Urząd Gminy w Budzowie

Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Jachówce

Kategoria: 2021 Opublikowano: 26-05-2021

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

„Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Jachówce”.

 Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta,
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • wartość oferty (netto oraz brutto),
  • termin ważności oferty,

Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności, kosztorys ofertowy

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia  i termin.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź też odebrana osobiście od oferenta.

Termin składania ofert upływa w dniu: 07.06. 2021 r.

Termin realizacji zadania : do 15.07.2021 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: CENA 100 %