskać wpis do PESEL rozszerzenia UKR. W tym celu powinna udać się do gminy. Numer PESEL musi podać we wniosku SW-U. Wpis UKR w PESEL będzie potwierdzeniem dla ZUS spełnienie warunku legalności pobytu w Polsce z dostępem do rynku pracy.
  4. we wniosku wnioskodawca musi podać PESEL dziecka z rozszerzeniem UKR (bo dziecko jest osobą która wjechała do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi). Nie musi
   załączać dokumentów potwierdzających, że jest rodzicem, ponieważ organ gminy ma obowiązek zbadać stopień pokrewieństwa i wprowadzić to do specjalnego rejestru, z którego zostaną pobrane przez ZUS dane.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.