Urząd Gminy w Budzowie

Sprawozdanie z działalności za rok 2010

Kategoria: Dokumenty BiOAK Opublikowano: 29-02-2016

I. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI i OŚRODKA ANIMACJI
KULTURY GMINY BUDZÓW Z/S W PALCZY:

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z siedzibą w Palczy istnieje jako samorządowa instytucja kultury od 2001 roku. Biblioteka i Ośrodek pełni funkcję wielofunkcyjnego centrum kultury. Jest instytucją kultury realizującą zadania na rzecz społeczności lokalnej w dziedzinie wychowania, edukacji i oświaty kulturalnej, upowszechniającą i kultywującą dziedzictwo kulturowe gminy i regionu, zajmującą się promowaniem gminy, organizowaniem wszelkich imprez kulturalnych i rozrywkowych oraz stwarzającą warunki dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego i rozwoju i upowszechniania czytelnictwa.

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów jest gminną, samorządową instytucją kultury działającą na obszarze gminy Budzów.
Biblioteka i Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki i Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora.
Biblioteka i Ośrodek Kultury otrzymuje dotacje z budżetu Gminy. Wysokość dotacji określa uchwała budżetowa Rady Gminy. Ponadto może być finansowany z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i innych źródeł.
Na czele Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury stoi dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.
Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki i Ośrodka w zakresie określonymi przepisami prawa sprawuje Wójt Gminy Budzów.
Szczegółową organizację wewnętrzną Instytucji oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadawany przez jego dyrektora.
W Bibliotece i Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej (bibliotekarzy), administracyjnej (księgowa) oraz obsługi (palacze co, sprzątaczka). Ponadto zatrudnieni są specjaliści z następujących dziedzin: instruktor gry na instrumentach regionalnych (Warsztaty Muzyczne), choreograf oraz instruktor tańca i śpiewu (Warsztaty Taneczne), plastyk (Warsztaty Plastyczne), dyrygenci (Orkiestry Dęte). Ponadto w skład organizacyjny BiOAK wchodzą Koła Gospodyń Wiejskich i Kluby 4 H.
II. DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK:

1. Ramy Organizacyjne Bibliotek:

Biblioteka jest główną Gminną Biblioteką Publiczną Gminy Budzów i razem z Bibliotekami Publicznymi zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców gminy. Służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemy informacyjne na terenie gminy. Bogaty i ciekawy księgozbiór, różnorodne czasopisma, dokumenty elektroniczne, imprezy czytelnicze, to oferta skierowana do dzisiejszego czytelnika gminy.
W ramy organizacyjne Biblioteki wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna w Budzowie z/s w Palczy i pięć Filii Bibliotecznych – w Baczynie, Bieńkówce, Budzowie, Jachówce i Zachełmnej:

a) Gminna Biblioteka w Budzowie z/s w Palczy oraz Biblioteki w Baczynie i Zachełmnej mieszczą się w Szkołach Podstawowych i zajmują  pomieszczenia wspólnie z Bibliotekami Szkolnymi. Biblioteki w Palczy i Zachełmnej pełnią jednocześnie funkcję bibliotek szkolnych.

b) Biblioteka w Budzowie znajduje się w Gimnazjum i funkcjonuje wspólnie  z Biblioteką Gimnazjalną.

c) Biblioteka w Bieńkówce znajduje się w Domu Wiejskim. W 2010 roku  przeniesiono bibliotekę do nowo wyremontowanych pomieszczeń. Jedno pomieszczenie przeznaczono na wypożyczalnię i czytelnię. Drugi lokal  służy do zabaw rekreacyjno-sportowych.

d) Biblioteka w Jachówce mieści się w Remizie Strażackiej.

Przy wszystkich bibliotekach działają kąciki i sale komputerowe ze stałym, darmowym dostępem do Internetu dla czytelników i mieszkańców gminy.

Przy bibliotekach w Palczy, Jachówce i Bieńkówce działają świetlice.

Przy bibliotekach w Budzowie, Bieńkówce i w Jachówce działają młodzieżowe i dziecięce Kluby 4 H.

W skład organizacyjny biblioteki wchodzą:
a) Biblioteki etatowe – GBP w Palczy oraz biblioteki w Budzowie, Bieńkówce  i Jachówce.
b) Biblioteka na ¾ etatu – w Zachełmnej.
c) Biblioteka na ½ etatu – w Baczynie.

2. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych:

a) Zakupy i inne wpływy w 2010 roku:

Zakupów zbiorów bibliotecznych dokonywano w księgarniach, hurtowniach, drogą internetową i bezpośrednio w wydawnictwach.

W 2010 roku wpłynęło łącznie bibliotek 1944 zbiorów bibliotecznych: 1940 książek i 4 dokumenty elektroniczne

Zakupy:
• zakupiono ogółem 1913 książek na kwotę 36. 904, 00 zł
2 zbiory specjalne
na kwotę 342,00 zł
Razem zakup: 37. 246, 00 zł
w tym:
w ramach Programu Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych” przyznano dotację na zakup zbiorów bibliotecznych w wysokości 4. 790 zł (kwota zawarta w/w zakupach).
W ramach tych środków zakupiono łącznie 272 książki.

Dary:
• z darów przybyło 27 książek i 2 dokumenty elektroniczne.

Wszystkie zbiory zostały opracowane i włączone do księgozbiorów bibliotecznych.

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców w 2010 r. wynosiła-22,1 ks./100 mieszk.

