Urząd Gminy w Budzowie

Sprawozdanie z działalności za rok 2012

Kategoria: Dokumenty BiOAK Opublikowano: 29-02-2016

I. ORGANIZACJA  BIBLIOTEKI i OŚRODKA ANIMACJI KULTURY GMINY BUDZÓW Z/S W PALCZY:

 

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy  Budzów z siedzibą w Palczy istnieje jako samorządowa instytucja kultury od 2001 roku.  Biblioteka i Ośrodek pełni funkcję wielofunkcyjnego centrum kultury. Jest instytucją kultury realizującą zadania na rzecz społeczności lokalnej w dziedzinie wychowania, edukacji i oświaty kulturalnej,  upowszechniającą  i kultywującą dziedzictwo kulturowe gminy i regionu, zajmującą się promowaniem gminy, organizowaniem imprez kulturalnych i rozrywkowych oraz stwarzającą warunki dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego i rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa.

 

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów jest gminną, samorządową instytucją kultury działającą na obszarze gminy Budzów.

Biblioteka i  Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę  finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.  Podstawą  gospodarki finansowej Biblioteki   i Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora.

Biblioteka i Ośrodek Kultury otrzymuje dotacje z budżetu Gminy. Wysokość dotacji określa uchwała budżetowa Rady Gminy. Ponadto może być finansowany z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i innych źródeł.

Na czele Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury stoi dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem  Biblioteki i Ośrodka   w zakresie określonymi przepisami prawa sprawuje Wójt Gminy Budzów.

Szczegółową organizację wewnętrzną Instytucji oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa  regulamin organizacyjny nadawany przez   dyrektora.

W Bibliotece i Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej (bibliotekarze), administracyjnej (księgowa) oraz obsługi (palacze co, sprzątaczka).  Ponadto zatrudnieni są specjaliści z następujących dziedzin: instruktorzy gry na instrumentach regionalnych (Warsztaty Muzyczne), choreograf oraz instruktor tańca i śpiewu (Warsztaty Taneczne), plastyk (Warsztaty Plastyczne), dyrygenci (Orkiestry Dęte).

Łącznie na umowę o pracę zatrudnionych jest 11 osób w tym pełnozatrudnionych  6 osób, na ¾ etatu – 3 osoby, na ½ etatu – 1 osoba, ¼ etatu-   1 osoba.

Instruktorzy warsztatów zatrudnieni są na Umowy Cywilnoprawne.

Ponadto w skład organizacyjny BiOAK wchodzi sześć  Kół Gospodyń Wiejskich i dwa Kluby 4 H.

 

II. DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK:

 

1. Ramy Organizacyjne Bibliotek:

 

Biblioteka jest główną Gminną Biblioteką Publiczną Gminy Budzów i razem z Bibliotekami Publicznymi  zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców gminy. Służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemy informacyjne na terenie gminy. Bogaty i ciekawy księgozbiór, różnorodne czasopisma, dokumenty elektroniczne, imprezy czytelnicze, to oferta skierowana do czytelnika gminy.

W ramy organizacyjne Biblioteki wchodzi   Gminna Biblioteka   Publiczna    w Budzowie z/s w Palczy i pięć Filii Bibliotecznych – w Baczynie,   Bieńkówce, Budzowie, Jachówce i Zachełmnej:

 

a)  Gminna Biblioteka w Budzowie z/s w Palczy oraz Biblioteki w Baczynie

i Zachełmnej mieszczą się w Szkołach Podstawowych  i pełnią jednocześnie

funkcję bibliotek szkolnych.

 

b)  Biblioteka w Budzowie znajduje się w Gimnazjum i funkcjonuje wspólnie

z Biblioteką Gimnazjalną.

 

c)  Biblioteka w Bieńkówce znajduje się w Domu Wiejskim.

 

d)  Biblioteka w Jachówce mieści się w Remizie Strażackiej.

