Urząd Gminy w Budzowie

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Kategoria: Posiłek w szkole i w domu Opublikowano: 21-01-2022

flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnych,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W skład wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjętego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dni 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007) wchodzą 3 moduły:

 • Moduł dla dzieci i młodzieży,
 • Moduł dla osób dorosłych.
 • Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkole.

W Gminie Budzów realizacją Modułu 1 i Modułu 2 zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie.

W ramach programu może być udzielona pomoc w zakresie:

 • posiłku.
 • zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.
 • Świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

 • 164,00zł dla osoby samotnie gospodarującej;
 • 900,00 zł dla osoby w rodzinie.

Gmina Budzów na rok 2022 wnioskowała do Wojewody Małopolskiego o środki finansowe przeznaczone na realizację Programu w wysokości 37.895,00.

Zgodnie z umową Nr 1/2022 z dnia 19 stycznia 2022r. Gmina otrzymała pierwszą transzę dotacji celowej w wysokości 17.516 zł w ramach działu 852, rozdziału 85230, §2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6. – Pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

Całkowity koszt zadania na rok 2022 wynosi 63.159 zł.

W roku 2021 wsparciem w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 objęto 116 osób, w tym: 42 osób korzystających z posiłku, 107 osób korzystających z świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności.

 

Dzieci pochodzące z rodzin ubogich, dotkniętych bezrobociem, długotrwałą lub ciężką chorobą, niepełnosprawnością, bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych lub innymi dysfunkcjami, często wychodzą do szkoły bez śniadania. Ponadto rosnące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych dzieci, pozostających na ich utrzymaniu.

Objęcie programem dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych pozwala na zabezpieczenia ich podstawowych potrzeb żywieniowych w oparciu o produkty żywnościowe odpowiedniej jakości,
z których następnie przygotowywane będą posiłki oraz o prawidłowy proces ich przygotowywania.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.