3. Stan księgozbiorów bibliotek:

Stan ilościowy (stan faktyczny: wpływy-ubytki) księgozbiorów bibliotek na
31 grudzień 2010 roku wynosi:
64 310 książek
55 broszur
148 zbiorów specjalnych:
w tym: materiały audiowizualne –63
dokumenty elektroniczne – 85

4. Prenumerata czasopism:

W 2010 roku zaprenumerowano do bibliotek łącznie 104 czasopism na kwotę 7319 zł

Czasopisma zaprenumerowano dla każdej grupy wiekowej i zawodowej.

Biblioteki prowadzą akcesję prenumerowanych czasopism.
5. Czytelnicy i czytelnictwo:

a) Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku:

W 2010 roku zarejestrowano łącznie w bibliotekach 2047 czytelników

w tym wg wieku:
Do lat 15 – 1040;                        od lat16-19 – 450;                                od lat 20-24 -148;
od lat 25-44 – 269;                     od lat 45-60 – 93;                                 powyżej lat 60 – 47

w tym wg zajęcia:
Uczniowie                        – 1494
Studenci                           – 93
Pracownicy umysłowi   – 159
Robotnicy                        – 72
Rolnicy                             – 23
Inni zatrudnieni               – 75
Pozostali                          – 131

Liczba czytelników na 100 mieszkańców w 2010 r. wynosiła – 23,7 czytel./100 mieszk.

6. Udostępnianie zbiorów czytelnikom w ciągu roku:

a) Wypożyczenia na zewnątrz:

Ogółem wypożyczono na zewnątrz 43 236 zbiorów bibliotecznych w tym: 41 259 książek i 1977 czasopism

b) Wypożyczenia na miejscu w czytelniach:

Ogółem wypożyczono na miejscu 12 996 zbiory biblioteczne w tym: 5895 książek i 7101 czasopism
oraz 7267 zbiorów specjalnych
w tym:
4
zbiory audiowizualne i 7263 zbiory elektroniczne (wypoż. CD i udostępnianie czytelnikom Internetu).

Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców w 2010 r. wynosiła – 546,7wypoż./100 mieszk.

7. Komputeryzacja bibliotek:

Liczba komputerów użytkowanych w bibliotekach: 30 komputerów
w tym dostępnych dla czytelników: 28sztuk
Liczba komputerów podłączonych do Internetu – 26
w tym 25 komputerów podłączonych jest do sieci, ze stałym dostępem do Internetu dla mieszkańców gminy.

8. Promocja książki i działalność informacyjna:

W ramach promocji książki, bibliotek, czytelnictwa i działalności informacyjnej w 2010 roku zorganizowano w bibliotekach następujące konkursy czytelnicze, literackie i plastyczne, imprezy i spotkania czytelnicze, literackie, okolicznościowe i inne, lekcje biblioteczne itp.:

BIBLIOTEKA W BACZYNIE:
1. Konkurs plastyczny
pod hasłem „Mój ulubiony bohater”.
Konkurs odbył się 04 maja 2010 r.
W konkursie wzięło udział 15 uczestników.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (art. szkolne).

2. Konkurs plastyczny na najładniejszą zakładkę książki.
Konkurs odbył się 11 maja 2010 r.
W konkursie wzięło udział 12 uczestników.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (przybory szkolne).

3. Rozstrzygnięcie całorocznego konkursu czytelniczego ”Najaktywniejsi  czytelnicy roku szkolnego 2009/2010”.
Impreza czytelnicza odbyła się 19 czerwca 2010 r.
Nagrodzono 14 najaktywniejszych czytelników (książki).

4. Konkurs plastyczny pt. „Najpiękniejsze dary jesieni – postacie”.
Konkurs odbył się 05 października 2010 r.
W konkursie wzięło udział 16 uczestników.
Wszyscy otrzymali nagrody (art. szkolne).

5. Konkurs ortograficzny pt. „Najpiękniejsze dary jesieni – postacie”.
Konkurs odbył się 18 listopada 2010 r.
W konkursie wzięło udział 21 uczestników.
Nagrodzono 8 uczestników konkursu otrzymali nagrody (art. szkolne).

6. Konkurs plastyczny pt. „Najpiękniejsza bombka choinkowa”.
Konkurs odbył się 10 grudnia 2010 r.
W konkursie wzięło udział 24 uczestników.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (ozdoby choinkowe).

7.Lekcja biblioteczna dla Przedszkolaków pod hasłem „Poznajemy różne  zawody”.
Lekcja odbyła się 12 marca 2010 r.
W lekcji bibliotecznej wzięło udział 25 przedszkolaków.

8.Lekcja biblioteczna dla Przedszkolaków pod hasłem „Poznajemy bibliotekę”.
Lekcja odbyła się 18 maja 2010 r.
W lekcji bibliotecznej wzięło udział 18 przedszkolaków.

9. Impreza czytelnicza „Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I”.
Impreza odbyła się 30 października 2010 r.
Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe książeczki.

10.Kiermasze książek – zorganizowano 6kiermaszy książek dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Dzieci i rodzice mogli zakupić książki po
promocyjnych cenach.

BIBLIOTEKA W BIEŃKÓWCE:
1. „Turniej tenisowy” dla dzieci i młodzieży”.
Turniej odbył się 26 stycznia 2010 r.
W turnieju uczestniczyło 12 uczestników.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody (akcesoria sportowe).

2. Współorganizacja z Szkołą Podstawową w Bieńkówce eliminacji szkolnych  do Konkursu muzycznego „Playback 2010”.
Konkurs odbył się 05 lutego 2010 r.
W konkursie uczestniczyło 20 uczestników.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (art. szkolne).
3. „Konkurs recytatorski” dla Szkoły Podstawowej w Bieńkówce”-
zorganizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową w Bieńkówce.
Konkurs odbył się 18 marca 2010 r.
W konkursie uczestniczyło 24 uczestników.
Najlepsi uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (przybory szkolne).

4. Konkurs plastyczny pod hasłem „Najpiękniejsza pisanka wielkanocna”.
Konkurs odbył się 31 marca 2010 r.
W konkursie uczestniczyło 10 uczestników.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (ozdoby wielkanocne).

5. Konkurs plastyczny pt. „ Mój ulubiony bohater książki” – zorganizowany
wspólnie z Przedszkolem Samorządowym w Bieńkówce.
Konkurs odbył się 27 maja 2010 r.
W konkursie uczestniczyło 75 przedszkolaków i 7 dzieci kl. I-III.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (przybory szkolne).

6. Rozstrzygnięcie całorocznego konkursu czytelniczego ”Najaktywniejsi
czytelnicy roku szkolnego 2009/2010”.
Impreza czytelnicza odbyła się 28 października 2010 r.
Nagrodzono 7 najaktywniejszych czytelników (książki).

7. Współorganizacja ze Szkołą Podstawową w Bieńkówce konkursu ortograficznego pt. „Jak to się pisze”.
Konkurs odbył się 07 listopada 2010 r.
W konkursie uczestniczyło 14 osób.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (art. szkolne).

8. Współorganizacja ze Szkołą Podstawową w Bieńkówce konkursu wiedzy na temat ekologii pod hasłem „Nasze Parki Narodowe”.
Konkurs odbył się 25 listopada 2010r.
W konkursie uczestniczyło 10 uczestników.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (przybory szkolne).

9. Konkurs regionalny „Wiedzy o wsi Bieńkówka”.
Konkurs odbył się 22 grudnia 2010 r.
W konkursie uczestniczyło 8 osób.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (książki i art. szkolne).

10. Konkurs plastyczny pod hasłem „Hu, hu, ha ! Nasza zima zła”.
Konkurs odbył się 28 grudnia 2010 r.
W konkursie uczestniczyło 6 uczestników.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (art. szkolne).

BIBLIOTEKA W BUDZOWIE:
1. Konkurs literacki pod hasłem „Literacki test wyboru”.
Konkurs odbył się 22 stycznia 2010 r.
W konkursie uczestniczyło 8 uczestników.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (książki).

2. Konkurs plastyczny pod hasłem „Krzyżówka literacka”.
Konkurs odbył się 19 lutego 2010 r.
W konkursie uczestniczyło 10 osób.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (art. szkolne).

3. Konkurs plastyczny pt. „Tradycyjna Palma Wielkanocna”.
Konkurs odbył się 31 marca 2010 r.
W konkursie uczestniczyło 10 osób.
Nagrody otrzymało 3uczestnikówkonkursu (art. szkolne).

4. Współorganizacja z Gimnazjum w Budzowie eliminacji szkolnych do  „Powiatowego Konkursu Recytatorskiego”.
Konkurs odbył się 12kwietnia 2010r.
W konkursie uczestniczyło 10 uczniów.
Nagrody otrzymało 79 uczestników konkursu (książki).

5. Współpraca z Przedszkolem Samorządowym w Budzowie przy organizacji  konkursu plastycznego pt. „Moja Rodzina”.
Konkurs odbył się 25 maja 2010r.
W konkursie uczestniczyło 20 przedszkolaków.
Nagrody otrzymało 9 uczestników konkursu (książki i art. szkolne).

6. Rozstrzygnięcie całorocznego konkursu czytelniczego ”Najaktywniejsi  czytelnicy roku szkolnego 2009/2010”.
Impreza czytelnicza odbyła się 25 czerwca 2010 r.
Nagrodzono 14 najaktywniejszych czytelników (książki).

7. Konkurs literacki.
Konkurs odbył się 24 września 2010 r.
W konkursie uczestniczyło 14 osób.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (art. szkolne).

8. Konkurs literacki „Bohaterzy naszych lektur”
Konkurs odbył się 03 grudnia 2010 r.
W konkursie uczestniczyło 6 osób.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (art. szkolne).

9. Lekcje biblioteczne z klasą I Gimnazjalną na temat księgozbioru
i zasad korzystania z katalogów bibliotecznych.
Lekcje odbyły się w czerwcu 2010 r.

10. Spotkania z Przedszkolakami – zorganizowano 3 spotkania celem  zapoznania z księgozbiorem i pracą biblioteki.

BIBLIOTEKA W JACHÓWCE:
1. „Turniej Wiedzy Ogólnej” dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
Turniej odbył się 20 stycznia 2010 r.
W konkursie uczestniczyło 20 uczniów.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody (art. plastyczne).
2. Konkurs plastyczny pod hasłem „Rzeźba w śniegu”.
Konkurs odbył się 30 stycznia 2010 r.
W konkursie uczestniczyło 26 uczestników.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (art. szkolne).

3. „Turniej Tenisa Stołowego” dla uczniów Szkoły Podstawowej.
Turniej odbył się 20 marca 2010 r.
W turnieju uczestniczyło 25uczestników.
Uczestnicy turnieju otrzymali puchary i nagrody (art. plastyczne).

4. Konkurs plastyczny pt. „Wielkanoc”- prace o tematyce wielkanocnej.
Konkurs odbył się 28marca 2010 r.
W konkursie uczestniczyło 8 osób.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (książki).

5. Konkurs czytelniczy połączony z quizem literackim.
Konkurs odbył się od 01kwietnia do 30 maja 2010 r.
Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody (art. szkolne).

6. Konkurs plastyczny pt. „Moja ulubiona książka”- tworzenie książki od  podstaw.
Konkurs odbył się od 15 – 30 maja 2010 r.
W konkursie uczestniczyło 10 osób.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (art. szkolne).

