Urząd Gminy w Budzowie

Sprawozdanie z działalności za rok 2011

Kategoria: Dokumenty BiOAK Opublikowano: 29-02-2016

I. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI i OŚRODKA ANIMACJI
KULTURY GMINY BUDZÓW Z/S W PALCZY:

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z siedzibą w Palczy istnieje jako samorządowa instytucja kultury od 2001 roku. Biblioteka i Ośrodek pełni funkcję wielofunkcyjnego centrum kultury. Jest instytucją kultury realizującą zadania na rzecz społeczności lokalnej w dziedzinie wychowania, edukacji i oświaty kulturalnej, upowszechniającą i kultywującą dziedzictwo kulturowe gminy i regionu, zajmującą się promowaniem gminy, organizowaniem imprez kulturalnych i rozrywkowych oraz stwarzającą warunki dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego i rozwoju i upowszechniania czytelnictwa.

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów jest gminną, samorządową instytucją kultury działającą na obszarze gminy Budzów.

Biblioteka i Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki i Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora.

Biblioteka i Ośrodek Kultury otrzymuje dotacje z budżetu Gminy. Wysokość dotacji określa uchwała budżetowa Rady Gminy. Ponadto może być finansowany z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i innych źródeł.

Na czele Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury stoi dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.
Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki i Ośrodka w zakresie określonymi przepisami prawa sprawuje Wójt Gminy Budzów.

Szczegółową organizację wewnętrzną Instytucji oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadawany przez jego dyrektora.

W Bibliotece i Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej (bibliotekarze), administracyjnej (księgowa) oraz obsługi (palacze co, sprzątaczka). Ponadto zatrudnieni są specjaliści z następujących dziedzin: instruktorzy gry na instrumentach regionalnych (Warsztaty Muzyczne), choreograf oraz instruktor tańca i śpiewu (Warsztaty Taneczne), plastyk (Warsztaty Plastyczne), dyrygenci (Orkiestry Dęte). Ponadto w skład organizacyjny BiOAK wchodzi sześć Kół Gospodyń Wiejskich i dwa Kluby 4 H.


II. DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK:

1. Ramy Organizacyjne Bibliotek:

Biblioteka jest główną Gminną Biblioteką Publiczną Gminy Budzów i razem z Bibliotekami Publicznymi zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców gminy. Służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemy informacyjne na terenie gminy. Bogaty i ciekawy księgozbiór, różnorodne czasopisma, dokumenty elektroniczne, imprezy czytelnicze, to oferta skierowana do czytelnika gminy.
W ramy organizacyjne Biblioteki wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna w Budzowie z/s w Palczy i pięć Filii Bibliotecznych – w Baczynie, Bieńkówce, Budzowie, Jachówce i Zachełmnej:

a) Gminna Biblioteka w Budzowie z/s w Palczy oraz Biblioteki w Baczynie i Zachełmnej mieszczą się w Szkołach Podstawowych i pełnią jednocześnie funkcję bibliotek szkolnych.

b) Biblioteka w Budzowie znajduje się w Gimnazjum i funkcjonuje wspólnie z Biblioteką Gimnazjalną.

c) Biblioteka w Bieńkówce znajduje się w Domu Wiejskim.

d) Biblioteka w Jachówce mieści się w Remizie Strażackiej.

Przy wszystkich bibliotekach działają kąciki i sale komputerowe ze stałym,

Przy bibliotekach w Palczy, Jachówce i Bieńkówce działają świetlice.

Przy bibliotekach w Budzowie, Bieńkówce i w Jachówce działają młodzieżowe i dziecięce Kluby 4 H.

W skład organizacyjny biblioteki wchodzą:
a) Biblioteki etatowe – GBP w Palczy oraz biblioteki w Budzowie, Bieńkówce i Jachówce.
b) Biblioteki na ¾ etatu – w Baczynie i Zachełmnej.


2. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych:

a) Zakupy i inne wpływy w 2011 roku:

Zakupów zbiorów bibliotecznych dokonywano w księgarniach, hurtowniach i bezpośrednio w wydawnictwach.

W 2011 roku wpłynęło łącznie do bibliotek 2411 zbiorów bibliotecznych: 2402 książek i 9 dokumentów elektronicznych

Zakupy:
• zakupiono ogółem 2408 książek na kwotę 40. 188, 34zł
9 zbiorów specjalnych na kwotę 203,86 zł
Razem zakup: 40. 392, 20zł
w tym:
w ramach Programu Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych” przyznano dotację na zakup zbiorów bibliotecznych w wysokości 5. 480 zł (kwota zawarta w/w zakupach).
W ramach tych środków zakupiono łącznie 390 książki.

Dary:
• z darów przybyły 3 książki

Wszystkie zbiory zostały opracowane i włączone do księgozbiorów bibliotecznych.

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców w 2011 r. wynosiła -27,7 ks./100 mieszk.


b) Selekcja i skontrum księgozbiorów w 2011 roku:

W 2011 roku przeprowadzono selekcję książek zniszczonych i zdezaktualizowanych w Bibliotekach w Palczy, Baczynie, Bieńkówce i Zachełmnej w wyniku których wycofano z bibliotek łącznie 901 książek.

W 2011 roku przeprowadzono skontra księgozbiorów (inwentaryzację) w Bibliotekach w Palczy, Baczynie, Bieńkówce i Zachełmnej.

3. Stan księgozbiorów bibliotek:

Stan ilościowy (stan faktyczny: wpływy-ubytki) księgozbiorów bibliotek na 31 grudzień 2011 roku wynosi:
64 310 książek
55 broszur
159 zbiorów specjalnych:

w tym: materiały audiowizualne -63
dokumenty elektroniczne – 94

4. Prenumerata czasopism:

Na 2011 rok zaprenumerowano do bibliotek łącznie 116 czasopism na kwotę 8 644, 00 zł

Czasopisma zaprenumerowano dla każdej grupy wiekowej i zawodowej.

Biblioteki prowadzą akcesję prenumerowanych czasopism.

