Urząd Gminy w Budzowie

Sprawozdanie z działalności za rok 2008

Kategoria: Dokumenty BiOAK Opublikowano: 29-02-2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
BIBLIOTEKI I OŚRODKA ANIMACJI
KULTURY GMINY BUDZÓW
ZA ROK 2 0 0 8

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA:

I. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI:

Gminna Biblioteka Publiczna działała w 2008 roku zgodnie z planami pracy Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznych przygotowanymi w grudniu 2007 roku realizując je tak, aby wzrastała użyteczność Biblioteki i Filii.

1. W Gminie Budzów funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna
w Budzowie z/s w Palczy i pięć Filii Bibliotecznych:

a) Gminna Biblioteka w Budzowie z/s w Palczy oraz Biblioteki w Baczynie
i Zachełmnej mieszczą się w Szkołach Podstawowych i zajmują
pomieszczenia wspólnie z Bibliotekami Szkolnymi.

b) Biblioteka w Budzowie znajduje się w Gimnazjum i funkcjonuje wspólnie
z Biblioteką Gimnazjalną.

c) Biblioteka w Bieńkówce znajduje się w Domu Wiejskim.

d) Biblioteka w Jachówce mieści się w Remizie Strażackiej.

2. Etaty:

a) W skład organizacyjny biblioteki wchodzą cztery biblioteki etatowe:
GBP w Palczy oraz biblioteki w Budzowie, Bieńkówce i Jachówce.
b) Biblioteka na ¾ etatu – w Zachełmnej.
c) Biblioteka na ½ etatu – w Baczynie.

Przy bibliotekach w Palczy, Baczynie, Budzowie, Jachówce i Bieńkówce
działają sale komputerowe ze stałym dostępem do Internetu dla czytelników
i mieszkańców gminy.

Przy bibliotekach w Budzowie, Bieńkówce i w Jachówce działają Kluby
młodzieżowe i dziecięce 4 H.

Ponadto w GOK-u w Jachówce odbywają się warsztaty plastyczne,
na które mogą uczęszczać dzieci z terenu całej Gminy.
Warsztaty prowadzi P. Elżbieta Trzop.

II. GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE ZBIORÓW
BIBLIOTECZNYCH:

1. Zakupy i inne wpływy w 2008 roku:

Zakupy książek do bibliotek dokonywano w księgarniach, hurtowniach
i bezpośrednio w wydawnictwach.

W 2008 roku przybyło łącznie do zbiorów bibliotek 2283 książki
i 15 dokumentów elektronicznych
w tym:
zakupy:
zakupiono ogółem 2210 książek na kwotę 38. 291, 00 zł
12 zbiórów specjalnych na kwotę 20,00 zł
Razem zakup: 38. 311, 00 zł
(kwoty zakupu książek do poszczególnych bibliotek podano w sprawozdaniu
finansowym)
w tym:
Ministerstwo Kultury przyznało dotację na zakup nowości wydawniczych
w wysokości 12. 080 zł (kwota zawarta w/w zakupach)
W ramach tych środków zakupiono łącznie 717 książek.

– dary:
Z darów przybyło 63 książki oraz 3 dokumenty elektroniczne.
Dary przekazały: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Szkoła
Podstawowa w Palczy oraz Wydawnictwa książkowe.

Wszystkie zbiory zostały opracowane i włączone do księgozbiorów
bibliotecznych.

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców w 2008 r. wynosiła-25,94

2. Stan księgozbiorów bibliotek:

Stan ilościowy (stan faktyczny: wpływy-ubytki) księgozbiorów bibliotek na
31 grudzień 2008 roku wynosi:
60 596 książek
55 broszur
138 zbiorów specjalnych
(materiały audiowizualne i zbiory elektroniczne)

 
3. Prenumerata czasopism:

W 2008 roku zaprenumerowano do bibliotek łącznie 96 czasopism
na kwotę 6758 zł

Czasopisma zaprenumerowano dla każdej grupy wiekowej i zawodowej

Biblioteki prowadzą akcesję prenumerowanych czasopism.
III. CZYTELNICY I CZYTELNICTWO

I. Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku:

W 2008 roku zarejestrowano łącznie w bibliotekach 2027 czytelników

W tym wg wieku:

