Urząd Gminy w Budzowie

UWAGA: Kontrola deklaracji śmieciowych

Kategoria: Odpady komunalne Opublikowano: 03-09-2021

Wójt  Gminy Budzów informuje, że przeprowadza weryfikację deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dane zbiorcze wynikające z deklaracji mają wpływ na wysokość stawek tej opłaty na terenie gminy. Jeśli nie zgłaszamy wszystkich domowników opłaty ponoszą za nas inni. To nie jest uczciwe i gmina dopilnuje, by takie sytuacje nie miały miejsca. Koszt odbioru śmieci musi być ponoszony przez wszystkich, a nie wyłącznie przez część mieszkańców gminy.

Sprawdzana będzie zgodność deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze stanem faktycznym, czyli ilością osób zamieszkujących na danej posesji. Jeśli wynajmujemy komuś mieszkanie to również jesteśmy zobowiązani zgłosić te osoby jako właściciel nieruchomości.

Jeżeli istnieją rozbieżności w ilości osób zamieszkałych i zameldowanych należy dodatkowo dołączyć Oświadczenie lub dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania poza miejscem zameldowania.  Wójt Gminy skontroluje również osoby nie zameldowane a zamieszkałe na terenie gminy.

Weryfikacja prowadzona będzie w oparciu o dane pochodzące z kilku źródeł:

  • dokumenty uprawniające do pobierania świadczenia 500+ oraz zasiłków rodzinnych,
  • dokumenty meldunkowe
  • rejestr wyborców (oświadczenia o miejscu zamieszkania)
  • dokumenty pomocy społecznej, wywiad środowiskowy, inne.

(Według ustawy opłata dotyczy osób zamieszkujących – wtedy wytwarzane są odpady- a nie osób zameldowanych).

Powyższe kontrole mają na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Rzetelne dane wykazane w deklaracjach i wpłacanie zobowiązań jest warunkiem niepodnoszenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami dla mieszkańców.

Częste pytania od mieszkańców:

Jestem właścicielem dwóch  lub więcej nieruchomości. Gdzie powinienem złożyć deklarację?

Właściciel składa deklarację na każdą nieruchomość, która jest zamieszkiwana. Jeśli wynajmujemy komuś mieszkanie też jesteśmy zobowiązani zgłosić te osoby i płacić za odpady, natomiast siebie uwzględniamy w deklaracji w miejscu zamieszkania!

Czy mam płacić za osoby zameldowane, a nie mieszkające na mojej posesji (studenci, pracujący za granicą itp.)?

Nie. Według ustawy opłata dotyczy osób zamieszkujących (wtedy wytwarzane są odpady), a nie osób zameldowanych. Składając deklarację właściciel nieruchomości składa dodatkowe oświadczenie informujące o tym, że określona osoba pomimo zameldowania nie mieszka na danej nieruchomości. Urząd gminy może żądać dodatkowych zaświadczeń potwierdzających przedstawione dane

Jeśli w gospodarstwie domowym są dzieci czy należy je liczyć jako osobę dorosłą?

Tak. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być wnoszona od każdej osoby zamieszkałej nieruchomość, niezależnie czy to jest dziecko czy osoba dorosła.

Jakie działania będą podejmowane wobec właścicieli nie uiszczających opłat lub nie uiszczających ich w terminie?

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej zostanie wystawione upomnienie, a następnie tytuł wykonawczy na podstawie którego zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.