Urząd Gminy w Budzowie

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Kategoria: BOS Opublikowano: 30-01-2020

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Budzów na rok szkolny 2020/2021.

Wójt Gminy Budzów podaje do wiadomości terminy i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Budzów na rok szkolny 2020/2021.

Na podstawie art.154 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zmianami) Wójt Gminy Budzów Zarządzeniem Nr 9/2020 dnia 29 stycznia 2020 r. ustalił  terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Budzów.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI  I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH  PODSTAWOWYCH  NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym

 

7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji –              od 20 lutego 2020 r.  
2. Składanie  wniosków o przyjęcie do przedszkola  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków  i  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

27.02 – 13.03.2020

 

23.04 – 30.04.2020

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

16.03 – 17.03.2020

 

04.05 – 05.05.2020

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

18.03.2020

 

06.05.2020

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

19.03 – 26.03.2020

 

07.05 – 14.05.2020

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

27.03.2020

 

15.05.2020

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

09.03  – 20.03.2020

 

05.05 -08.05.2020

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

23.03 – 27.03.2020

 

11.05 – 12.05.2020

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

30.03.2020

 

 

13.05.2020

 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

31.03 – 03.04.2020

 

 

14.05 – 20.05.2020

 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

 

06.04.2020

 

 

21.05.2020

 

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  1. wielodzietność rodziny kandydata – 50 pkt
  2. niepełnosprawność kandydata – 50 pkt
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 50 pkt
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 50 pkt
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 50 pkt
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 50 pkt
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 50 pkt.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej dysponuje nadal wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr XXIV/215/2017 Rady Gminy w Budzowie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Budzów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (załącznik nr 1 i 2 do uchwały).

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla kandydatów zamieszkałych na terenie gminy, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr XXXIV/215/2017 Rady Gminy w Budzowie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Budzów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów ( załącznik nr 3 do uchwały).

Wnioski o przyjęcie do samorządowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach będą dostępne do pobrania u dyrektorów przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi.