Urząd Gminy w Budzowie

„Uzupełnienie podbudowy dojazdu U Goryla w miejscowości Bieńkówka”

Kategoria: 2021 Opublikowano: 03-03-2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty  na:

„Uzupełnienie podbudowy dojazdu U Goryla w miejscowości Bieńkówka”

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta,
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • wartość oferty (netto oraz brutto),
  • termin ważności oferty,

Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności, kosztorys ofertowy.

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i termin.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź też odebrana osobiście od oferenta.

Termin składania ofert upływa w dniu: 12.03.2021 r.

Termin realizacji zadania: do 31.05.2021 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: CENA 100 %