 

Przy wszystkich bibliotekach działają czytelnie lub kąciki czytelnicze oraz sale komputerowe ze stałym, dostępem do Internetu.

 

Przy bibliotekach w Palczy, Jachówce i Bieńkówce działają świetlice.

 

Przy bibliotekach w Budzowie, Bieńkówce i  w Jachówce działają młodzieżowe i dziecięce Kluby 4 H.

 

W skład organizacyjny biblioteki wchodzą:

a)  Biblioteki etatowe  –   GBP w Palczy oraz biblioteki w Budzowie, Bieńkówce

i Jachówce.

b)  Biblioteki na ¾ etatu – w Baczynie i Zachełmnej.

 

2. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów  bibliotecznych:

 

a) Zakupy i inne wpływy w  2012 roku:

 

Zakupów zbiorów bibliotecznych dokonywano w księgarniach, hurtowniach i bezpośrednio w wydawnictwach.

 

W  2012 roku wpłynęło  łącznie do bibliotek 2473 zbiorów bibliotecznych: 2431  książek i 42 dokumentów elektronicznych

 

Zakupy:

·  zakupiono ogółem 2399  książek na kwotę 44. 725, 84 zł

 36  zbiorów specjalnych na kwotę 523. 86 zł

Razem zakup w 2012 roku 2435 zbiorów b-nych

na kwotę: 45. 249,70 zł

w tym:

w ramach Programu Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych”   przyznano dotację na zakup zbiorów bibliotecznych w wysokości 7. 010, 00 zł (kwota zawarta w/w zakupach).

W ramach tych środków zakupiono łącznie 479 książki.

 

Dary:

·        z darów przybyły 32 książki na kwotę  525, 00 zł

oraz                        6 CD na kwotę 60, 00 zł

  Razem dary w 2012 roku 38 zbiorów b-nych

na kwotę: 585, 00 zł

 

Wszystkie zbiory zostały opracowane i włączone do księgozbiorów bibliotecznych.

 

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców w 2012 r. wynosiła  -28 ks./100 mieszk.

 

b) Selekcja i skontrum księgozbiorów w 2012 roku:

 

W 2012 roku przeprowadzono selekcję książek zniszczonych                                          i zdezaktualizowanych w Bibliotekach w Bieńkówce i Jachówce   w wyniku których wycofano z bibliotek łącznie 127 książek.

 

W 2012 roku przeprowadzono  skontrum księgozbioru (inwentaryzację)   w Bibliotece w Budzowie.

 

3. Stan księgozbiorów bibliotek:

 

Stan ilościowy (stan faktyczny: wpływy-ubytki) księgozbiorów bibliotek na

31 grudzień 2012 roku wynosi:

68 124    książek

55 broszur

199 zbiorów specjalnych:

w tym: materiały audiowizualne -63

dokumenty elektroniczne -136

 

4. Prenumerata czasopism:

 

Na  2012  rok do bibliotek zaprenumerowano i otrzymano w formie   łącznie 131 czasopism

na kwotę  9 822, 00 zł

 

Czasopisma zaprenumerowano dla każdej grupy wiekowej i zawodowej.

Biblioteki prowadzą akcesję prenumerowanych czasopism.

 

5. Czytelnicy i czytelnictwo:

 

a)  Czytelnicy zarejestrowani w ciągu 2012 roku:

 

W 2012 roku zarejestrowano łącznie w bibliotekach 2042 czytelników

 

w tym wg wieku:

Do lat 15 –  1258;           od lat 16-19    – 197;             od lat 20-24      -142;

od lat 25-44  – 284;         od lat 45-60   –  119;             powyżej lat 60   – 42;

 

w tym wg zajęcia:

Uczniowie                                             1297

Studenci                                                    87

Pracownicy umysłowi                             177

Robotnicy                                                 74

Rolnicy                                                     22

Inni zatrudnieni (min. przedsiębiorcy)            85

Pozostali niezatrudnieni (min. bezrobotni)   300

 

Liczba czytelników na 100 mieszkańców w 2012 r. wynosiła –                            23 czytel. /100 mieszk.

 

 

6. Udostępnianie zbiorów czytelnikom w ciągu roku:

 

a) Wypożyczenia na zewnątrz:

Ogółem  wypożyczono na zewnątrz 43 576 zbiorów bibliotecznych

w tym: 41126 książek, 2391 czasopism i 59 zbiory elektroniczne.

 

b) Wypożyczenia na miejscu w czytelniach:

Ogółem wypożyczono na miejscu 12 608 zbiory biblioteczne

w tym: 7368 książek i 4790 czasopism

oraz 450 zbiorów specjalnych

w tym: 20 zbiorów audiowizualnych i 682 dokumentów elektronicznych na nośniku fizycznym

oraz

471 pobranych dokumentów z  Internetu

28 455 wejść na stronę internetową

 

Liczba wypożyczeń książek na 100 mieszkańców  w 2012 r. wynosiła –                             544 wypoż./100 mieszk.

 

7. Komputeryzacja bibliotek:

 

Liczba komputerów użytkowanych w bibliotekach: 33 komputerów

w tym dostępnych dla czytelników: 31 sztuk

Liczba komputerów podłączonych do Internetu –31 sztuk, ze stałym dostępem do Internetu dla mieszkańców gminy.

 

8. Promocja książki i działalność informacyjna:

 

W ramach promocji książki, bibliotek, czytelnictwa i działalności informacyjnej  w 2012  roku   zorganizowano w bibliotekach następujące konkursy czytelnicze, literackie i plastyczne, imprezy i spotkania czytelnicze, literackie, okolicznościowe, lekcje biblioteczne i inne:

 

BIBLIOTEKA W BACZYNIE:

 

1. Konkurs literacki „Znam przysłowia”

Konkurs odbył się 02 marca 2012 r.

W konkursie wzięło udział 35 uczestników.

 

2. Konkurs plastyczny na „Zakładka do mojej ulubionej książki”.

Konkurs odbył się 11 maja  2012 r.

W konkursie wzięło udział 15 uczestników.

 

3. Uroczyste pasowanie kl. I  na czytelników biblioteki.

Uroczystość  odbyła się  17 maja 2012 r.

W uroczystości wzięło udział 12 uczniów.

 

4. Warsztaty  dla dziewcząt na temat pielęgnacji cery.

Warsztaty prowadzone były przez firmę kosmetyczną.

Warsztaty odbyły się 08 czerwca  2012 r.

W warsztatach wzięło udział 15 dziewcząt.

 

5. Rozstrzygnięcie całorocznego konkursu czytelniczego ”Najaktywniejsi

czytelnicy roku szkolnego 2011/2012”.

Impreza czytelnicza odbyła się 29 czerwca 2012 r.

 

6. Konkurs plastyczny na „Malujemy Obrazy Darami Jesieni”.

Konkurs odbył się 12 października 2012 r.

W konkursie wzięło udział 18 uczestników.

 

7. Konkurs  literacki pt. „Najpiękniejszy wiersz o bibliotece”

Konkurs odbył się 13 listopada 2012 r.

W konkursie wzięło udział 15 uczestników.

 

8. „Quiz z wiedzy o literaturze”

Quiz odbył się 15 listopada 2012 r.

W konkursie wzięło udział 22 uczestników.

 

9. Pasowanie uczniów kl. I na czytelnika biblioteki.

Pasowanie odbyło się 20 listopada 2012 r.

W  pasowaniu wzięło udział 10 uczniów.

 

10. „Quiz z wiedzy o bohaterach literackich”

Quiz odbył się 28 listopada 2012 r.

W konkursie wzięło udział 10 uczestników.

 

11. Konkurs czytelniczy „Najaktywniejsi czytelnicy miesiąca listopada”

Konkurs odbył się 30 listopada 2012 r.

Nagrodzono 9 uczestników.

