Urząd Gminy w Budzowie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Kategoria: Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Opublikowano: 26-02-2016

Z dniem 01.05.2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014r, poz. 559).

Obecnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 620 zł miesięcznie.

Od 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 800,00 zł miesięcznie, natomiast od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – w wysokości 1.200,00 zł miesięcznie.

Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz wysokość świadczeń rodzinnych z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin.

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, w zakresie zmiany wysokości tego świadczenia, następuje z urzędu. Wszczęcie postępowania nie wymaga zawiadomienia strony. Decyzje w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego są natychmiast wykonalne.