Do lat 15 – 976; od lat16-19 – 488; od lat 20-24 – 190;
od lat 25-44 – 246; od lat 45-60 – 78; powyżej lat 60 – 49

W tym wg zajęcia:

Uczniowie – 1461
Studenci – 103
Pracownicy umysłowi – 142
Robotnicy – 55
Rolnicy – 32
Inni zatrudnieni – 95
Pozostali – 139

Liczba czytelników na 100 mieszkańców w 2008 r. wynosiła -23,79

II. Udostępnianie zbiorów czytelnikom w ciągu roku:

1. Wypożyczenia na zewnątrz:

Ogółem wypożyczono na zewnątrz 41 329 zbiorów bibliotecznych
w tym: 39 294 książek i 2035 czasopism

 

2. Wypożyczenia na miejscu w czytelniach:

Ogółem wypożyczono na miejscu 15 020 zbiory biblioteczne
w tym : 6077 książek i 8943 czasopism
oraz 7124 zbiory specjalne
w tym : 312 zbiory audiowizualne i 6812 zbiory elektroniczne (wypoż. CD i udostępnianie czytelnikom Internetu)

Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców w 2008 r. wynosiła -532,64

IV. KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK:

W roku 2008 w ramach Programu „IKONKA” pozyskano 3 komputery, które przekazano do Filii Bibliotecznej w Bieńkówce. Komputery zostały podłączone do Internetu z dostępem dla czytelników.

Liczba komputerów używanych w bibliotekach: 28 komputerów
w tym dostępnych dla czytelników: 27 sztuk

Liczba komputerów podłączonych do Internetu – 23
(w tym z dostępem dla czytelników) – 23 komputerów
w tym:
Baczyn – 5 komputerów
Bieńkówka – 4 komputery
Budzów – 6 komputerów
Jachówka – 3 komputery
Palcza – 5 komputerów
Wszystkie w/w komputery podłączone są do sieci, ze stałym dostępem do Internetu dla mieszkańców gminy.
V. PROMOCJA KSIĄŻKI I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

W ramach promocji książki i działalności informacyjnej bibliotek w 2008 roku zorganizowano w bibliotekach następujące konkursy czytelnicze, literackie, plastyczne i inne:

 
BIBLIOTEKA W BACZYNIE:

1. Teleturniej z wiedzy ogólnej pod hasłem „Jeden z 15”.
Konkurs odbył się 12 marca 2008 r. (15 uczestników- 15 nagród).

2. Konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater”.
Konkurs odbył się 01 czerwca 2008 r. (16 uczestników- 16 nagród).

3. Konkurs na Najaktywniejszego Czytelnika roku szkolnego 2007/2008.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 20 czerwca 2008 r.
(Nagrodzono 12 czytelników).

4. Konkurs plastyczny „Najpiękniejsze dary jesieni”.
Konkurs odbył się 17 października 2008 r. (udział wzięło 30 osób).

5. Zapoznanie Przedszkolaków z księgozbiorem i pracą biblioteki. Czytanie
bajek przez bibliotekarza. Wszystkie dzieci otrzymały upominki.
Spotkanie odbyło się 30 października 2008 r. (22 uczestników).

6. Konkurs ortograficzny.
Konkurs odbył się 18 listopada 2008 r. (21 uczestników- 8 nagród).

7. Konkurs na „Najładniejszą kartkę świąteczną”. Konkurs odbył się 06 grudnia
2008 r. (24 uczestników – 24 nagrody).

8. Ponadto wspólnie z biblioteką szkolną zorganizowano 5 kiermaszy książek.

BIBLIOTEKA W BIEŃKÓWCE:

1. „Turniej tenisowy dla dzieci i młodzieży”.
Turniej odbył się 02 lutego 2008 r. (12 uczestników- 12 nagród).

2. „Konkurs recytatorski dla Szkoły Podstawowej w Bieńkówce”-
zorganizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową w Bieńkówce.
Konkurs odbył się 12 marca 2008 r. (24 uczestników- 24 nagród).

3. Konkurs literacki „Kto czyta ten wie”.
Konkurs odbył się 22 kwietnia 2008 r. (6 uczestników- 6 nagród).
4. „Konkurs literacki pt. „Jestem autorem bajek dla dzieci”- zorganizowany
wspólnie z Przedszkolem Samorządowym w Bieńkówce.
Konkurs odbył się 04 czerwca 2008 r. (76 uczestników).

