Urząd Gminy w Budzowie

W drodze do pracy

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 25-05-2021

Tomasz Żurek INFOS – Lider Projektu,  w partnerstwie z Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „W drodze do pracy”
nr projektu RPMP.09.01.02-12-0606/19 realizowanym na terenie województwa małopolskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, oś priorytetowa 9 – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1. – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa małopolskiego z powiatów: miechowski, chrzanowski, nowotarski, brzeski, proszowicki, bocheński, m. Nowy Sącz, tarnowski, suski, limanowski, m. Tarnów, nowosądecki, dąbrowski, gorlicki, osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, osób biernych zawodowo lub bezrobotnych (64 osób),w tym osób z niepełnosprawnością o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (59 osób), które ukończyły 18 rok życia.

Chcielibyśmy poinformować Państwa o prowadzonej rekrutacji do projektu. Wsparcie uzyskane w ramach projektu „W drodze do pracy” nie powiela działań, które osoby otrzymują z  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach działań towarzyszących w POPŻ.

Wsparcie przewidziane dla Uczestnika/czki w ramach Projektu obejmuje:

  • Diagnozę potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, treningi kompetencji społecznych.
  • Indywidualne specjalistyczne poradnictwo psychologiczne oraz zawodowe w formie jobcoachingu.
  • Szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe.
  • 3 – miesięczne staże zawodowe.
  • Pośrednictwo pracy.