7. Rozstrzygnięcie całorocznego konkursu czytelniczego ”Najaktywniejsi  czytelnicy roku szkolnego 2009/2010”.
Impreza czytelnicza odbyła się 25 czerwca 2010 r.
Nagrodzono 10 najaktywniejszych czytelników (książki).

8. Konkurs fotograficzny „Moja Mała Ojczyzna”.
Konkurs odbył się od 15września 2010 r.
Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody (art. szkolne).

9. Zorganizowanie występu Zespołu Regionalnego „Budzowskie Kliszczaki”  dla rodziców i rodzin.
Występ odbył się 12 stycznia 2010 r.
Na występ przybyło ponad 40 osób.

10. Zorganizowanie wystaw twórczości ludowej mieszkańców Jachówki. Na  wystawach przedstawiono obrazy ręcznie wykonane techniką haftu  krzyżykowego autorstwa P. Izabelli Lenik oraz poezji i haftu makowskiego  autorstwa P. Marii Strączek.
Wystawy zorganizowano w miesiącach lutym i marcu oraz czerwcu i sierpniu.

11. Spotkanie plastyczne – tworzenie laurek okolicznościowych i kwiatów  z bibuły z przeznaczeniem dla mam z okazji Dnia Matki.
Spotkanie odbyło się w maju.

12. Zorganizowanie dyskoteki dla uczestników Warsztatów Plastycznych oraz
dzieci zaprzyjaźnionych z biblioteką.
Dyskoteka odbyła się 21 czerwca 2010 r.
W imprezie uczestniczyło 30 dzieci.

13. Lekcja biblioteczna dla Przedszkolaków.
W spotkaniu uczestniczyło 10 dzieci.
Lekcja odbyła się 08 listopada 2010 r.

14. Zorganizowanie imprezy „Świętego Mikołaja. Przygotowanie dwóch  spektakli teatralnych.
Impreza odbyła się 05 grudnia 2010 r.
Spotkanie współorganizowane z Kółkiem Plastycznym i Gimnazjum.

BIBLIOTEKA W PALCZY:
1. Konkurs recytatorski dla uczniów ZSP w Palczy.
Konkurs odbył się 09 marca 2010 r.
W konkursie uczestniczyło 18 uczestników.
Nagrodzono sześciu uczestników konkursu (art. szkolne).
Konkurs współorganizowany z ZSP w Palczy.

2. Konkurs Wielkanocny na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”
Konkurs odbył się dn. 28 marca 2010 r. w Kościele Parafialnym w Palczy.
W konkursie wzięło udział 65 osób.
Konkurs współorganizowany z Parafią Rzymsko-Katolicką w Palczy.
Nagrodzono 39 uczestników konkursu (przybory szkolne)

3. Rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego ”Najaktywniejszy czytelnik  miesiąca marca”
Impreza czytelnicza odbyła się 10 kwietnia 2010 r.
Nagrodzono 16 najaktywniejszych czytelników (art. szkolne).

4. Akcja Czytelnicza dla Przedszkolaków i rodziców „Pokochać Czytanie”.
Akcja współorganizowana z Przedszkolem w Palczy.
Akcja odbyła się 15 kwietnia 2010 r.
Nagrodzono 30 uczestników Akcji (książki).

5. Spotkania z Przedszkolakami – zapoznanie Przedszkolaków  z księgozbiorem i pracą biblioteki.
Wszystkie dzieci otrzymały upominki. Prezentacja mulimedialna  pt.”Bezpieczne dzieciństwo na wsi”
Spotkania odbyły się 12 maja 2010 r. oraz 16 września 2010 r.
W spotkaniach uczestniczyło łącznie 41 przedszkolaków.

6. Konkurs czytelniczy na Najaktywniejszego Czytelnika roku szkolnego 2009/2010.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 20 czerwca 2008 r.
Nagrodzono 8 najaktywniejszych czytelników (książki)

7. Konkurs czytelniczy na Najaktywniejszą Klasę w Czytelnictwie w roku  szkolnym 2009/2010.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 20 czerwca 2008 r.
Nagrodzono klasę III (książki).

8. Lekcja biblioteczna z klasą III SP na temat księgozbioru  i zasad korzystania z katalogów bibliotecznych.
Lekcja odbyła się 20 września 2010 r.
W lekcji uczestniczyło 13 uczniów.

9. Impreza czytelnicza – pasowanie uczniów kl. I na czytelnika biblioteki.
Impreza odbyła się 30 września 2010 r.
W spotkaniu uczestniczyło 12 uczniów.

10. Konkurs plastyczny dla uczniów ZSP w Palczy pt. „Bezpieczna droga do  Biblioteki”
Konkurs odbył się 21 października 2010 r.
W konkursie uczestniczyło 43 uczniów.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (kamizelki odblaskowe).

11. Konkurs plastyczny dla uczniów ZSP w Palczy pt. „Najpiękniejsza  okładka mojej ulubionej książki”.
Konkurs odbył się 09 grudnia 2010 r.
W konkursie uczestniczyło 19 osób.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (art. szkolne).

BIBLIOTEKA W ZACHEŁMNEJ:
1. Konkursy czytelnicze dla uczniów Szkoły Podstawowej. Każdy  uczeń, który wypożyczył co najmniej 1 książkę w miesiącu styczniu i marcu  mógł wylosować upominek-niespodzianką.
Konkursy odbyły się w styczniu i marcu 2010 r.
W konkursie uczestniczyło łącznie 42 osoby.
Zwycięzcy otrzymali nagrody (art. szkolne).

