Urząd Gminy w Budzowie

Rodzina 500+ informacje

Kategoria: Rodzina 500+ Opublikowano: 01-03-2016

 

Program „Rodzina 500+” to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci.

Świadczenie wychowawcze  przysługuje rodzicom , opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500  zł miesięcznie na dziecko w rodzinie .

W przypadku pierwszego dziecka warunkiem wypłaty pieniędzy będą jednak niskie dochody rodziny. Kryterium dochodowe w przypadku 500 złotych na pierwsze dziecko to 800 zł netto  na osobę w rodzinie. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium  wynosi 1200 zł netto .  Na drugie i kolejne dzieci próg dochodowy już nie  obowiązują – rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.
W przypadku , gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza odpowiednio :

  • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;
  • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;;
  • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym ;
  • dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów;
  • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;

W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu – dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość .

Wyżej wymienionych dokumentów nie załącza osoba , która nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko .

Jeżeli organ właściwy jest już w posiadaniu określonych informacji np. na temat sytuacji dochodowej osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze
( pochodzącej w szczególności z postępowań w sprawach o świadczenia rodzinne ) to nie może ponownie żądać dokumentów na potwierdzenie tych faktów .

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia wychowawczego lub wydatkowania niezgodnie z przeznaczeniem , u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda sytuacja faktyczna w danej rodzinie .
Zgodnie z art. 9 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci( Dz.U. z 2016r poz. 195) – w przypadku gdy osoba , o której mowa w art. 4 ust.2 , marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem , organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Pierwszy okres , na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczyna się 1 kwietnia 2016r i kończy się 30 września 2017r.

W przypadku ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres , rokiem kalendarzowym , z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego , jest rok kalendarzowy 2014 . Prawa do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu .

 

Wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego
w ramach Programu „ Rodzina 500+” będzie można  składać dopiero od 1 kwietnia 2016r .

Do pobrania :

  • Wniosek o świadczenie wychowawcze
  • Oświadczenia

Ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej można pobrać Informatory 500+: