Urząd Gminy w Budzowie

Remont pomieszczeń z przystosowaniem do funkcji GOPS w budynku komunalnym nr 443 w Budzowie

Kategoria: 2021 Opublikowano: 10-06-2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty  na:

„Remont pomieszczeń z przystosowaniem do funkcji GOPS w budynku komunalnym nr 443 w Budzowie”

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta,
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • wartość oferty (netto oraz brutto),
  • termin ważności oferty,

Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności, kosztorys ofertowy

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia  i termin.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź też odebrana osobiście od oferenta.

Termin składania ofert upływa w dniu: 15.06.2021 r.

Termin realizacji zadania: do 30.07.2021 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: CENA 100 %