 

5. Czytelnicy i czytelnictwo:

a) Czytelnicy zarejestrowani w ciągu 2011 roku:

W 2011 roku zarejestrowano łącznie w bibliotekach 2008 czytelników

w tym wg wieku:
Do lat 15 – 1021;           od lat 16-19 – 421;             od lat 20-24 -140;
od lat 25-44 – 283;        od lat 45-60 – 95;             powyżej lat 60 – 48;

w tym wg zajęcia:
Uczniowie – 1443
Studenci – 83
Pracownicy umysłowi – 163
Robotnicy – 62
Rolnicy – 25
Inni zatrudnieni – 80
Pozostali – 152

Liczba czytelników na 100 mieszkańców w 2011 r. wynosiła – 23,1 czytel./100 mieszk.

6. Udostępnianie zbiorów czytelnikom w ciągu roku:

a) Wypożyczenia na zewnątrz:

Ogółem wypożyczono na zewnątrz 40 852 zbiorów bibliotecznych w tym: 38441 książek,2381 czasopism i 32 zbiory elektroniczne.

b) Wypożyczenia na miejscu w czytelniach:

Ogółem wypożyczono na miejscu 11 521 zbiory biblioteczne
w tym: 6237 książek i 5284 czasopism
oraz 450 zbiorów specjalnych
w tym:
26
zbiorów audiowizualnych i 424 dokumentów elektronicznych na nośniku fizycznym
oraz
5656 udostępnień Internetu.

Liczba wypożyczeń książek na 100 mieszkańców w 2011 r. wynosiła – 514,9 wypoż./100 mieszk.

7. Komputeryzacja bibliotek:

Liczba komputerów użytkowanych w bibliotekach: 31komputerów
w tym dostępnych dla czytelników: 29 sztuk
Liczba komputerów podłączonych do Internetu –31sztuk, ze stałym dostępem do Internetu dla mieszkańców gminy.

8. Promocja książki i działalność informacyjna:

W ramach promocji książki, bibliotek, czytelnictwa i działalności informacyjnej w 2011 roku zorganizowano w bibliotekach następujące konkursy czytelnicze, literackie i plastyczne, imprezy i spotkania czytelnicze, literackie, okolicznościowe i inne, lekcje biblioteczne itp.:

BIBLIOTEKA W BACZYNIE:

1. Konkurs plastyczny na „Najpiękniejszy Koszyczek Wielkanocny”.
Konkurs odbył się 19 kwietnia 2011 r.
W konkursie wzięło udział 12 uczestników.
Czterech uczestników konkursu otrzymało nagrody (skarbonki).

2. Konkurs plastyczny pod hasłem „Mój ulubiony bohater”.
Konkurs odbył się 15 czerwca 2011 r.
W konkursie wzięło udział 18 uczestników.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (art. szkolne).

3. Rozstrzygnięcie całorocznego konkursu czytelniczego ”Najaktywniejsi
czytelnicy roku szkolnego 2010/2011”.

Impreza czytelnicza odbyła się 19 czerwca 2011 r.
Nagrodzono 19 najaktywniejszych czytelników (nagrody – książki).

4. Akcja Czytelnicza pod hasłem „Cała Polska czyta dzieciom”.
Dwa razy w miesiącu bibliotekarz czytał bajki dzieciom z przedszkola.

5. Lekcja biblioteczna dla klasy I pod hasłem „Poznajemy bibliotekę”
Lekcja odbyła się 04 marca 2011 r.
W lekcji bibliotecznej wzięło udział 10 osób.

6. Lekcja biblioteczna dla Przedszkolaków pod hasłem „Poznajemy różne zawody”.
Lekcja odbyła się 15 marca 2011 r.
W lekcji bibliotecznej wzięło udział 25 przedszkolaków.

7. Kiermasze książek – zorganizowano 6 kiermasze książek dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Dzieci i rodzice mogli zakupić książki po
promocyjnych cenach.

8. Konkurs plastyczny na „Najpiękniejsze Dary Jesieni”.
Konkurs odbył się 13 października 2011 r.
W konkursie wzięło udział 20 uczestników.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (przybory szkolne).

9. Konkurs ortograficzny.
Konkurs odbył się 08 listopada 2011 r.
W konkursie wzięło udział 18 uczestników.
Ośmiu uczestników konkursu otrzymało nagrody (zakładki, kalendarze).

10. Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Ozdoba Choinkowa”.
Konkurs odbył się 08 grudnia 2011 r.
W konkursie wzięło udział 14 uczestników.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (przybory szkolne).

BIBLIOTEKA W BIEŃKÓWCE:

1. „Turniej Tenisa Stołowego” dla dzieci i młodzieży.
Turniej odbył się 01 lutego 2011 r.
W turnieju uczestniczyło 11 uczestników.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody (sprzęt sportowy).

2. „Quiz dla najmłodszych”.
Quiz odbył się 02 lutego 2011 r.
W konkursie uczestniczyło 12 uczestników.
Sześciu uczestników quizu otrzymało nagrody (art. szkolne).

3. Konkurs pod hasłem „Najciekawsza figura ze śniegu”.
Konkurs odbył się 05 lutego 2011 r.
W konkursach łącznie uczestniczyło 8 osób.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody (przybory szkolne).

4. Konkurs „Jeden z dziesięciu”
Konkursy odbyły się 09 lutego 2011 r.
W konkursie łącznie uczestniczyło 7 osób.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody (przybory szkolne).

5. „Turniej zręcznościowy” dla dzieci i młodzieży.
Turniej odbył się 10 lutego 2011 r.
W turnieju uczestniczyło 9 uczestników.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody (sprzęt sportowy).

6. „Konkurs recytatorski” dla Szkoły Podstawowej w Bieńkówce-
zorganizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową w Bieńkówce.
Konkurs odbył się 08 marca 2011 r.
W konkursie uczestniczyło 15 uczestników.
Najlepsi uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (przybory szkolne).

7. „Konkurs muzyczny – Playback 2011” dla Szkoły Podstawowej
w Bieńkówce -zorganizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową
w Bieńkówce.
Konkurs odbył się 08 marca 2011 r.
W konkursie uczestniczyło 33 uczestników.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (przybory szkolne).

