Urząd Gminy w Budzowie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Kategoria: Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Opublikowano: 26-02-2016

Z dniem 01.05.2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014r, poz. 559).

Obecnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 620 zł miesięcznie.

Od 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 800,00 zł miesięcznie, natomiast od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – w wysokości 1.200,00 zł miesięcznie.

Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz wysokość świadczeń rodzinnych z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin.

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, w zakresie zmiany wysokości tego świadczenia, następuje z urzędu. Wszczęcie postępowania nie wymaga zawiadomienia strony. Decyzje w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego są natychmiast wykonalne.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.