Urząd Gminy w Budzowie

W drodze do pracy

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 25-05-2021

Tomasz Żurek INFOS – Lider Projektu,  w partnerstwie z Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „W drodze do pracy”
nr projektu RPMP.09.01.02-12-0606/19 realizowanym na terenie województwa małopolskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, oś priorytetowa 9 – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1. – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa małopolskiego z powiatów: miechowski, chrzanowski, nowotarski, brzeski, proszowicki, bocheński, m. Nowy Sącz, tarnowski, suski, limanowski, m. Tarnów, nowosądecki, dąbrowski, gorlicki, osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, osób biernych zawodowo lub bezrobotnych (64 osób),w tym osób z niepełnosprawnością o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (59 osób), które ukończyły 18 rok życia.

Chcielibyśmy poinformować Państwa o prowadzonej rekrutacji do projektu. Wsparcie uzyskane w ramach projektu „W drodze do pracy” nie powiela działań, które osoby otrzymują z  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach działań towarzyszących w POPŻ.

Wsparcie przewidziane dla Uczestnika/czki w ramach Projektu obejmuje:

  • Diagnozę potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, treningi kompetencji społecznych.
  • Indywidualne specjalistyczne poradnictwo psychologiczne oraz zawodowe w formie jobcoachingu.
  • Szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe.
  • 3 – miesięczne staże zawodowe.
  • Pośrednictwo pracy.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.