8. Współorganizacja z Przedszkolem Samorządowym w Bieńkówce konkursu  pt. „Jestem autorem bajek dla dzieci”
Konkurs odbył się 02 czerwca 2011 r.
W konkursie uczestniczyło 75 przedszkolaków.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (art. szkolne).

9. Rozstrzygnięcie całorocznego konkursuczytelniczego ”Najaktywniejsi
czytelnicy roku szkolnego 2010/2011”.

Impreza czytelnicza odbyła się 17 czerwca 2011 r.
Nagrodzono 10 najaktywniejszych czytelników (książki).

10. Lekcje biblioteczne dla Przedszkolaków pod hasłem „Pierwszy kontakt z biblioteką”.
Lekcje odbyły się 07 kwietnia 2011 r. oraz 12 maja 2011 r.
W lekcjach bibliotecznych wzięło udział łącznie 40 przedszkolaków.

11. Akcja Czytelnicza pod hasłem „Cała Polska czyta dzieciom”.
Spotkania z dziećmi odbyły się 07 kwietnia 2011 r., 26 maja 2011 r. oraz
16 czerwca 2011 roku. Na spotkaniach bibliotekarz czytał dzieciom bajki.

12. Konkurs ekologiczny pt.„Nasze Parki Narodowe”.
Konkurs odbył się 05grudnia 2011 r. w Szkole Podstawowej w Bieńkówce.
Konkurs współorganizowany z SP w Bieńkówce.
W konkursie uczestniczyło 10 uczestników.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody (przybory szkolne).

13. Konkurs regionalny pt. „Wiedzy o wsi”.
Konkurs odbył się 15grudnia 2011 r.
W konkursie uczestniczyło 10 uczestników.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody (przybory szkolne).

BIBLIOTEKA W BUDZOWIE:

1. Konkurs literacki pod hasłem „1 z 10”.
Konkurs odbył się 15 lutego 2011 r.
W konkursie uczestniczyło 10 uczestników.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (książki).

2. Konkurs plastyczny pt. „Tradycyjna Palma Wielkanocna”.
Konkurs odbył się 19 kwietnia 2011 r.
W konkursie uczestniczyło 8 osób.
Nagrody otrzymało 3uczestnikówkonkursu (książki).

4. Współorganizacja z Gimnazjum w Budzowie eliminacji szkolnych do
„Powiatowego Konkursu Recytatorskiego”.

Konkurs odbył się 05 kwietnia 2011 r.
W konkursie uczestniczyło 10 uczniów.
Nagrody otrzymało 10 uczestników konkursu (książki).

5. Współorganizacja z Gimnazjum w Budzowie „Konkursu Piosenki
Angielskiej i Niemieckiej”.

Konkurs odbył się 21 czerwca 2011 r.
W konkursie uczestniczyło 25 uczniów.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody (książki).


6. Rozstrzygnięcie całorocznego konkursu czytelniczego ”Najaktywniejsi
czytelnicy roku szkolnego 2010/2011”.
Impreza czytelnicza odbyła się 22 czerwca 2011 r.
Nagrodzono 20 najaktywniejszych czytelników (książki).

7. Akcja Czytelnicza pod hasłem „Cała Polska czyta dzieciom”.
Dwa razy w miesiącu bibliotekarz czytał bajki dzieciom z przedszkola.

8. Konkurs literacki pod hasłem „Moja twórczość”.
Konkurs odbył się 23 września 2011 r.
W konkursie uczestniczyło 10 uczestników.
Nagrodzono 6 uczestników konkursu (książki).

9. Współorganizacja z Gimnazjum w Budzowie Szkolnych eliminacji do
„Konkursu Powiatowego – W Cieniu Jodeł i Świerków”.

Konkurs odbył się 21 października 2011 r.

10. Konkurs literacki pod hasłem „Bohaterowie lektur-czytam”.
Konkurs odbył się 10 listopada 2011 r.
Nagrodzono 23 uczestników konkursu (książki).

11. Lekcje biblioteczne dla kl. I Gimnazjum na temat księgozbioru
i korzystania z katalogów biblioteki.

W lekcjach bibliotecznych wzięło udział łącznie 39 gimnazjalistów.

 

BIBLIOTEKA W JACHÓWCE:

1. Konkurs pod hasłem „Najciekawsza rzeźba ze śniegu”.
Konkurs odbył się 05 lutego 2011 r.
W konkursach łącznie uczestniczyło 20 osób.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody (przybory szkolne).

2. „Turniej Wiedzy Ogólnej – pn. Jeden z dziesięciu” dla uczniów Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum.

Turniej odbył się 09 lutego 2011 r.
W konkursie uczestniczyło 20 uczniów.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody (art. plastyczne).

3. Konkurs poprawnościowy z okazji Dnia Języka Ojczystego.
Konkurs odbył się 21 lutego 2011 r.
W konkursie uczestniczyło 11 uczestników.
Najlepsi uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (art. szkolne).

4. Zajęcia plastyczne i literackie z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz z okazji
Walentynek.

Tworzenie laurek dla babci i dziadka przez dzieci oraz własnoręcznych
walentynek – pocztówek, serduszek itp. Pisanie wierszy, aforyzmów.

5. Konkurs czytelniczy promujący czytelnictwo pod hasłem „Każdy los
wygrywa”.
Konkurs odbył się w okresie od 15 marca 2011 r. do 15 maja 2011 r.
Rozdano 130 losów.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (słodycze).

6. Akcja Czytelnicza pod hasłem „Cała Polska czyta dzieciom”.
Akcja odbyła się 09 kwietnia 2011 r.
Na spotkaniach bibliotekarz czytał dzieciom bajki.

7. Konkurs plastyczny o tematyce wielkanocnej.
Konkurs odbył się od 13 kwietnia 2011 r.
W konkursie uczestniczyło 10 osób.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (przybory szkolne).

8. Konkurs pt. „Świat baśni” promujący czytelnictwo z okazji Tygodnia
Bibliotek 2011.

Konkurs odbył się 13 maja 2011 r.
W konkursie uczestniczyło 9 uczestników.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (art. szkolne).