 

12. Konkurs plastyczny  „Najpiękniejsza Ozdoba Choinkowa”.

Konkurs odbył się 12 grudnia 2012 r.

W konkursie wzięło udział 38 uczestników.

 

 

13. Warsztaty  pod hasłem „Spotkanie pokoleń”.

Nauka  obsługi komputera (dla KGW) i nauka haftu (dla młodzieży)

Warsztaty odbyły się 13  grudnia  2012 r.

W warsztatach wzięło udział 6 dziewcząt i 6 członkiń KGW.

 

14. Kiermasze książek – zorganizowano 5 kiermaszy książek dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Dzieci i rodzice mogli zakupić książki po
promocyjnych cenach.

 

Ponadto:

W  ramach Akcji Czytelniczej pod hasłem  „Cała Polska czyta dzieciom”

 

Ø Raz w miesiącu w ramach „Wtorkowych spotkań z bajką” w każdy wtorek bibliotekarz czytał  bajki dzieciom z przedszkola oraz raz                     w tygodniu w poszczególnych klasach.

 

Ø Cykl spotkań i lekcji bibliotecznych:

Spotkanie na temat malarstwa

Spotkanie odbyło się 26 stycznia 2012 r.

W spotkaniu uczestniczyło 25 uczniów

 

Spotkanie  z bajką

Spotkanie odbyło się 24 lutego 2012 r.

W spotkaniu uczestniczyło 25 uczniów

 

Lekcja biblioteczna na temat „Poznajemy zawód bibliotekarza”

Lekcja odbyła się 26 kwietnia 2012 r.

W lekcji uczestniczyło 24 uczniów

 

Spotkanie  z przedszkolakami

Spotkanie odbyło się 09 maja 2012 r.

W spotkaniu uczestniczyło 25 uczniów

 

Lekcja biblioteczna na temat „Poznajemy Parki Narodowe w Polsce”

Lekcja odbyła się 28 września 2012 r.

W lekcji uczestniczyło 24 uczniów

 

Spotkanie   na temat „Zamki i ich mieszkańcy”

Spotkanie odbyło się 29 listopada 2012 r.

W spotkaniu uczestniczyło 24 uczniów

 

 

 

BIBLIOTEKA W BIEŃKÓWCE:

 

1. „Konkurs muzyczny – Playback 2012” uczniów dla Szkoły Podstawowej

w Bieńkówce – zorganizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową

w Bieńkówce.

Konkurs odbył się 31 stycznia 2012 r.

W konkursie uczestniczyło 28 uczestników.

 

2. Konkurs pod hasłem „Najciekawsza figura  ze śniegu”.

Konkurs odbył się 23 lutego 2012 r.

W konkursach łącznie uczestniczyło 11 osób.

 

3. Konkurs „Jeden z dziesięciu”

Konkurs odbył się 26 lutego 2012 r.

W konkursie łącznie uczestniczyło 8 osób.

 

4. „Turniej Tenisa Stołowego” dla dzieci i młodzieży.

Turniej  odbył się  03 marca 2012 r.

W turnieju uczestniczyło 12 uczestników.

 

5. „Konkurs Recytatorski” dla Szkoły Podstawowej zorganizowany wspólnie

ze Szkołą Podstawową w Bieńkówce.

Konkurs odbył się 06 marca 2012 r.

W konkursie uczestniczyło 24 uczestników.

 

6. Lekcje biblioteczne dla Przedszkolaków pod hasłem „Pierwszy kontakt

z biblioteką”.

Lekcje odbyły się 15 marca 2012 r. i 16 marca 2012 r.

Łącznie w lekcjach uczestniczyło 40 przedszkolaków.

 

7. „Konkurs Czytelniczy” z okazji „Tygodnia bibliotek”.

Impreza czytelnicza odbyła się 12 maja 2012 r.

 

8. Konkurs ortograficzny dla uczniów SP

zorganizowany wspólnie z  Szkołą Podstawową  w Bieńkówce.

Konkurs odbył się 05 czerwca 2012 r.