5. Współpraca (na zasadzie ufundowania nagród) ze Szkołą Podstawową
w Bieńkówce w organizacji szkolnych eliminacji do konkursu muzycznego
„Playback”.
Eliminacje odbyły się 05 czerwca 2008 r. (20 uczestników- 20 nagród).

6. Konkurs na Najaktywniejszego Czytelnika Biblioteki Publicznej roku
szkolnego 2007/2008. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 08 czerwca 2008
(Nagrodzono 11 czytelników).

7. Współorganizacja ze Szkołą Podstawową w Bieńkówce konkursu
ortograficznego pt. „Jak to się pisze”.
Konkurs odbył się 19 czerwca 2008 r. (19 uczestników – 5 nagród).

8. Współorganizacja ze Szkołą Podstawową w Bieńkówce konkursu wiedzy
na temat ekologii.
Konkurs odbył się 04 grudnia 2008 r. (10 uczestników – 3 nagrody).

9. Współorganizacja ze Szkołą Podstawową w Bieńkówce konkursu wiedzy
o regionie Podbabiogórza.
Konkurs odbył się 11 grudnia 2008 r. (13 uczestników – 13 nagród).

10. Quiz pt. „Czy wieloryb to ssak”.
Quiz odbył się 20 grudnia 2008 r. (6 uczestników- 6 nagród).

11. Zapoznanie Przedszkolaków z księgozbiorem i pracą biblioteki pod
hasłem „Mój pierwszy kontakt z biblioteką”.
Spotkania odbyły się 08 maja 2008 r. i 28 maja 2008 r. (25 przedszkolaków).


BIBLIOTEKA W BUDZOWIE:

1. Konkurs literacki dla gimnazjalistów pod hasłem „Moje wspomnienia z ferii
zimowych”.
Konkurs odbył się 12 marca 2008 r. (20 uczestników – 8 nagród).

2. Konkurs plastyczny na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną.
Konkurs odbył się 21 marca 2008 r. (15 uczestników- 3 nagrody).

3. Współpraca z biblioteką gimnazjalną w organizacji szkolnych eliminacji
do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego.
Eliminacje odbyły się 10 kwietnia 2008 r. (11 uczestników – 3 nagrody).

4. Zapoznanie Przedszkolaków z księgozbiorem i pracą biblioteki.
Wszystkie dzieci otrzymały upominki.
Biblioteka zorganizowała 3 spotkania (49 uczestników).

5. Współorganizacja konkursu plastycznego w Przedszkolu w Budzowie „Mój
ulubiony bohater bajkowy”.
Konkurs odbył się 29 maja 2008 r. (36 uczestników- 36 nagród).

6. Konkurs literacki „Kto napisał ? Kto wie?”.
Konkurs odbył się 09 maja 2008 r. (18 uczestników- 18 nagród).

7. Konkurs na Najaktywniejszego Czytelnika roku szkolnego 2007/2008.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 20 czerwca 2008 r.
(Nagrodzono 44 czytelników).

8. Konkurs literacki „Znam autora-znam tytuł”.
Konkurs odbył się 26 września 2008 r. (15 uczestników- 15 nagród).

9. Konkurs regionalny „Scenka folklorystyczna”.
Konkurs odbył się 03 października 2008 r. (11 uczestników – 11 nagród)

10. Współpraca z biblioteka gimnazjalną w organizacji szkolnych eliminacji
do konkursu recytatorskiego „W cieniu jodeł i świerków ” organizowanego
przez Powiatową Bibliotekę w Suchej Beskidzkiej.
11. Zorganizowanie lekcji bibliotecznej na temat katalogów bibliotecznych
z I klasą Gimnazjalną. Lekcja odbyła się w czerwcu. (16 uczestników).

BIBLIOTEKA W JACHÓWCE:

1. Konkurs płynnego czytania dla uczniów klas I i II.
Konkurs odbył się 21 marca 2008 r. (11 uczestników – 11 nagród).

2. Konkurs na Najaktywniejszego Czytelnika roku szkolnego 2007/2008.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 20 czerwca 2008 r.
(Nagrodzono 6 czytelników).