9. „Turniej Tenisa Stołowego” dla dzieci i młodzieży”.
Turniej odbył się 13 maja 2011 r.
W turnieju uczestniczyło 18 uczestników.
Sześciu najlepszych uczestników otrzymało nagrody (sprzęt sportowy).

10. Zorganizowanie dyskoteki dla uczestników dzieci z Klubu 4H, dzieci
z Kółka Plastycznego oraz dzieci zaprzyjaźnionych z biblioteką.
Dyskoteka odbyła się 02 czerwca 2011 r.
W imprezie uczestniczyło 35 dzieci.

11. „Kiermasz dla Mamy”- kiermasz serduszek i kwiatków z bibuły
wykonanych przez dzieci z klubu 4H.

12. „Kiermasz Zabawki”- kiermasz ptaszków ludowych wykonanych przez
uczestników warsztatów plastycznych.


13. Rozstrzygnięcie całorocznego konkursu czytelniczego ”Najaktywniejsi
czytelnicy roku szkolnego 2010/2011”.

Impreza czytelnicza odbyła się 17 czerwca 2011 r.
Nagrodzono 14 najaktywniejszych czytelników (książki).

14. Rozstrzygnięcie wakacyjnego konkursu fotograficznego pt. „Zrób sobie
zdjęcie – lato w Twoim obiektywie.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się we wrześniu 2011 r.
W konkursie uczestniczyło 14 czytelników.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (art. szkolne).

15. Konkurs frazeologiczny pod hasłem „Na Sportowo”.
Konkurs odbył się 20 października 2011 r.
W konkursie uczestniczyło 16 uczestników.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (akcesoria elektroniczne).

16. Konkurs na najciekawszą ozdobę choinkową.
Konkurs odbył się 20 grudnia 2011 r.
W konkursie uczestniczyło 12 uczestników.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (przybory szkolne)

17. Lekcja biblioteczna dla kl. 0 SP na temat zasad korzystania z biblioteki.
Podczas lekcji zorganizowano konkurs plastyczny pt.”Moja Przytulanka”.
W lekcji bibliotecznej wzięło udział łącznie 11 uczniów.

18. Zorganizowanie „Spotkania z Mikołajem”.
Spotkanie odbyło się 04 grudnia 2011 roku.

 

BIBLIOTEKA W PALCZY:

1. Konkurs plastyczny pt. „Moja pierwsza wizyta w bibliotece” dla uczniów ZSP w Palczy.
Konkurs odbył się 15 lutego 2011 r.
W konkursie uczestniczyło 15 uczniów.
Nagrodzono 9 uczestników konkursu (przybory szkolne).

2. Konkurs recytatorski dla uczniów ZSP w Palczy.
Konkurs odbył się 18 marca 2011 r.
W konkursie uczestniczyło 22 uczniów.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (art. szkolne).
Konkurs współorganizowany z ZSP w Palczy.


3. Akcja Czytelnicza „Cała Polska Czyta Dzieciom” dla Przedszkolaków.

Akcja współorganizowana z Przedszkolem w Palczy.
Akcja odbyła się 13 kwietnia 2011 r.
Nagrodzono 20uczestników Akcji (książki).

4. Akcja Czytelnicza „Pokochać Czytanie” dla Przedszkolaków i ich rodziców.
Akcja współorganizowana z Przedszkolem w Palczy.
Akcja odbyła się 15 kwietnia 2011 r.
Nagrodzono 23uczestników Akcji (książki).

5. Konkurs Wielkanocny na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”
Konkurs odbył się dn. 17 kwietnia 2011 r. w Kościele Parafialnym w Palczy.
W konkursie wzięło udział 78 osób.
Konkurs współorganizowany z Parafią Rzymsko-Katolicką w Palczy.
Nagrodzono 30 uczestników konkursu (przybory szkolne i słodycze)

6. Spotkania z Przedszkolakami z okazji Tygodnia Bibliotek – zapoznanie
Przedszkolaków z księgozbiorem i pracą biblioteki.
Wszystkie dzieci otrzymały upominki – słodycze .Na spotkaniach pokazano
prezentacje multimedialne pt.”Bezpieczne dzieciństwo na wsi”
Spotkania odbyły się 08 maja 2011 r. i 13 maja 2011 r.
W spotkaniach uczestniczyło łącznie 29 przedszkolaków.

7. Konkurs czytelniczy na Najaktywniejszego Czytelnika roku szkolnego
2010/2011.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 22 czerwca 2011 r.
Nagrodzono 8 najaktywniejszych czytelników (książki)

8. Konkurs czytelniczy na Najaktywniejszą Klasę w czytelnictwie w roku
szkolnym 2010/2011.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 22 czerwca 2011 r.
Nagrodzono klasę III i IV ZSP w Palczy.

9. Pasowanie uczniów klasy I na czytelników biblioteki.
Pasowanie odbyło się 22 listopada 2011 r.
W spotkaniu czytelniczym uczestniczyło 41 osób.

10. Konkurs plastyczny „Moja pierwsza wizyta w bibliotece”.
Konkurs odbył się 07 grudnia 2011 r.
W konkursie uczestniczyło klasa I SP.
Nagrodzono 3 uczestników konkursu (przybory szkolne).

11. Konkurs plastyczny pt. „Narysuj historyjkę obrazkową o misiu” dla  uczniów kl. I-III ZSP w Palczy.
Konkurs odbył się 14 grudnia 2011 r.
Nagrodzono 16 uczestników konkursu (przybory szkolne).

12. Konkurs literacki pt. „Opisz historyjkę obrazkową o misiu” dla  uczniów kl. IV-VI ZSP w Palczy.
Konkurs odbył się 14 grudnia 2011 r.
Nagrodzono 3 uczestników konkursu (przybory szkolne).

13. Konkurs plastyczny pt. „Najpiękniejsza kartka świąteczna” dla  uczniów ZSP w Palczy.
Konkurs odbył się 21 grudnia 2011 r.
Konkurs współorganizowany z ZSP w Palczy.
BIBLIOTEKA W ZACHEŁMNEJ:

1. Konkursy czytelnicze dla uczniów Szkoły Podstawowej. Każdy  uczeń który wypożyczył co najmniej 1 książkę w miesiącu styczniu, lutym
i marcu mógł wylosować upominek-niespodziankę.
Konkursy odbyły się w styczniu, lutym i marcu 2011 r.
W konkursie uczestniczyło łącznie 45 osób.
Zwycięzcy otrzymali nagrody (przybory szkolne).

