Urząd Gminy w Budzowie

Roboty remontowe budynku Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bieńkówce

Kategoria: Informacje Opublikowano: 27-01-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty  na:

„Roboty remontowe budynku Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bieńkówce”

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta,
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • wartość oferty (netto oraz brutto),
  • termin ważności oferty,

Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności, kosztorys ofertowy

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i termin.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź też złożona na Dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy w Budzowie.

Termin składania ofert upływa w dniu: 10.02.2020 r.

Termin realizacji zadania: 26.06.2020 r. – 20.08.2020 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: CENA 100 %