Urząd Gminy w Budzowie

Statut

Kategoria: Dokumenty BiOAK Opublikowano: 29-02-2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/31/07
Rady Gminy w Budzowie z dnia 21 marca 2007 r.

STATUT
BIBLIOTEKI I OŚRODKA ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW Z/S W PALCZY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy utworzono na podstawie:
• Uchwały Rady Gminy w Budzowie Nr XVII/116/00 z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie
aktu o utworzeniu instytucji kultury.
                                                                                           § 2
Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz.539 z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
4. Niniejszego statutu

§ 3

1. Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury jest gminną, samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Budzów.
2. Siedzibą Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury jest Palcza, a obszarem jej działania Gmina Budzów.
   § 4

1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury sprawuje
Wójt Gminy Budzów.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawują i pomocy fachowej udzielają:
2.1. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
2.2. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Suchej Beskidzkiej

   § 5

1. Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej  do rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Organizatora.
2. Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu
 § 6

Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury odpowiadające jej zadaniom.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI

 § 7

1. Biblioteka jest główną Publiczną Biblioteką Gminy. Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców gminy.
2. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.
3. Dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy.

  § 8

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych                      z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych
i zewnętrznych.
4. Organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu książki, sztuki, nauki oraz
upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami oświatowymi, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych
i kulturalnych społeczności gminy.
6. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych i bibliogra-
ficznych
7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 9

Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy.

III. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA I ANIMACJI KULTURY

§ 10

1. Ośrodek Animacji Kultury prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu  i ochronie dziedzictwa kulturowego gminy.
2. Tworzy program działalności kulturalnej współdziałając ze społecznym ruchem kulturalnym i innymi instytucjami gminy.

§ 11

Do podstawowych zadań Ośrodka Animacji Kultury należy:
1. Rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych.
2. Przygotowanie do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych.
3. Kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze.
4. Wspieranie rozwoju i upowszechnianie amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką. Opieka nad twórcami ludowymi.
5. Tworzenie warunków do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnej poprzez inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze (Kluby 4 H, Koła Gospodyń Wiejskich, Orkiestry Dęte i inne).
6. Współdziałanie z instytucjami oświatowymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i innymi     w zakresie upowszechniania kultury oraz zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy.
7. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych oraz kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze.
8. Organizowanie wystaw, przeglądów i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego
9. Organizowanie stałych imprez artystycznych i kulturalnych na rzecz mieszkańców Gminy, ujętych          w corocznym planie imprez.
10. Inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form twórczości mieszkańców Gminy.

§ 12

Ośrodek Animacji Kultury może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy.

 

IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ I OŚRODKIEM ANIMACJI  KULTURY

§ 13

1. Na czele Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury stoi dyrektor, który jest kierownikiem zakładu pracy, kieruje jego działalnością, reprezentuje na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy w Budzowie po zasięgnięciu opinii Związków i Stowarzyszeń Zawodowych działających w Bibliotece, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Suchej Beskidzkiej oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.
§ 14

1. W Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin, związani z działalnością Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury.
2. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury.

§ 15

Dyrektor i pracownicy Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury powinni posiadać odpowiednie
do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki                    z dnia 9 marca 1999r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz.U. z 1999 r. Nr 41, poz. 419).

§ 16

1. Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne i punkty biblioteczne, sale komputerowe, świetlice oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych i działalności kulturalnej.
2. Biblioteka prowadzi na terenie gminy Budzów pięć uniwersalnych filii bibliotecznych w następujących miejscowościach: Baczyn, Bieńkówka, Budzów, Jachówka i Zachełmna.
3. Zakres działania filii bibliotecznych:
4. Filie mają na celu zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej. Posiadają własny księgozbiór, który gromadzą, opracowują i udostępniają na miejscu w czytelni, wypożyczają na zewnątrz oraz uczestniczą w obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych. Filie popularyzują zbiory i czytelnictwo w swoim środowisku, prowadzą działalność informacyjną i kulturalną, w tym edukację kulturalną dzieci i młodzieży. Współpracują z bibliotekami innych sieci i placówkami oświatowymi i kulturalnymi.
5. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury określa regulamin nadany przez dyrektora.

§ 17

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
§ 18

Przy Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury mogą działać stowarzyszenia i fundacje – zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

 

V. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI I OŚRODKA ANIMACJI KULTURY

§ 19

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.
§ 20

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury jest finansowany z budżetu Gminy, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i z innych źródeł.

§ 21

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury może pobierać opłaty za:
1. Usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i inne
2. Wypożyczenia międzybiblioteczne
3. Wypożyczanie materiałów audiowizualnych
4. Nie zwrócone w terminie materiały biblioteczne
5. Uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych
6. W formie kaucji – za wypożyczone materiały biblioteczne
7. Wydawnictwa własne
8. Opłaty związane z działalnością kulturalną

§ 22

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

Zmiany w statucie Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.