2. Konkurs czytelniczy dla uczniów Szkoły Podstawowej z okazji tygodnia Bibliotek. Każdy uczeń który wypożyczył co najmniej 1 książkę w okresie
od 08 maja do 15 maja mógł wylosować upominek-niespodziankę.
Konkursy odbyły się w styczniu, lutym i marcu 2011 r.
W konkursie uczestniczyło łącznie 36 uczniów.
Zwycięzcy otrzymali nagrody (artykuły szkolne).

3. Rozstrzygnięcie całorocznego konkursu czytelniczego ”Najaktywniejsi
czytelnicy roku szkolnego 2010/2011”.
Impreza czytelnicza odbyła się 17 czerwca 2011 r.
Nagrodzono 13 najaktywniejszych czytelników (przybory szkolne).

4. Konkurs literacki pod hasłem „Historia książki i pisma”.
Konkurs odbył się w dniach 18-31 października 2011 r.
W konkursie uczestniczyło 6 uczestników.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (przybory szkolne).

5. Konkurs czytelniczy „Czytelnik miesiąca listopada”.
Konkurs odbył się w listopadzie 2011 r.
W konkursie uczestniczyło łącznie 50 uczniów.
Nagrody otrzymało 11 najaktywniejszych czytelników (artykuły szkolne).

6. Lekcja biblioteczna dla uczniów klasy V Szkoły Podstawowej na temat:
„Źródła informacji bezpośredniej w bibliotece”.

Lekcja odbyła się 13 stycznia 2011 r.
W lekcjach wzięło udział łącznie 16 uczniów.

7. Lekcja biblioteczna dla uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej na temat:
„Źródła informacji bezpośredniej w bibliotece”.

Lekcja odbyła się 25 stycznia 2011 r.
W lekcjach wzięło udział łącznie 4 uczniów.

8. Lekcja biblioteczna dla Przedszkolaków.
Tematem spotkania było omówienie zasad zachowania się w bibliotece
i zasad korzystania z księgozbioru bibliotecznego
Lekcja odbyła się 18 maja 2011 r.
W lekcjach wzięło udział łącznie 10 przedszkolaków.

9. Lekcja biblioteczna dla uczniów klasy II Szkoły Podstawowej na temat:
„Budowa książki”.

Lekcja odbyła się 26 września 2011 r.
W lekcjach wzięło udział łącznie 4 uczniów.

10. Lekcja biblioteczna dla uczniów klasy IV i V Szkoły Podstawowej na
temat: „Budowa książki”.

Lekcja odbyła się 03 października 2011 r.
W lekcjach wzięło udział łącznie 16 uczniów.

11. Lekcja biblioteczna dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej na temat:
„Przysposobienie biblioteczne”.
Lekcja odbyła się 05 października 2011 r.
W lekcjach wzięło udział łącznie 10 uczniów.

12. Zorganizowanie zajęć bibliotecznych dla uczniów kl. II – wspólne czytanie  bajek i zabawa z ortografią.
Zajęcia odbyły się w dniach 12 września i 21 października.
W zajęciach uczestniczyło 8 uczniów.

 

Wystawki i gazetki książkowe, tematyczne i okolicznościowe:

Sporządzanie wystawek i gazetek ściennych z okazji rocznic literackich, historycznych, wydarzeń kulturalnych, świąt państwowych, poświęconych nowościom wydawniczym nabywanych przez biblioteki mające na celu: przypomnienie ważniejszych wydarzeń historycznych, literackich i kulturalnych oraz spopularyzowanie księgozbiorów bibliotek.

1. Wystawki z okazji rocznic literackich.
(Organizator: wszystkie biblioteki – raz na miesiąc)

2. Wystawki nowości książkowych nabywanych przez biblioteki.
(Organizator: wszystkie biblioteki – raz na kwartał)

3. Wystawki poświęcone rocznicom państwowym, kulturalnym i historycznym.
(Organizator: wszystkie biblioteki)

Wszystkie biblioteki uczestniczą w realizacji gminnego kalendarza imprez kulturalnych i czynnie włączają się w organizację gminnych i powiatowych imprez kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów.

III. DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA KULTURY:

Ośrodek Kultury spełnia wszystkie funkcje przypisane działalności kulturalno-oświatowej. Obok funkcji kreacyjnej, upowszechnieniowej, aktywizującej, wychowawczej, edukacji kulturalnej czy integracyjnej pełni funkcje pomocy i współpracy dla ruchu społeczno-kulturalnego całego środowiska, w którym rozwija swoją działalność. Ośrodek podtrzymuje i kultywuje tradycje kultury gminy i regionu, uczestniczy w realizacji wychowania regionalnego rozumianego przede wszystkim jako pogłębienie wiedzy młodego pokolenia o swoim regionie oraz jako tworzenie warunków do czynnego udziału ludzi w procesie ochrony i rozwoju kultury ludowej gminy i regionu. Przez swoją działalność Ośrodek przygotowuje do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtuje wzory aktywnego uczestnictwa w kulturze, stwarza warunki do podejmowania działalności związanej z rozwojem twórczości artystycznej i sztuki ludowej oraz merytorycznego i finansowego nadzoru i opieki nad amatorskim ruchem artystycznym.

Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów uczestniczył w realizacji następującego Gminnego Kalendarza Imprez Kulturalnych zaplanowanego na rok I półrocze 2011 roku.

1. Powiatowe i Gminne Imprezy Kulturalne:

STYCZEŃ
1. II Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda…”.

Przegląd odbył się dn. 07 stycznia 2011 r. w Szkole Podstawowej  w Bieńkówce.
W konkursie wzięły udział wszystkie Przedszkola i Szkoły Podstawowe  Gminy Budzów.
Konkurs współorganizowany ze Szkołą Podstawową w Bieńkówce i Parafią
Rzymsko-Katolicką w Bieńkówce.

