Urząd Gminy w Budzowie

Remont odwodnienia drogi Leśniakówka w Baczynie

Kategoria: 2021 Opublikowano: 24-03-2021

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty  na:

„Remont odwodnienia drogi Leśniakówka w Baczynie”.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta,
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • wartość oferty (netto oraz brutto),
  • termin ważności oferty,

Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności, kosztorys ofertowy.

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i termin.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź też odebrana osobiście od oferenta.

Termin składania ofert upływa w dniu: 31.03. 2021 r.

Termin realizacji zadania: do 30.05.2021 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: CENA 100 %.

Przedmiar robót został zamieszczony do pobrania w sekcji załączniki.