W konkursie uczestniczyło 12 dzieci.

 

9. Rozstrzygnięcie całorocznego konkursu czytelniczego ”Najaktywniejsi

czytelnicy roku szkolnego 2011/2012”.

Impreza czytelnicza odbyła się 12 czerwca 2012 r. Nagrodzono
7 czytelników.

 

10. Konkurs czytelniczy „Moja ulubiona bajka” dla Przedszkolaków  –

Zorganizowany wspólnie z Przedszkolem Samorządowym w Bieńkówce.

Konkurs odbył się 21 czerwca 2012 r.

W konkursie uczestniczyło 21 dzieci.

 

11. Konkurs literacki „Kto czyta ten wie”

Tygodniowa Akcja Czytelnicza.

Akcja odbyła się w dniach 2- 24 listopada 2012 r.

W  Akcji uczestniczyło łącznie 27 dzieci.

 

12. Konkurs literacki „Cudowny świat baśni”

Konkurs odbył się 28 listopada 2012 r.

W konkursie uczestniczyło 16 uczestników.

 

13. Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Ozdoba Choinkowa”

Konkurs odbył się  07 grudnia 2012 r.

W konkursie uczestniczyło 13 uczestników.

 

14. Konkurs  „Wiedzy o zwyczajach i obyczajach w naszej wsi”

zorganizowany wspólnie z  Szkołą Podstawową  w Bieńkówce.

Konkurs odbył się 11 grudnia 2012 r.

W konkursie uczestniczyło 14 uczestników.

 

15. Konkurs literacki „Przygoda z Kubusiem Puchatkiem””

Konkurs odbył się 21 grudnia 2012 r.

W konkursie uczestniczyło 8 uczestników.

Łącznie w lekcjach uczestniczyło 40 przedszkolaków.

 

Ponadto:

W  ramach Akcji Czytelniczej pod hasłem  „Cała Polska czyta dzieciom”

 

Ø Zorganizowano spotkania z dziećmi podczas których bibliotekarz czytał dzieciom bajki.

Spotkania odbyły się 22 marca 2012 r., 10 maja 2012 r. oraz
28 czerwca 2012 roku. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 40 dzieci.

 

BIBLIOTEKA W BUDZOWIE:

 

1. Współorganizacja z Gimnazjum w Budzowie eliminacji szkolnych do

„Powiatowego Konkursu Recytatorskiego”.

Konkurs odbył się 05 marca 2012 r.

W konkursie uczestniczyło 12 uczniów.

 

2. Konkurs literacki pod hasłem  „Jeden z dziesięciu”.

Konkurs odbył się 20 kwietnia 2012 r.

W konkursie uczestniczyło 8 uczestników.

 

3. Spotkanie czytelnicze z okazji „Tygodnia bibliotek”.

Impreza czytelnicza odbyła się 12 maja 2012 r.

W spotkaniu uczestniczyło 65 przedszkolaków.

 

4. Konkurs pod hasłem „Odkrywamy postacie bajkowe”.

Konkurs odbył się 25 czerwca 2012 r.

W konkursie uczestniczyło 16 uczestników.

 

5. Rozstrzygnięcie całorocznego konkursu czytelniczego ”Najaktywniejsi

czytelnicy roku szkolnego 2011/2012”.

Impreza czytelnicza odbyła się 29 czerwca 2012 r.

Nagrodzono 82 czytelników

 

6.Konkurs dla najmłodszych czytelników „Opowiem Pani”
Konkurs odbył się  we wrześniu 2012 r.

W konkursie uczestniczyło 9 uczestników.

 

7. Konkurs literacki „Moja ulubiona lektura”

Konkurs odbył się w  październiku  2012 r.

Nagrodzono 5 uczestników.

 

8. Quiz literacki

Quiz odbył się w listopadzie  2012 r.

Nagrodzono  5 uczestników.

 

9. Konkurs na „Własnoręcznie wykonaną tradycyjną ozdobę choinkową”

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w  listopadzie 2012 r.