LUTY
1. „I Parafialny Turniej Tenisa Stołowego”.
Turniej odbył się 08 lutego 2011 roku w Palczy.
Turniej współorganizowany z Parafią Rzymsko-Katolicką w Palczy.

2. VII Gminny Konkurs Muzyczny „Playback-Wariacje 2011”.
Przegląd odbył się dn. 26 lutego 2011 r. w Jachówce.
W konkursie wzięło udział Gimnazjum w Budzowie oraz wszystkie Szkoły
Podstawowe Gminy Budzów.

MARZEC
1. „Gminny Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych”.
Konkurs odbył się dn. 22 marca 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Budzowie.
W konkursie wzięły udział wszystkie Szkoły Podstawowe Gminy Budzów.
Konkurs współorganizowany ze Szkołą Podstawową nr 2 w Budzowie.

KWIECIEŃ
1. „Powiatowy Konkurs Recytatorski Szkół Gimnazjalnych”.
Konkurs odbył się dnia 07 kwietnia 2011 r. w Budzowie.
W konkursie wzięło udział 27 gimnazjalistów z 16 gimnazjów powiatu
suskiego: Budzowa, Osielca, Wysokiej, Jordanowa, Łętowni, Bystrej,  Sidziny, Makowa Podhalańskiego, Białki, Stryszawy, Krzeszowa,  Lachowic, Suchej Beskidzkiej, Zawoi, Zembrzyc, Tarnawy Dolnej.
Konkurs współorganizowany ze Starostwem Powiatowym w Suchej
Beskidzkiej.

2. „VII Powiatowy Konkurs Potraw i Palm Wielkanocnych”.
Konkurs odbył się dn. 16 kwietnia 2011 r. w Domu Wiejskim w Bieńkówce.
W konkursie wzięło udział 14 Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Suskiego: Stryszawy, Kurowa, Grzechyni, Żarnówki,  Tarnawy Dolnej, Tarnawy Górnej, Zembrzyc, Marcówki, Baczyna,  Bieńkówki, Budzowa, Jachówki, Palczy i Zachełmnej.
Konkurs współorganizowany ze Starostwem Powiatowym w Suchej
Beskidzkiej.

3. „VI Gminny Przegląd Teatrzyków Szkolnych” dla Szkół Podstawowych.
Konkurs został zorganizowano dnia 28 kwietnia 2011 r. w Jachówce.
W konkursie wzięły udział wszystkie Szkoły Podstawowe  Gminy Budzów.
Konkurs współorganizowany z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Palczy
i Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych.

MAJ
1. Konkurs Plastyczny „Okładka ulubionej bajki” dla Przedszkola  Samorządowego w Budzowie.
Konkurs został zorganizowano dnia 19 maja 2011 r. w Przedszkolu
w Budzowie.

2. „Gminny Konkurs Od Przedszkola do Opola” dla Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych.
Konkurs zorganizowano dnia 24 maja  2011 r. w ZSP w Palczy. W konkursie wzięły udział Przedszkola:  w Budzowie, Bieńkówce, Baczynie, Palczy i Oddziału Przedszkolnego  z Zachełmnej i nr 2 w Budzowie.
Konkurs współorganizowany z ZSP w Palczy.

3. „Powiatowy Międzygimnazjalny Konkurs Piosenki Angielskiej  i Niemieckiej”.
Konkurs został zorganizowano dnia 25 maja 2011 r. w Gimnazjum
w Budzowie.
W konkursie wzięły udział Gimnazja Powiatu Suskiego.
Konkurs współorganizowany z Gimnazjum w Budzowie.

CZERWIEC

1. Gminny Konkurs „Na najpiękniejszy ogród przydomowy i obejście  w gospodarstwie rolnym” dla mieszkańców gminy. Konkurs odbył się
09 czerwca 2011 r. Do konkursu zgłoszono 5 ogródków przydomowych
i 4 gospodarstwa rolne.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpiło na gminnych
dożynkach w Budzowie.
Konkurs współorganizowany z Urzędem Gminy.

 2.  50 – lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Budzowie.
Uroczystość odbyła się 18 czerwca w Budzowie. Impreza współorganizowana
z KGW w Budzowie.

SIERPIEŃ
1. „Dni Gminy Budzów”, połączone z Dożynkami Gminnymi.
Impreza odbyła się w dniach 20 – 21 sierpnia 2011 r. w Budzowie.

WRZESIEŃ
1. „Powiatowe Dożynki Powiatowe”

Impreza odbyła się 04 września 2011 r. w Bieńkówce.
Impreza współorganizowana z e Starostwem Powiatowym w Suchej  Beskidzkiej.

PAŹDZIERNIK
1. Konkurs „Wieczór z bajką”

Konkurs odbył się dnia 23 listopada 2011 r. w Przedszkolu Samorządowym
w Budzowie.
Konkurs współorganizowany z PS w Budzowie.

GRUDZIEŃ
1. Gminny Konkurs „Ozdoba Choinkowa” dla Przedszkoli i Oddziałów
Przedszkolnych gminy Budzów.
Konkurs odbył się dnia 15 grudnia 2011 r. w Budzowie.
Konkurs współorganizowany z Przedszkolem Samorządowym w Budzowie.

2. XII edycja Gminnego Konkursu „Babiogórska Szopka Regionalna” dla
mieszkańców gminy.

Konkurs odbył się dn. 17grudnia 2011 r. w SP w Zachełmnej.
Konkurs zorganizowano w trzech kategoriach: szopka dziecięca, dziecięco-
młodzieżowa i rodzinna.
Konkurs współorganizowany ze Szkołą Podstawową w Zachełmnej.

3. I Powiatowy Konkurs na „Świat, Podłaźnik i Pająk”.
Konkurs odbył się dn. 17 grudnia 2011 r. w SP w Zachełmnej.
Konkurs współorganizowany ze Szkołą Podstawową w Zachełmnej
i Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.

2. Inne działania kulturalne:

1. Zorganizowanie wyjazdu Koła Gospodyń Wiejskich z Bieńkówki
na konkurs pt. „Śpiewanie Kolęd i Pastorałek”.

Konkurs odbył się 16 stycznia 2011 r. w Jasienicy (k. Bielska-Białej).
Wyróżnienie w konkursie dla KGW.

