Urząd Gminy w Budzowie

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Kategoria: BOS Opublikowano: 27-01-2023

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Budzów na rok szkolny 2023/2024

Wójt Gminy Budzów podaje do wiadomości terminy i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Budzów na rok szkolny 2023/2024.

Na podstawie art.154 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zmianami) Wójt Gminy Budzów Zarządzeniem Nr 7/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. ustalił terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Budzów.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji –

od 20 lutego 2023 r.

2. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  27.02 – 10.03.2023 r. 26.04 – 05.05.2023 r.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 13.03 – 16.03.2023 r. 08.05 – 09.05.2023 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  17.03.2023 r.  10.05.2023 r.
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 20.03 – 27.03.2023 r. 11.05 – 18.05.2023 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  28.03.2023 r.  19.05.2023 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 13.03 – 24.03.2023 r.  09.05 – 16.05.2023 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 27.03 – 29.03.2023 r. 17.05 – 18.05.2023 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  30.03.2023 r.  19.05.2023 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 31.03 – 06.04.2023 r. 22.05 – 30.05.2023 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  07.04.2023 r.  31.05.2023 r.

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zmianami) do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  1. wielodzietność rodziny kandydata – 70 pkt
  2. niepełnosprawność kandydata – 70 pkt
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 70 pkt
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 70 pkt
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 70 pkt
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 70 pkt
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 70 pkt.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej dysponuje nadal wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr XXIV/215/2017 Rady Gminy w Budzowie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Budzów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz Uchwałą Nr XXI/200/2021 Rady Gminy w Budzowie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/215/2017 Rady Gminy w Budzowie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postepowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Budzów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały).

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli samorządowych Gminy Budzów.

L.p. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

 

1. Kandydat, którego oboje rodzice pracują, uczą się/studiują w systemie stacjionarnym. Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko.  30 Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy (z okresem zatrudnienia), w przypadku samo zatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów.
2. Kandydat, którego rodzice deklarują pobyt dziecka: 5 godzin-11 pkt oraz za każdą zadeklarowaną godzinę powyżej 5 godzin -1 pkt, a w przypadku przedszkoli działających 7,5 godziny dziennie za zadeklarowane 0,5 godziny przyznaje się 0,5 punktu. do 15 Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna dołączone do wniosku.
3. Droga dziecka z domu do przedszkola wskazanego we wniosku jest krótsza niż do jakiegokolwiek innego przedszkola samorządowego.  10 Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna dołączone do wniosku.
4. Rodzeństwo kandydata uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do wybranego przedszkola i będzie do niego uczęszczać w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja. 5 Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna dołączone do wniosku.
5. Kandydat, którego jeden z rodziców pracuje, uczy się/studiuje w systemie stacjionarnym.  3 Dokument poświadczający zatrudnienie: zaświadczenie z zakładu pracy (z okresem zatrudnienia), w przypadku samo zatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów.
6. Dziecko uczestniczyło w ubiegłorocznym postepowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola samorządowego.  2 Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna dołączone do wniosku.

 

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Budzów.

Lp Kryterium Liczba pkt. Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów
1. Dziecko mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego zamieszkałe w obwodzie szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny. 15 Oświadczenie o miejscu zamieszkania złożone we wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.
2. Dzieci obojga rodziców pracujących lub

studiujących w trybie dziennym- nie przyjętych do przedszkola na terenie gminy. Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko.

10 Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy (z okresem zatrudnienia), w przypadku samo zatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów.
3. Uczęszczanie rodzeństwa do szkoły podstawowej, do której oddziału przedszkolnego kandydat ubiega się o przyjęcie. 5 Oświadczenie o miejscu zamieszkania złożone we wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

Wnioski o przyjęcie do samorządowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach będą dostępne do pobrania u dyrektorów przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi.

Uwaga:

Dzieci spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym 2023/2024 (tj. urodzone w 2017 r. lub wcześniej – jeżeli korzystają z odroczenia obowiązku szkolnego) przyjmowane są do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w pierwszej kolejności.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Dzieci urodzone po 31.12.2020 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 roku życia mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od 1 września 2023 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole/ oddział przedszkolny będzie nadal dysponowało/ dysponował wolnymi miejscami.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla kandydatów zamieszkałych na terenie gminy, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zmianami) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr XXXIV/215/2017 Rady Gminy w Budzowie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Budzów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i uchwałą Nr XXI/200/2021 Rady Gminy w Budzowie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/215/2017 Rady Gminy w Budzowie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postepowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Budzów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (załącznik nr 3 do uchwały).

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych Gminy Budzów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej publicznej szkoły podstawowej.

Lp Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów
1 Kandydat jest mieszkańcem Gminy Budzów 5 Oświadczenie o miejscu zamieszkania złożone we wniosku o przyjęcie do szkoły
2 Kandydat uczęszczał w ostatnim roku szkolnym do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, do której ubiega się o przyjęcie 5
3 W szkole podstawowej realizuje obowiązek szkolny rodzeństwo kandydata. 5
4 Droga kandydata do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej 5 Oświadczenie o miejscu zamieszkania złożone we wniosku o przyjęcie do szkoły
5 Miejsce pracy rodziców, opiekunów prawnych znajduje się w pobliżu szkoły podstawowej do której kandydat ubiega się o przyjęcie 1 Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy (z okresem zatrudnienia), w przypadku samo zatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej.
6. W obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie kandydata wspierający rodziców lub opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki. 1 Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziadków lub opiekunów prawnych

Druki dokumentów o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej dostępne są w każdej szkole podstawowej.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.