2. Rozstrzygnięcie całorocznego konkursu czytelniczego ”Najaktywniejsi  czytelnicy roku szkolnego 2009/2010”.
Impreza czytelnicza odbyła się 22 czerwca 2010 r.
Nagrodzono 3 najaktywniejszych czytelników (przybory szkolne).

3. Konkurs literacki pod hasłem „Wiem, bo czytałem”.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 03 listopada 2010 r.
W konkursie uczestniczyło 9 osób.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (art. szkolne).

4. Konkurs czytelniczy pod hasłem „Czytelnik miesiąca listopada”.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 01 grudnia 2010 r.
W konkursie uczestniczyło 40 osób.
Nagrodzono 10 uczestników konkursu (art. szkolne).

5. Zorganizowanie dwóch lekcji bibliotecznych dla uczniów klasy VI na temat: „Źródła informacji bezpośredniej w bibliotece”.
Lekcje odbyły się 11 marca 2010 r. i 20 września 2010 r.
W lekcjach wzięło udział łącznie 30 uczniów.

Wystawki i gazetki książkowe, tematyczne i okolicznościowe:

Sporządzanie wystawek i gazetek ściennych z okazji rocznic literackich, historycznych, wydarzeń kulturalnych, świąt państwowych, poświęconych nowościom wydawniczym nabywanych przez biblioteki mające na celu: przypomnienie ważniejszych wydarzeń historycznych, literackich i kulturalnych oraz spopularyzowanie księgozbiorów bibliotek.

1. Wystawki z okazji rocznic literackich.
(Organizator: wszystkie biblioteki – raz na miesiąc)

2. Wystawki nowości książkowych nabywanych przez biblioteki.
(Organizator: wszystkie biblioteki – raz na kwartał)

3. Wystawki poświęcone rocznicom państwowym, kulturalnym i historycznym.
(Organizator: wszystkie biblioteki)

Wszystkie biblioteki uczestniczą w realizacji gminnego kalendarza imprez kulturalnych i czynnie włączają się w organizację gminnych i powiatowych imprez kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów.

III. DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA KULTURY:

Ośrodek Kultury spełnia wszystkie funkcje przypisane działalności kulturalno-oświatowej. Obok funkcji kreacyjnej, upowszechnieniowej, aktywizującej, wychowawczej, edukacji kulturalnej czy integracyjnej pełni funkcje pomocy i współpracy dla ruchu społeczno-kulturalnego całego środowiska, w którym rozwija swoją działalność. Ośrodek podtrzymuje i kultywuje tradycje kultury gminy i regionu, uczestniczy w realizacji wychowania regionalnego rozumianego przede wszystkim jako pogłębienie wiedzy młodego pokolenia o swoim regionie oraz jako tworzenie warunków do czynnego udziału ludzi w procesie ochrony i rozwoju kultury ludowej gminy i regionu. Przez swoją działalność Ośrodek przygotowuje do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtuje wzory aktywnego uczestnictwa w kulturze, stwarza warunki do podejmowania działalności związanej z rozwojem twórczości artystycznej i sztuki ludowej oraz merytorycznego i finansowego nadzoru i opieki nad amatorskim ruchem artystycznym.
Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów uczestniczył w realizacji następującego Gminnego Kalendarza Imprez Kulturalnych zaplanowanego na rok 2010.

1. Powiatowe i Gminne Imprezy Kulturalne:

STYCZEŃ
1. I Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda…”.
Przegląd odbył się dn. 19 stycznia 2010 r. w Szkole Podstawowej  w Bieńkówce.
W konkursie wzięły udział wszystkie Szkoły Podstawowe Gminy Budzów.
Konkurs współorganizowany ze Szkołą Podstawową w Bieńkówce i Parafią
Rzymsko-Katolicką w Bieńkówce.

LUTY
1. VI Gminny Konkurs Muzyczny „Playback-Wariacje 2010”.
Przegląd odbył się dn. 13 lutego 2010 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Palczy.
W konkursie wzięło udział Gimnazjum w Budzowie oraz wszystkie Szkoły
Podstawowe Gminy Budzów.

MARZEC
1. „Gminny Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych”.
Konkurs odbył się  dn. 23 marca 2010 r. w Szkole Podstawowej w Jachówce.
W konkursie wzięły udział wszystkie Szkoły Podstawowe Gminy.
Konkurs współorganizowany ze Szkołą Podstawową w Jachówce.

2. „VI Powiatowy Konkurs Potraw i Palm Wielkanocnych”.
Konkurs odbył się dn. 27 marca 2010 r. w Domu Wiejskim w Bieńkówce.
W konkursie wzięło udział 14 Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu  Suskiego: z Jordanowa, Kukowa, Huciska-Pewelki, Grzechyni, Żarnówki,  Tarnawy Dolnej, Zembrzyc, Suchej Beskidzkiej, Baczyna, Bieńkówki,  Budzowa, Jachówki, Palczy i Zachełmnej.
Konkurs współorganizowany ze Starostwem Powiatowym w Suchej  Beskidzkiej.

KWIECIEŃ
1. „Powiatowy Konkurs Recytatorski Szkół Gimnazjalnych”.
Konkurs odbył się dnia 22 kwietnia 2010 r. w Budzowie.
W konkursie wzięło udział 25 gimnazjalistów z 14 gimnazjów powiatu suskiego: Budzowa, Naprawy, Osielca, Sidziny, Łętowni, Jordanowa,  Makowa Podhalańskiego, Stryszawy, Zawoi, Bystrej, Krzeszowa, Lachowic,  Suchej Beskidzkiej oraz Zembrzyc.
Konkurs współorganizowany ze Starostwem Powiatowym w Suchej  Beskidzkiej.
2. „V Gminny Przegląd Teatrzyków Szkolnych” dla Szkół Podstawowych.
Konkurs został zorganizowano dnia 29 kwietnia 2010 r. w Domu Wiejskim  w Bieńkówce.
W konkursie wzięły udział wszystkie Szkoły Podstawowe  Gminy Budzów.
Konkurs współorganizowany ze Szkołą Podstawową w Bieńkówce i Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych.