Nagrodzono 12 uczestników.

 

10. Konkurs czytelniczy „Najaktywniejszy czytelnik listopada”

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w grudniu 2012 r.

Nagrodzono  6 czytelników.

 

11. Konkurs dla najmłodszych czytelników „Quiz Mikołajkowy”

Quiz odbył się  w grudniu 2012 r.

Nagrodzono 30 uczestników.

 

 

 

BIBLIOTEKA W JACHÓWCE:

 

1. Zimowy konkurs literacki pt. „Zima w przysłowiach”

Konkurs odbył się 01 lutego 2012 r.

W konkursie uczestniczyło 7 uczestników.

 

2. Uroczystość „Pasowania uczniów klasy I na czytelnika biblioteki”.

Impreza odbyła się 03 lutego 2012 r.

Zostało pasowanych 10 uczniów klasy I.

 

3. Konkurs pod hasłem „Rzeźba  w śniegu 2012- IV edycja konkursu”.

Konkurs odbył się 22 lutego 2012 r.

W konkursie łącznie uczestniczyło 26 osób. Wykonano 10 rzeźb.

 

4. „Turniej Tenisa Stołowego – IV edycja turnieju” dla dzieci i dorosłych.

Turniej odbył się 24 lutego 2012 r.

W turnieju uczestniczyło 22 uczestników.

 

5. Konkurs  czytelniczy promujący czytelnictwo pod hasłem „Przygoda

z Bajką – każdy los wygrywa”.

Konkurs odbył się w okresie od 01 marca 2012 r. do 30 kwietnia  2012 r.

Rozdano 200 losów.

 

6. Konkurs literacki pt. „Jestem bohaterem w świecie baśni” – promujący

czytelnictwo.

Konkurs odbył się 19 kwietnia 2012 r.

W konkursie uczestniczyło 12 uczestników.

 

7. Lekcja biblioteczna promująca  czytelnictwo oraz  dobre nawyki

czytelnicze dla uczniów klasy „0” Szkoły Podstawowej

Lekcja odbyła się w maju 2012 r.

W lekcji wzięło udział łącznie 11 uczniów.

 

8.  „Mini konkurs Puchatkowy”– minikonkurs połączony z lekcją biblioteczną

dla kl. II SP.

Konkurs odbył się 19 czerwca 2012 r.

W konkursie uczestniczyło 11 uczestników.

 

9. Rozstrzygnięcie całorocznego konkursu czytelniczego ”Najaktywniejsi

czytelnicy roku szkolnego 2011/2012”.

Impreza czytelnicza odbyła się 29 czerwca 2012 r.

Nagrodzono 12 najaktywniejszych czytelników.

 

10. Lekcja biblioteczna poświęcona historii pisma, książki i bibliotek

dla uczniów klasy  II Szkoły Podstawowej

Lekcja odbyła się w czerwcu 2012 r.

W lekcji wzięło udział łącznie 11 uczniów.

 

11. Lekcja biblioteczna utrwalająca dobre nawyki w bibliotece

dla uczniów klasy  „0” Szkoły Podstawowej

Lekcja odbyła się w czerwcu 2012 r.

W lekcji wzięło udział łącznie 10 uczniów.

 

12. Zorganizowanie dyskoteki dla dzieci i młodzieży.

Dyskotekę  zorganizowano w miesiącu czerwcu 2012 r.

Uczestniczyło w niej ok. 30 osób.

 

13. „I Turniej Piłki Plażowej dla dzieci i młodzieży– Jachówka 2012”

Turniej odbył się w 07 sierpnia 2012 r.

W turniej wzięło udział 20 uczestników

 

14. „I Turniej Piłki Plażowej dla dorosłych– Jachówka 2012”

Turniej odbył się w 15  sierpnia 2012 r.

W turniej wzięło udział 28 uczestników

 

15. Rozstrzygnięcie  wakacyjnego konkursu fotograficzn