3. Konkurs ortograficzny dla dzieci Szkoły Podstawowej w Jachówce.
Konkurs odbył się 26 września 2008 r. (11 uczestników – 11 nagród).

4. Zorganizowanie „Świętego Mikołaja. Przygotowanie inscenizacji bajki „Kot
w butach”. Spotkanie odbyło się 02 grudnia 2008 r.
Spotkanie współorganizowane z Kółkiem Plastycznym.

BIBLIOTEKA W PALCZY:

1. Konkurs recytatorski dla uczniów ZSP w Palczy. Konkurs odbył się 12 marca
2008 roku. (18 uczestników – 3 nagrody)

2. Zapoznanie Przedszkolaków i klas pierwszych z księgozbiorem i pracą
biblioteki. Wszystkie dzieci otrzymały upominki.
Spotkania odbyły się 12 maja 2008 r. (25 uczestników).

3. Konkurs Regionalny (plastyczny) „Moja mała ojczyzna w czterech porach
roku – zima”.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 30 maja 2008 r. (Uczestnicy –
uczniowie klas I-III ZSP w Palczy)

4. Akcja Czytelnicza Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Akcja odbyła się 30 maja 2008 r. (Uczestnicy – uczniowie ZSP w Palczy)

5. Akcja Czytelnicza dla Przedszkolaków i rodziców „Pokochać Czytanie”.
Akcja współorganizowana z Przedszkolem w Palczy. Akcja odbyła się
04 czerwca 2008 r. (25 uczestników -25 nagród).

6. Konkurs na Najaktywniejszego Czytelnika roku szkolnego 2007/2008.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 20 czerwca 2008 r.
(Nagrodzono 6 czytelników).

7. Konkurs na Najaktywniejszą Klasę w Czytelnictwie w roku szkolnym
2007/2008.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 20 czerwca 2008 r.
(Nagrodzono klasę II).

8. Konkurs czytelniczy „Pokochać książkę” dla klas I-III.
Konkurs odbył się 30 września 2008 r. (15 uczestników- 15 nagród).

9. Cykl konkursów dla dzieci ZSP w Palczy pod hasłem „Moja przyjaźń
z książką”. W ramach cyklu zorganizowano trzy konkursy pt.
* „Moja ulubiona postać książkowa” (16. 09. 2008 r.)
* „Twórczość Hansa Christiana Andersena” (29. 09. 2008 r.)
* „Ułóż wiersz, opowiadanie lub legendę o naszej bibliotece” (15. 10. 2008 r.)
W nagrodę 33 dzieci pojechały do Teatru Groteska w Krakowie na bajkę pt. „Kot w butach”.

BIBLIOTEKA W ZACHEŁMNEJ:

1. Konkurs na Najaktywniejszego Czytelnika roku szkolnego 2007/2008.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 23 kwietnia 2008 r.
(Nagrodzono 10 czytelników).

2. Konkurs czytelniczy dla uczniów klas 0-III Szkoły Podstawowej. Każdy
uczeń który wypożyczył co najmniej 1 książkę w miesiącu maju mógł
wylosować upominek-niespodzianką.
Konkurs odbył się z okazji Tygodnia bibliotek – w dniach 05-11 maja
(18 uczestników- 18 nagród).

3. Konkurs literacki na temat powieści przygodowo-podróżniczej dla dzieci
i młodzieży
Konkurs odbył się 20 maja 2008 r. (15 uczestników – 3 nagrody)

4. Quiz dla uczniów klas IV-VI na temat książek dla młodzieży.
Konkurs odbył się w dniach 08 – 25 września 2008 r.
(10 uczestników – 3 nagrody).

5. Quiz dla uczniów klas I-III na temat książek dla dzieci.
Konkurs odbył się w dniach 02 – 27 listopada 2008 r.
(20 uczestników – 15 nagród).

6. Zorganizowanie dwóch lekcji bibliotecznych dla uczniów klasy V i VI
na temat: „Źródła informacji bezpośredniej w bibliotece”.
Lekcje odbyły się 01 października 2008 r.
W lekcjach wzięło udział 18 uczniów.

Wystawki książkowe, tematyczne i okolicznościowe:

Sporządzanie wystawek z okazji rocznic literackich, historycznych, wydarzeń kulturalnych, świąt państwowych, poświęconych nowościom wydawniczym nabywanych przez biblioteki mające na celu: przypomnienie ważniejszych wydarzeń historycznych, literackich i kulturalnych oraz spopularyzowanie księgozbiorów bibliotek.

