Urząd Gminy w Budzowie

Urząd Statystyczny w Krakowie zatrudni ankietera

Kategoria: Informacje Opublikowano: 31-07-2018

Oferta pracy

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy pomocniczym

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

zatrudni

ANKIETERA

PRACA STAŁA NA PEŁNY ETAT

Miejsce pracy:

 • praca w terenie na obszarze woj. małopolskiego w szczególności powiat wadowicki lub myślenicki (Kalwaria Zebrzydowska i najbliższe okolice).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja ankiet, wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentami z wykorzystaniem urządzeń mobilnych lub formularzy papierowych,

 • analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowania,

 • komputerowa rejestracja ankiet i kwestionariuszy.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia co najmniej średniego,

 • dwuletniego stażu pracy (ogółem, także na innym stanowisku) potwierdzonego świadectwami pracy,

 • dobrej znajomości obsługi komputera (MS Office),

 • predyspozycji do pracy ankieterskiej, w szczególności:

 • umiejętności nawiązywania kontaktów,

 • dobrej organizacji pracy własnej,

 • dyspozycyjności i mobilności,

 • radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych,

 • rzetelności i terminowości.

Zapewniamy:

 • umowę o pracę na pełny etat i status pracownika państwowego, stabilne warunki pracy,
 • elastyczny, zadaniowy czas pracy,
 • stałe wynagrodzenie, pakiet socjalny,
 • przeszkolenie i wsparcie merytoryczne,
 • możliwości dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji.

Termin składania dokumentów:  do 24.08.2018 r.

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny

prosimy przesłać na adres mailowy: a.romanowska@stat.gov.pl

tel. 12 36 10 233

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani
do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Kandydaci do pracy są zobowiązani do zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych zgody
o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Statystyczny w Krakowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1
lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.
Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Urząd Statystyczny w Krakowie informuje że:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie
ul. Kazimierza Wyki 3, 31-233 Kraków;

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-mail IOD_USKRK@stat.gov.pl lub nr tel: (12) 36 10 103;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 221 Kodeksu pracy i art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom i podmiotom trzecim i będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
iż przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.