MAJ
1. „Gminny Konkurs Od Przedszkola do Opola” dla Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych.
Konkurs został zorganizowano dnia 18 maja 2010 r. w ZSP w Palczy.
W konkursie wzięły udział Przedszkola: w Budzowie, Bieńkówce, Baczynie, Palczy i Oddziału Przedszkolnego z Zachełmnej i nr 2 w Budzowie.
Konkurs współorganizowany z ZSP w Palczy.

CZERWIEC
1. Międzygimnazjalny Konkurs Piosenki Angielsko-Niemieckiej „My się  języków obcych nie boimy”.
Konkurs odbył się 01 czerwca 2010 r. w Gimnazjum w Budzowie.
Konkurs współorganizowany z Gimnazjum w Budzowie.

2. Gminny Konkurs „Na najpiękniejszy ogród przydomowy i obejście w gospodarstwie rolnym”
dla mieszkańców gminy. Konkurs odbył się 11 czerwca 2010 r.
Do konkursu zgłoszono 7 ogródków przydomowych i 3 gospodarstwa rolne.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpiło na gminnych  dożynkach w Budzowie.
Do konkursu Powiatowego zgłoszono ogródek przydomowy P. Wronów  z Jachówki oraz obejście w gospodarstwie rolnym. Państwa Doboszów  z Baczyna.
Konkurs współorganizowany z Urzędem Gminy.

SIERPIEŃ
1. „Dni Gminy Budzów”, połączone z Dożynkami Gminnymi.
Impreza odbyła  się w dniach 21 – 22 sierpnia 2010 r. w Budzowie.

WRZESIEŃ
1. Konkurs „Wieczór z bajką” „Będę przyjacielem książki”
w ramach projektu organizowanego od września 2010 r. do maja 2011 r.  przez Przedszkole Samorządowe w Budzowie.
Konkurs odbył się dnia 24 listopada 2010 r. w Przedszkolu Samorządowym  w Budzowie.
Konkurs współorganizowany z PS w Budzowie.

GRUDZIEŃ
1. Gminny Konkurs „Ozdoba Choinkowa”
dla Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych gminy Budzów.
Konkurs odbył się dnia 06 grudnia 2010 r. w Budzowie.
Konkurs współorganizowany z Przedszkolem Samorządowym w Budzowie.

2. XI edycja Gminnego Konkursu „Babiogórska Szopka Regionalna” dla  mieszkańców gminy.
Konkurs odbył się dn. 16 grudnia 2010 r. w SP w Zachełmnej.
Konkurs zorganizowano w trzech kategoriach: szopka dziecięca, dziecięco-młodzieżowa i rodzinna.
Konkurs współorganizowany ze Szkołą Podstawową w Zachełmnej.

3. Gminny Konkurs „Na Pająki, Podłaźniki, Światy i Ozdoby Choinkowe” dla mieszkańców gminy.
Konkurs odbył się dn. 16 grudnia 2010 r. w SP w Zachełmnej.
Konkurs zorganizowano w trzech kategoriach: dziecięcej, dziecięco-młodzieżowej i rodzinnej.

2. Inne działania kulturalne:

1. Zorganizowanie wyjazdu na Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych –  Babiogórskie Podłazy, który odbył się dnia 09 stycznia 2010 r.  w Śleszowicach. W konkursie wziął udział zespół młodzieży z gimnazjum  pn. „Kolędnicy z gwiazdą”, przygotowany został P. Elżbietę Trzop.
Zespół zajął II miejsce w kategorii młodzieżowej „Śpiewanie dawnych i mało  znanych kolęd i pastorałek oraz składanie życzeń gospodarzom.

2. Zorganizowanie wyjazdu na Ogólnopolskie Spotkanie Dziecięcych  i młodzieżowych Grup Kolędniczych, które odbyły się dnia 07 lutego  2010 r. w Podegrodziu.
W konkursie wziął udział zespół młodzieży z gimnazjum pn. „Kolędnicy  z gwiazdą”.
Zespół zdobył wyróżnienie w kategorii młodzieżowej „śpiewanie dawnych  i mało znanych kolęd i pastorałek oraz składanie życzeń gospodarzom.

3. Zorganizowanie Warsztatów Regionalnych na temat szopki babiogórskiej,  światów, podłaźników, pająków i zabawek ludowych.
Warsztaty odbyły się dn. 10 marca 2010 r. w Bibliotece i Ośrodku Animacji  Kultury Gminy Budzów.
W warsztatach uczestniczyło 46 osób.

4. Zorganizowanie wyjazdu na Powiatowy Konkurs „Posiady gawędziarskie,  śpiewaków i instrumentalistów ludowych”.
Konkurs odbył się 12 maja 2010 r. w Zawoi
W konkursie wzięła udział młodzież gimnazjalna. I miejsce zdobyła Kinga Pająk z Baczyna.

5. Zorganizowanie wyjazdu dla laureata konkursu „Posiady Gawędziarskie” na  konkurs gawędziarzy ludowych „Sabałowe Bajania” do Bukowiny  Tatrzańskiej. III miejsca dla Kingi Pająk.
Konkurs odbył się 12 sierpnia 2010 r.