1. Wystawki z okazji rocznic literackich.
(Organizator: wszystkie biblioteki – raz na miesiąc)

2. Wystawki nowości książkowych nabywanych przez biblioteki.
(Organizator: wszystkie biblioteki – raz na kwartał)

3. Wystawki poświęcone rocznicom państwowym, kulturalnym
i historycznym.
(Organizator: wszystkie biblioteki)

Wszystkie biblioteki uczestniczą w realizacji gminnego kalendarza imprez kulturalnych i czynnie włączają się w organizację gminnych i powiatowych imprez kulturalnych organizowanych przez Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA:

Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów uczestniczył w realizacji Gminnego Kalendarza Imprez Kulturalnych na rok 2008.

I. POWIATOWE I GMINNE IMPREZY KULTURALNE:

1. „Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych” dla Przedszkoli i Oddziałów
Przedszkolnych. Konkurs odbył się dn. 13 marca 2008 r. w Szkole
Podstawowej w Baczynie. W konkursie wzięły udział dzieci z Przedszkoli:
Baczyn, Budzów, Bieńkówka, Palcza i Oddziałów Przedszkolnych: Budzów
Nr 2, Jachówka i Zachełmna.
Konkurs współorganizowany ze Szkołą Podstawową w Baczynie.

2. „IV Powiatowy Konkurs Potraw i Palm Wielkanocnych”.
Konkurs odbył się dn. 15 marca 2008 r. w Budzowie.
W konkursie wzięło udział 15 Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu:
z Kurowa, Huciska-Pewelki, Krzeszowa, Lachowic, Targoszowi,
Grzechyni, Żarnówki, Koszówki, Tarnawy Dolnej, Zembrzyc, Zawoi,
Suchej Beskidzkiej, Bieńkówki, Budzowa, Jachówki, Baczyna i Zachełmnej
oraz młodzież z Zespołu Szkół im. W. Witosa z Suchej Beskidzkiej.

3. „Gminny Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych”. Konkurs odbył się
dn. 17 marca 2008 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Budzowie.
W konkursie wzięły udział wszystkie Szkoły Podstawowe Gminy.
Konkurs współorganizowany ze Szkołą Podstawową nr 2 w Budzowie.

4. „Powiatowy Konkurs Recytatorski Szkół Gimnazjalnych”.
Konkurs odbył się dnia 17 kwietnia 2008 r. w Budzowie.
W konkursie wzięło udział 23 gimnazjalistów z 10 gimnazjów powiatu
suskiego: Budzowa, Sidziny, Łętowni, Jordanowa, Makowa Podhalańskiego,
Krzeszowa, Lachowic, Suchej Beskidzkiej, Tarnawy Dolnej oraz Zembrzyc.

5. „III Gminny Przegląd Teatrzyków Szkolnych” dla Szkół Podstawowych.
Konkurs został zorganizowany dnia 26 kwietnia 2008 r. w Szkole
Podstawowej w Jachówce. W konkursie wzięły udział wszystkie
Szkoły Podstawowe Gminy Budzów.
Konkurs współorganizowany ze Szkołą Podstawową w Jachówce
i Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

6. „Gminny Konkurs Od Przedszkola do Opola” dla Przedszkoli i Oddziałów
Przedszkolnych. Konkurs został zorganizowany dn. 19 maja 2008 r. w Szkole
Podstawowej w Palczy. W konkursie wzięły udział Przedszkola: w Budzowie,
Bieńkówce, Baczynie, Palczy i Oddziału Przedszkolnego w Jachówce.

7. „Gminny Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Chrońmy najpiękniejsze
zakątki naszej gminy”
dla Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych.
Konkurs został zorganizowany dnia 21 maja 2008 r. w Przedszkolu
Samorządowym w Budzowie.
W konkursie wzięły udział Przedszkola: w Budzowie, Bieńkówce, Baczynie,
Palczy i Oddziału Przedszkolnego w Jachówce i Zachełmnej.

8. Gminny Konkurs Szkół Podstawowych pod hasłem „Mądra Sówka”.
Konkurs odbył się dnia 10 czerwca 2008 r. w Jachówce i był
współorganizowany ze Szkołą Podstawową w Jachówce. W konkursie
uczestniczyły wszystkie Szkoły Podstawowe Gminy Budzów.