2. Zorganizowanie wyjazdu na Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych –
Babiogórskie Podłazy, który odbył się dnia 22 stycznia 2011 r.  w Zawoi. W konkursie wziął udział zespół młodzieży z gimnazjum  pn. „Kolędnicy z gwiazdą”, przygotowany został P. Elżbietę Trzop. Zespół zajął II miejsce w kategorii młodzieżowej „Śpiewanie dawnych i mało  znanych kolęd i pastorałek oraz składanie życzeń gospodarzom”.

3. Zorganizowanie wyjazdu na XXIV Małopolski Festiwal Form Muzycznych  i Tanecznych.
Festiwal odbył się 28 kwietnia 2011 r. w Zawoi W konkursie wzięła udział młodzież gimnazjalna. Uczniowie z Gminy  Budzów zdobyli 3 nominacje do finału wojewódzkiego konkursu: Gabriela  Polak kategoria muzyczna; Adam Kania-kategoria muzyczna; Łukasz  Matuszyk – kategoria taneczna.

3. Warsztaty muzyczne, taneczne i plastyczne, Kluby 4H, Koła  Gospodyń Wiejskich i Orkiestry Dęte.

a) Działalność Warsztatów Muzycznych:
Od 01 lutego 2009 roku Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów organizuje warsztaty muzyczne dla dzieci gminy Budzów. Zajęcia prowadzą Marcin Pokusa – absolwent Konserwatorium Muzycznego w Katowicach i Przemysław Ficek –absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej w Żywcu. Celem warsztatów jest wzbogacenie wiedzy o kulturze regionu Podabiogórza. Podczas zajęć dzieci zapoznają się z autentycznymi wartościami kultury ludowej i nabywają praktyczne umiejętności. Pod okiem instruktorów dzieci i młodzież poznaje technikę gry na instrumentach regionalnych – skrzypcach, heligonce i dudach, piosenki, pieśni, przyśpiewki, pastorałki. Ponadto na warsztatach można zdobyć nie tylko nowe doświadczenia i umiejętności, ale jednocześnie miło i przyjemnie spędzić czas w przyjaznej atmosferze pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Obecnie na warsztaty uczęszcza 20 dzieci z całej gminy. Warsztaty odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki (2 godziny) i piątki (4 godziny).

b) Działalność Warsztatów Tanecznych:

Od 01 marca 2009 roku Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów organizuje warsztaty taneczne dla dzieci gminy Budzów. Zajęcia prowadzi Monika Gigoń – choreograf, pedagog, z wieloletnim doświadczeniem scenicznym. Uczestnikom zajęć akompaniuje Bernadetta Żołnierek – pedagog i muzyk. Głównym celem warsztatów jest zapoznanie dzieci z kulturą regionu Podbabiogórza. Poprzez kontakt z żywą muzyką regionu uczestnicy zajęć praktycznie zapoznają się z kulturą, historią, zwyczajami swojej „małej ojczyzny”. W ramach zajęć dzieci poznają tańce narodowe oraz pieśni, przyśpiewki i tańce regionu Podbabiogórskiego. Na warsztatach można również w przyjaznej atmosferze miło i pożytecznie spędzić swój wolny czas. Miłośników tańca, chętnych wziąć udział w zajęciach nie brakowało. Obecnie na warsztaty uczęszcza 40 dzieci z całej gminy. Warsztaty odbywają się raz w tygodniu – w soboty (2 godziny).

c) Działalność Zespołu Regionalnego „Budzowskie Kliszczaki”:

Dzieci i młodzież swoje zdolności wokalne i taneczne mogą rozwijać również poprzez pracę w Zespole Regionalnym pn. „Budzowskie Kliszczaki”, w skład którego wchodzi kapela regionalna i zespół śpiewaczo-taneczny. Zespół ma za zadanie popularyzację i rozwój tradycyjnej kultury gminy i regionu – obrzędowości, pieśni i tańca regionalnego, co sprzyja zachowaniu żywej kultury regionalnej regionu Podbabiogórskiego dzisiaj i w przyszłości. Obecnie kapela liczy 10 osób (grających na instrumentach) oraz 40 członków zespołu śpiewaczo-tanecznego. Zespół wielokrotnie uczestniczył w wielu znaczących imprezach powiatowych oraz imprezach folklorystycznych min. Powiatowym Konkursie Potraw i Palm Wielkanocnych, Dożynkach Powiatowych w Bieńkówce, Babiogórskiej Jesieni w Zawoi, Parafiadzie w Budzowie, Imprezie Regionalnej w Sromowcach Niżnych.
d) Działalność Warsztatów Plastycznych:
Od 1999 roku Biblioteka i środek Animacji Kultury Gminy Budzów organizuje warsztaty plastyczne dla dzieci gminy Budzów. Zajęcia prowadzi Elżbieta Trzop – plastyk i pedagog. Głównym celem zajęć jest zapoznanie dzieci min. z różnymi dziedzinami sztuki ludowej. Warsztaty dają uczestnikom możliwość przetworzenia przekazanych wiadomości podczas wykonywania zadań typowo warsztatowych, praktycznie zapoznając m.in. z sztuką ludową, historią naszego regionu i charakterystycznych dla Podbabiogórza zwyczajów ludowych. Podczas zajęć dzieci poznają technikę zdobnictwa ludowego, bibułkarstwa, rzeźbiarstwa, malarstwa na szkle, zdobnictwa, ekozabawek z siana i inne. Ponadto na warsztatach można przyjemnie spędzić czas w przyjaznej atmosferze w gronie kolegów i koleżanek. Na zajęcia uczęszcza 25 dzieci. Warsztaty odbywają się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki.

e) Działalność Klubów 4-H:

Przy bibliotekach w Budzowie, Bieńkówce i Jachówce działają Kluby młodzieżowe i dziecięce 4 H. Łącznie do klubów należy 60 członków.

Budzów – 18 uczestników. Klub prowadzi P. Łuczak Barbara.
Bieńkówka – 17 uczestników. Klub prowadzi P. Malina Alina.
Jachówka – 25 uczestników. Klub prowadzi P. Elżbieta Trzop.

