Urząd Gminy w Budzowie

Rodzina 500+ informacje

Kategoria: Rodzina 500+ Opublikowano: 01-03-2016

 

Program „Rodzina 500+” to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci.

Świadczenie wychowawcze  przysługuje rodzicom , opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500  zł miesięcznie na dziecko w rodzinie .

W przypadku pierwszego dziecka warunkiem wypłaty pieniędzy będą jednak niskie dochody rodziny. Kryterium dochodowe w przypadku 500 złotych na pierwsze dziecko to 800 zł netto  na osobę w rodzinie. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium  wynosi 1200 zł netto .  Na drugie i kolejne dzieci próg dochodowy już nie  obowiązują – rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.
W przypadku , gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza odpowiednio :

  • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;
  • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;;
  • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym ;
  • dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów;
  • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;

W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu – dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość .

Wyżej wymienionych dokumentów nie załącza osoba , która nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko .

Jeżeli organ właściwy jest już w posiadaniu określonych informacji np. na temat sytuacji dochodowej osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze
( pochodzącej w szczególności z postępowań w sprawach o świadczenia rodzinne ) to nie może ponownie żądać dokumentów na potwierdzenie tych faktów .

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia wychowawczego lub wydatkowania niezgodnie z przeznaczeniem , u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda sytuacja faktyczna w danej rodzinie .
Zgodnie z art. 9 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci( Dz.U. z 2016r poz. 195) – w przypadku gdy osoba , o której mowa w art. 4 ust.2 , marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem , organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Pierwszy okres , na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczyna się 1 kwietnia 2016r i kończy się 30 września 2017r.

W przypadku ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres , rokiem kalendarzowym , z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego , jest rok kalendarzowy 2014 . Prawa do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu .

 

Wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego
w ramach Programu „ Rodzina 500+” będzie można  składać dopiero od 1 kwietnia 2016r .

Do pobrania :

  • Wniosek o świadczenie wychowawcze
  • Oświadczenia

Ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej można pobrać Informatory 500+:

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.