9. „Gminny Konkurs Ortograficzny Szkół Podstawowych”.
Konkurs odbył się dnia 15 czerwca 2008 r. w Szkole Podstawowej
w Baczynie W konkursie wzięły wszystkie Szkoły Podstawowe Gminy.
Konkurs współorganizowany ze Szkołą Podstawową w Baczynie.

10. Gminny Konkurs „Na najpiękniejszy ogród przydomowy i obejście
w gospodarstwie rolnym”
dla mieszkańców gminy. Konkurs odbył się
w czerwcu. Do konkursu zgłoszono 3 ogródki przydomowe
i 5 gospodarstw rolnych.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpiło na gminnych
dożynkach w Budzowie.
Pierwsze miejsca w obydwu kategoriach zostały zgłoszone do konkursu
powiatowego.

11. „Dni Gminy Budzów”, połączone z Dożynkami Gminnymi. Impreza odbyła
się w dniach 23 – 24 sierpnia 2008 r. w Bieńkówce.

 

12. III Gminny Konkurs dla Szkół Podstawowych p.n. „Bajanie przy
kominku”
.
Konkurs odbył się dnia 25 listopada 2008 r. w Palczy
i był współorganizowany ze Szkołą Podstawową w Palczy.
W konkursie wzięły udział Szkoły Podstawowe Gminy Budzów.

13. VIII edycja Gminnego Konkursu „Babiogórska Szopka Regionalna” dla
mieszkańców gminy.
Konkurs odbył się dn. 13 grudnia 2008 r. w Zachełmnej
i był współorganizowany ze Szkołą Postawową w Zachełmnej.
Konkurs zorganizowano w trzech kategoriach: szopka dziecięca, dziecięco-
młodzieżowa i rodzinna.

14. Gminny Konkurs „Na Pająki, Podłaźniki, Światy i Ozdoby Choinkowe”
Dla mieszkańców gminy. Konkurs odbył się dn. 13 grudnia 2008 r.
w Zachełmnej i był współorganizowany ze Szkołą Postawową
w Zachełmnej.
Konkurs zorganizowano w trzech kategoriach: dziecięcej, dziecięco-
młodzieżowej i rodzinnej.

15. Gminny Konkurs „Ozdoba Choinkowa” dla Przedszkoli i Oddziałów
Przedszkolnych gminy.
Konkurs odbył się dnia 15 grudnia 2008 r. w Budzowie.
Konkurs współorganizowany z Przedszkolem Samorządowym w Budzowie
i Gminną Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

* Zorganizowanie wyjazdu na VIII Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych –
Babiogórskie Podłazy, który odbył się dnia 12 stycznia 2008 r.
w Zawoi. W konkursie wziął udział zespół młodzieży z gimnazjum
„Kolędnicy z gwiazdą”, który przygotowany został przez P. Elżbietę Trzop.

* Zorganizowanie kursu tańca współczesnego dla dzieci oraz kursu tańca
towarzyskiego dla młodzieży i dorosłych.
Kurs został przeprowadzony w Jachówce w okresie ferii zimowych –
od 28 stycznia do 09 lutego 2008 r.
W kursie uczestniczyło 60 osób – dzieci, młodzież i dorośli.

* Zorganizowanie Kursów Gotowania i Pieczenia dla mieszkańców Baczyna,
Bieńkówki i Budzowa. Kursy odbyły się w dniach 29, 30 i 31 stycznia 2008 r.
W kursach uczestniczyły 85 osoby.

* Zorganizowanie wyjazdu na Powiatowy Konkurs „O Złotą Warzechę”, który
odbył się dnia 15 listopada 2008 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
w Stryszawie.
W konkursie wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Budzów.

* Zorganizowanie wyjazdu Kół Gospodyń Wiejskich oraz laureatów konkursu
ogródków przydomowych i obejść w gospodarstwach rolnych na Powiatowe
Dożynki do Zembrzyc.

II. WARSZTATY PLASTYCZNE, KLUBY 4 H I ORKESTRY
DĘTE:

1. Działalność Kółka Plastycznego:

W Jachówce odbywają się warsztaty plastyczne na które mogą uczęszczać dzieci z terenu całej Gminy Warsztaty prowadzi P. Elżbieta Trzop.

Na Warsztaty plastyczne i do Klubu 4-H działających przy świetlicy
w Jachówce uczęszczało w 2008 roku 20 dzieci.
Zajęcia odbywały się 2 x w tygodniu po dwie godziny (wtorek i czwartek).
Na zajęciach dzieci poznawały różne techniki plastyczne, doskonaliły
zdolności manualne, rozwijały swoje zainteresowania. Wykonywały
płaskorzeźby z masy papierowej i wiele prac z papieroplastyki. Uczyły się
malować na szkle oraz wykonywać kwiaty bibułkowe, ozdoby choinkowe
i inne.
W ramach zajęć dzieci przygotowały bajkę „Kot w butach”, którą zaprezentowano podczas Spotkania Mikołajkowego w Jachówce.
Warsztaty prowadzi p. Elżbieta Trzop.

2. Działalność Klubów 4-H:

Przy bibliotekach w Budzowie, Bieńkówce i Jachówce działają Kluby
młodzieżowe i dziecięce 4 H. Łącznie do klubów należy 57 członków.
Budzów – 25 uczestników, klub prowadzi P. Łuczak Barbara.
Bieńkówka – 14 uczestników, klub prowadzi P. Malina Alina.
Jachówka – 18 uczestników, klub prowadzi P. Elżbieta Trzop.
 

 
W minionym roku kalendarzowym dzieci wzięły udział w:

STYCZEŃ:
a) Zorganizowanie warsztatów plastycznych.
Malowanie zimy i urządzenie wystawy sporządzonych prac plastycznych..
(Klub 4 – H w Bieńkówce)

b) Zorganizowanie spotkania kulinarnego.
Nauka przyrządzania sałatki z własnych produktów.
(Klub 4 – H w Bieńkówce)

LUTY:
a) Zorganizowanie warsztatów plastycznych.
Nauka robienia kwiatów z bibuły przy pomocy P. z KGW – Anny Kruźlak.
(Klub 4 – H w Bieńkówce)
b) Zorganizowanie spotkania z poczęstunkiem na temat „Moje wspomnienia
z ferii zimowych”.
(Klub 4 – H w Budzowie)

MARZEC:
a) Zorganizowanie warsztatów plastycznych.
Wykonywanie Palm Wielkanocnych oraz kwiatków z bibuły.
(Klub 4 – H w Budzowie i Bieńkówce)

MAJ:
a) Wyjazd z dziećmi na Wystawę Ogrodniczą do Suchej Beskidzkiej i udział
w konkursach towarzyszących wystawie.
Zdobycie I miejsca III miejsca wi wyróżnienia w konkursie na „Mój
ulubiony kwiat” klubu z Bieńkówki.
(Uczestnicy – wszystkie kluby)

CZERWIEC:
a) Wyjazd z dziećmi na „Święto Zabawki Ludowej ” do Stryszawy i zdobycie
III miejsca klubu z Bieńkówki w konkursie na Sztandar z hasłem roku.
(Uczestnicy – wszystkie kluby)

SIERPIEŃ:
a) Przygotowanie stoiska z pracami dzieci z Klubu 4-H na „Dni Gminy
Budzów 2008”
(Uczestnicy – wszystkie kluby)

b) Wyjazd na „Warsztaty twórcze do Zawoi i Zubrzycy”.
(Uczestnicy – wszystkie kluby)
WRZESIEŃ:
a) Zorganizowanie spotkania kulinarnego.
Nauka przyrządzania sałatek przy współudziale pracownika ODR w Suchej
Beskidzkiej – P. Doroty Kruźlak.
(Klub 4 – H w Bieńkówce)

PAŹDZIERNIK:
a) Zorganizowania warsztatów plastycznych u malarki P. Ewy Grzegorczyk
pod hasłęm – dekorowanie drewnianych zabawek.
(Klub 4 – H w Bieńkówce)

GRUDZIEŃ:
a) Wyjazd z dziećmi na Wigilię Klubów 4 H do Naprawy. Przygotowanie
z dziećmi kolęd, ozdób choinkowych i kwiatów z bibuły.
(Uczestnicy – wszystkie kluby)

 

Danuta Kawa

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.