6. Zorganizowanie wyjazdu Kół Gospodyń Wiejskich z Palczy i Budzowa oraz  laureatów konkursu ogródków przydomowych i obejść w gospodarstwach  rolnych na Powiatowe Dożynki Jordanowa (Wysoka).
Dożynki odbyły się 05 września 2010 r.

7. Zorganizowanie wyjazdu na Powiatowy Konkurs „O Złotą Warzechę”, który  odbył się dnia 13 listopada 2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury  w Stryszawie.
W konkursie wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Budzów.
3. Warsztaty muzyczne, taneczne i plastyczne, Kluby 4H, Koła
Gospodyń Wiejskich i Orkiestry Dęte.

a) Działalność Warsztatów Muzycznych:
Od 01 lutego 2009 roku Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów organizuje warsztaty muzyczne dla dzieci gminy Budzów. Zajęcia prowadzi Marcin Pokusa – absolwent Konserwatorium Muzycznego w Katowicach. Celem warsztatów jest wzbogacenie wiedzy o kulturze regionu Podabiogórza oraz utworzenie zespołu regionalnego gminy Budzów. Podczas zajęć dzieci zapoznają się z autentycznymi wartościami kultury ludowej i nabywają praktyczne umiejętności. Pod okiem instruktora dzieci i młodzież poznaje technikę gry na instrumentach regionalnych, piosenki, pieśni, przyśpiewki, pastorałki. Ponadto na warsztatach można zdobyć nie tylko nowe doświadczenia i umiejętności, ale jednocześnie miło i przyjemnie spędzić czas w przyjaznej atmosferze pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Obecnie na warsztaty uczęszcza 10 dzieci z całej gminy. Warsztaty odbywają się raz w tygodniu we wtorki (2 godziny).
b) Działalność Warsztatów Tanecznych:
Od 01 marca 2009 roku Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów organizuje warsztaty taneczne dla dzieci gminy Budzów. Zajęcia prowadzi Monika Gigoń – choreograf, pedagog, z wieloletnim doświadczeniem scenicznym. Uczestnikom zajęć akompaniuje Barbara Pieczara – pedagog i muzyk. Głównym celem warsztatów jest zapoznanie dzieci z kulturą regionu Podbabiogórza. Poprzez kontakt z żywą muzyką regionu uczestnicy zajęć praktycznie zapoznają się z kulturą, historią, zwyczajami swojej „małej ojczyzny”. W ramach zajęć dzieci poznają tańce narodowe oraz pieśni, przyśpiewki i tańce regionu Podbabiogórskiego. Na warsztatach można również w przyjaznej atmosferze miło i pożytecznie spędzić swój wolny czas. Miłośników tańca, chętnych wziąć udział w zajęciach nie brakowało. Obecnie na warsztaty uczęszcza 40 dzieci z całej gminy. Warsztaty odbywają się raz w tygodniu – w soboty (2 godziny).


c) Działalność Zespołu Regionalnego „Budzowskie Kliszczaki”:
Dzieci i młodzież swoje zdolności wokalne i taneczne mogą rozwijać również poprzez pracę w Zespole Regionalnym pn. „Budzowskie Kliszczaki”, w skład którego wchodzi kapela regionalna i zespół śpiewaczo-taneczny. Zespół ma za zadanie popularyzację i rozwój tradycyjnej kultury gminy i regionu – obrzędowości, pieśni i tańca regionalnego, co sprzyja zachowaniu żywej kultury regionalnej regionu Podbabiogórskiego dzisiaj i w przyszłości. Obecnie kapela liczy 10 osób (grających na instrumentach) oraz 40 członków zespołu śpiewaczo-tanecznego. Zespół wielokrotnie uczestniczył w wielu znaczących imprezach powiatowych oraz imprezach folklorystycznych organizowanych na terenie gminy.

d) Działalność Warsztatów Plastycznych:
Od 1999 roku Biblioteka i środek Animacji Kultury Gminy Budzów organizuje warsztaty plastyczne dla dzieci gminy Budzów. Zajęcia prowadzi Elżbieta Trzop – plastyk i pedagog. Głównym celem zajęć jest zapoznanie dzieci min. z różnymi dziedzinami sztuki ludowej. Warsztaty dają uczestnikom możliwość przetworzenia przekazanych wiadomości podczas wykonywania zadań typowo warsztatowych, praktycznie zapoznając m.in. z sztuką ludową, historią naszego regionu i charakterystycznych dla Podbabiogórza zwyczajów ludowych. Podczas zajęć dzieci poznają technikę zdobnictwa ludowego, bibułkarstwa, rzeźbiarstwa, malarstwa na szkle, zdobnictwa, ekozabawek z siana i inne. Ponadto na warsztatach można przyjemnie spędzić czas w przyjaznej atmosferze w gronie kolegów i koleżanek. Na zajęcia uczęszcza 25 dzieci. Warsztaty odbywają się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki.

e) Działalność Klubów 4-H:

Przy bibliotekach w Budzowie, Bieńkówce i Jachówce działają Kluby
młodzieżowe i dziecięce 4 H. Łącznie do klubów należy 60 członków.

Budzów – 18 uczestników. Klub prowadzi P. Łuczak Barbara.
Bieńkówka – 17 uczestników. Klub prowadzi P. Malina Alina.
Jachówka – 25 uczestników. Klub prowadzi P. Elżbieta Trzop.