W minionym I półroczu 2011 roku kalendarzowym dzieci wzięły udział w:

LUTY:
1. Zorganizowanie warsztatów plastycznych.
Nauka robienia kwiatów z bibuły.
(Klub 4 – H w Bieńkówce)

MARZEC:
1. Zorganizowanie warsztatów plastycznych.
Wykonywanie Palm Wielkanocnych.
(Klub 4 – H w Budzowie, Bieńkówce i Jachówce)

KWIECIEŃ:
1. Zorganizowanie warsztatów plastycznych na temat „Mój ulubiony kwiat”
na Wystawę Ogrodniczą do Suchej Beskidzkiej.
(Klub 4 – H w Budzowie, Bieńkówce i Jachówce)

MAJ:
1. Wyjazd z dziećmi na Wystawę Ogrodniczą do Suchej Beskidzkiej i udział
w konkursach towarzyszących wystawie min. „Mój ulubiony kwiat”.
Wyjazd odbył się 07 maja 2011 r.
(Klub 4 – H w Budzowie, Bieńkówce i Jachówce)

CZERWIEC:

1. Zorganizowanie warsztatów plastycznych.
Nauka robienia kwiatów z bibuły.
(Klub 4 – H w Bieńkówce)

LIPIEC:

1. Zorganizowanie warsztatów kulinarnych.
Nauka robienia sałatki jarzynowej.
(Klub 4 – H w Bieńkówce)

SIERPIEŃ:
1. Zorganizowanie warsztatów plastycznych.
Nauka robienia kwiatów z bibuły.
(Klub 4 – H w Budzowie)

WRZESIEŃ:
1. Zorganizowanie warsztatów plastycznych.
Nauka składania serwetek.
(Klub 4 – H w Budzowie)

PAŹDZIERNIK:
1. Zorganizowanie warsztatów plastycznych.
Nauka robienia kwiatów z bibuły.
(Klub 4 – H w Bieńkówce)

LISTOPAD:
1. Zorganizowanie warsztatów plastycznych.
Nauka robienia ozdób choinkowych i kwiatów z bibuły.
(Klub 4 – H w Budzowie)

GRUDZIEŃ:
1. Wyjazd z dziećmi klubów 4 H na Wigilię Klubów 4 H do Zawoi.
Wyjazd odbył się 10 grudnia 2011 r.
(Klub 4 – H w Budzowie, Bieńkówce i Jachówce)
2. Wyjazd reprezentacji Klubów 4 H Gminy Budzów na Spotkanie Wigilijne
z Prymasem J. Glempem do Warszawy.

a) Działalność Orkiestr Dętych:
Przy BiOAK Gminy Budzów działają dwie Orkiestry Dęte. Orkiestra Dęta
„Sygnał” z Budzowa oraz Orkiestra Dęta z Bieńkówki. Ośrodek Kultury
sprawuje opiekę merytoryczną i finansową nad tymi organizacjami. Jednym
z przejawów działalności orkiestr dętych jest udział w uroczystościach
sakralnych. W naszym regionie stanowi to wieloletnią tradycję. Ponadto
Orkiestry oferują profesjonalną oprawę muzyczną uroczystości religijnych,
państwowych, obrzędowych oraz imprez rozrywkowych, okolicznościowych
i innych. Orkiestry biorą również udział w Konkursach i Przeglądach
Orkiestr Dętych. Działalność Orkiestr przyczynia się do promocji,
zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego gminy i regionu.

b) Działalność Kół Gospodyń Wiejskich:

W Gminie Budzów działa sześć Kół Gospodyń Wiejskich. Są to KGW w Baczynie, Bieńkówce, Budzowie, Jachówce, Palczy i Zachełmnej.

Od początku istnienia organizacje przełamują rutynę dnia codziennego, a przede wszystkim stwarzają okazję do nabycia przydatnych w życiu umiejętności, wzbogacania wiedzy oraz możliwości stałego dokształcania się w różnych dziedzinach. Społeczna praca Kół skupia się na działalności szkoleniowej min. organizowaniu kursów pieczenia i gotowania, krzewieniu kultury regionu poprzez udział w konkursach gminnych, powiatowych i wojewódzkich zajmując w nich czołowe miejsca. Systematycznym braniu udziału w uroczystościach dożynkowych, przeglądach muzycznych. Współorganizowaniu imprez okolicznościowych, dożynek gminnych i wiejskich, uczestnictwu we wszystkich ważnych wydarzeniach z życia wsi i gminy. Podczas imprez kulturalnych prezentują wykonane przez siebie rękodzieło, misterne, budzące słuszny zachwyt haftowane obrusy, szydełkowe serwetki, kwiaty z bibuły. Koła w swojej działalności odnoszą wiele sukcesów, zdobywają nagrody w gminnych i powiatowych konkursach, przeglądach i festiwalach. Kultywują tradycję i kulturę regionu, pielęgnują polską tradycję i jednocześnie wywierają silny wpływ na rozwój gminy i regionu. Co najważniejsze efekty działań są niemal namacalne i zostawiają konkretny ślad w społeczności gminy. Koła przyczyniają się do integracji wszystkich pokoleń mieszańców gminy oraz sprzyjają wspomnieniom i kultywowaniu pięknych polskich tradycji.
Ośrodek Animacji Kultury sprawuje opiekę merytoryczną i finansową nad amatorską twórczością ludową poprzez min. organizację wystaw, promocję miejscowych twórców ludowych oraz rękodzieła ludowego min. podczas gminnych i powiatowych imprez kulturalnych i folklorystycznych, targów turystycznych i innych. Swoją działalność skierowaną do całego społeczeństwa – wszystkich grup wiekowych, społecznych i zawodowych gminy opiera na współpracy z instytucjami, czyli Przedszkolami Samorządowymi, Szkołami, Organizacjami Społecznymi tj. Koła Gospodyń Wiejskich, Parafiami, Strażami Pożarnymi, jak również Samorządem Gminnym, Starostwem Powiatowym, Biblioteką Powiatową, Ośrodkami Kultury powiatu suskiego, mediami i społeczeństwem gminy.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.