Urząd Gminy w Budzowie

Usługi konserwacji i renowacji ksiąg dawnych z lat 1960-1980 dla Urzędu Stanu Cywilnego w Budzowie

Kategoria: 2021 Opublikowano: 04-05-2021
 1. Gmina Budzów zwraca się o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Usługi konserwacji i renowacji ksiąg dawnych z lat 1960-1980 dla Urzędu Stanu Cywilnego w Budzowie

 1. Opis wymagań:

przedmiot zamówienia obejmuje konserwację ,renowację i oprawę ksiąg stanu cywilnego będących w zasobach Urzędu Stanu Cywilnego w Budzowie w ilości 40 sztuk.

 1. Warunek udziału wykonawcy w postępowaniu:
 • Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże w formie oświadczenia, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem były usługi konserwacji i renowacji ksiąg oraz oprawa ksiąg.
 1. Inne istotne warunki realizacji zamówienia; postanowienia przyszłej umowy:
 • Renowacja ma być wykonana zgodnie z zasadami konserwacji ksiąg dawnych.
 • Wykonawca jest zobowiązany do używania odpowiednich materiałów konserwatorskich, w tym w szczególności papieru bezkwasowego i kleju bezkwasowego.
 • Po wykonaniu renowacji Wykonawca – konserwator powinien dostarczyć wraz z księgami protokół wykonanych prac konserwatorsko-renowacyjnych wraz z certyfikatem użytych materiałów.
 • Zakres zamówienia obejmuje osobisty odbiór ksiąg z siedziby Zamawiającego oraz ich osobiste dostarczenie po wykonaniu usługi do siedziby Zamawiającego.
 • Z uwagi na szczególną ochronę aktów stanu cywilnego, usługa konserwacji i renowacji ksiąg dawnych stanu cywilnego powinna być wykonywana z należytą starannością.
 1. Termin realizacji zamówienia: do 28.12.2021 r.
 2. Kryterium oceny ofert

cena – 100 % za realizację przedmiotu zamówienia.

Proponowana cena brutto winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca kompleksowej (prawidłowej i profesjonalnej) realizacji przedmiotu zamówienia.

 1. Uwagi:
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyn na każdym jego etapie oraz do zwrócenia się do Wykonawców z prośbą o wyjaśnienia i uzupełnienia złożonych ofert.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyłonienia żadnego z Wykonawców bez podania przyczyny.
 • Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie zakresu robót do wielkości środków w budżecie.
 1. Ofertę można złożyć:
 • osobiście na dziennik podawczy Urzędu Gminy Budzów
 • e-mailem na adres: uscmosor@budzow.pl

w terminie do dnia 14.05.2021 roku (data wpływu do Urzędu).

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.