W minionym roku kalendarzowym dzieci wzięły udział w:

STYCZEŃ:
1. Zorganizowanie warsztatów plastycznych.
Malowanie zimy i urządzenie wystawy sporządzonych prac plastycznych..
(Klub 4 – H w Bieńkówce)

2. Zorganizowanie spotkania kulinarnego.
Nauka przyrządzania sałatki z własnych produktów.
(Klub 4 – H w Bieńkówce)

LUTY:
1. Zorganizowanie warsztatów plastycznych.
Nauka robienia kwiatów z bibuły przy pomocy P. z KGW – Anny Kruźlak.
(Klub 4 – H w Bieńkówce)

MARZEC:
1. Zorganizowanie warsztatów plastycznych.
Wykonywanie Palm Wielkanocnych.
(Klub 4 – H w Budzowie i Bieńkówce)

KWIECIEŃ:
1. Zorganizowanie warsztatów plastycznych na temat „Mój ulubiony kwiat” na Wystawę Ogrodniczą do Suchej Beskidzkiej.
(Klub 4 – H w Budzowie i Bieńkówce)

MAJ:
1. Wyjazd z dziećmi na Wystawę Ogrodniczą do Suchej Beskidzkiej i udział  w konkursach towarzyszących wystawie.
Wyjazd odbył się 01 maja 2010 r.
Zdobycie I miejsca w konkursie na „Mój ulubiony kwiat” klubu  z Bieńkówki oraz wyróżnienia dla klubu z Jachówki.
(Uczestnicy – wszystkie kluby)

CZERWIEC:
1. Warsztaty plastyczne pod hasłem „technika ręcznego wykonywania  pamiętników” z P. Elżbieta Grzegorczyk.
(Klub 4 H z Bieńkówki)

SIERPIEŃ:
1. Przygotowanie stoiska z pracami dzieci z Klubu 4-H na „Dni Gminy Budzów 2010”
(Uczestnicy – wszystkie kluby)

PAŹDZIERNIK:
1. Zorganizowanie warsztatów plastycznych dla młodszej grupy pt. „Technika  robienia kwiatów z bibuły”.
(Klub 4 – H w Bieńkówce)

GRUDZIEŃ:
1. Organizacja Wigilii Klubów 4 H Powiatu Suskiego w Bieńkówce.
(Organizatorzy – wszystkie kluby)

a) Działalność Orkiestr Dętych:
Przy BiOAK Gminy Budzów działają dwie Orkiestry Dęte. Orkiestra Dęta  „Sygnał” z Budzowa oraz Orkiestra Dęta z Bieńkówki. Ośrodek Kultury  sprawuje opiekę merytoryczną i finansową nad tymi organizacjami. Jednym  z przejawów działalności orkiestr dętych jest udział w uroczystościach  sakralnych. W naszym regionie stanowi to wieloletnią tradycję. Ponadto  Orkiestry oferują profesjonalną oprawę muzyczną uroczystości religijnych,   państwowych, obrzędowych oraz imprez rozrywkowych, okolicznościowych  i innych. Orkiestry biorą również udział w Konkursach i Przeglądach  Orkiestr Dętych. Działalność Orkiestr przyczynia się do promocji,  zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego gminy i regionu.

b) Działalność Kół Gospodyń Wiejskich:

W Gminie Budzów działa obecnie sześć Kół Gospodyń Wiejskich. Są to KGW w Baczynie, Bieńkówce, Budzowie, Jachówce, Palczy i Zachełmnej.

Od początku istnienia organizacje przełamują rutynę dnia codziennego, a przede wszystkim stwarzają okazję do nabycia przydatnych w życiu umiejętności, wzbogacania wiedzy oraz możliwości stałego dokształcania się w różnych dziedzinach. Społeczna praca Kół skupia się na działalności szkoleniowej min. organizowaniu kursów pieczenia i gotowania, krzewieniu kultury regionu poprzez udział w konkursach gminnych, powiatowych i wojewódzkich zajmując w nich czołowe miejsca. Systematycznym braniu udziału w uroczystościach dożynkowych, przeglądach muzycznych. Współorganizowaniu imprez okolicznościowych, dożynek gminnych i wiejskich, uczestnictwu we wszystkich ważnych wydarzeniach z życia wsi i gminy. Podczas imprez kulturalnych prezentują wykonane przez siebie rękodzieło, misterne, budzące słuszny zachwyt haftowane obrusy, szydełkowe serwetki, kwiaty z bibuły. Koła w swojej działalności odnoszą wiele sukcesów, zdobywają nagrody w gminnych i powiatowych konkursach, przeglądach i festiwalach. Kultywują tradycję i kulturę regionu, pielęgnują polską tradycję i jednocześnie wywierają silny wpływ na rozwój gminy i regionu. Co najważniejsze efekty działań są niemal namacalne i zostawiają konkretny ślad w społeczności gminy. Koła przyczyniają się do integracji wszystkich pokoleń mieszańców gminy oraz sprzyjają wspomnieniom i kultywowaniu pięknych polskich tradycji.
Ośrodek sprawuje opiekę merytoryczną i finansową nad amatorską twórczością ludową poprzez min. organizację wystaw, promocję miejscowych twórców ludowych oraz rękodzieła ludowego min. podczas gminnych i powiatowych imprez kulturalnych i folklorystycznych, targów turystycznych i innych. Swoją działalność skierowaną do całego społeczeństwa – wszystkich grup wiekowych, społecznych i zawodowych gminy opiera na współpracy z instytucjami, czyli Przedszkolami Samorządowymi, Szkołami, Organizacjami Społecznymi tj. Koła Gospodyń Wiejskich, Parafiami, Strażami Pożarnymi, jak również Samorządem Gminnym, Starostwem Powiatowym, Biblioteką Powiatową, Ośrodkami Kultury powiatu suskiego, mediami i społeczeństwem gminy.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.