Urząd Gminy w Budzowie

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020.

Kategoria: BOS Opublikowano: 31-01-2019

Wójt Gminy Budzów podaje do wiadomości terminy i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Budzów na rok szkolny 2019/2020.

Na podstawie art.154 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zmianami) Wójt Gminy Budzów Zarządzeniem Nr 7/2019 dnia 28 stycznia  2019 r. ustalił  terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Budzów.

.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI  I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH  PODSTAWOWYCH  NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie  wniosków o przyjęcie do przedszkola  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków  i  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

11.02  – 22.02.2019

 

08.04 -12.04.2019

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

25.02 – 28.02.2019

 

15.04 – 16.04.2019

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

01.03.2019

 

17.04.2019

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

04.03 – 08.03.2019

 

18.04 – 25.04.2019

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

11.03.2019

 

26.04.2019

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

11.03  – 22.03.2019

 

09.05 -14.05.2019

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

25.03 – 29.03.2019

 

15.05 – 16.05.2019

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

01.04.2019

 

 

17.05.2019

 

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

02.04 – 11.04.2019

 

 

20.05 – 24.05.2019

 

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

 

12.04.2019

 

 

27.05.2019

 

 

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata – 50 pkt
2) niepełnosprawność kandydata – 50 pkt
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 50 pkt
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 50 pkt
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 50 pkt
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 50 pkt
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 50 pkt.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej dysponuje nadal wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą  Nr XXIV/215/2017 Rady Gminy w Budzowie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Budzów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów ( załącznik nr 1 i 2 do uchwały).

 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla kandydatów zamieszkałych na terenie gminy, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zmianmi) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr XXXIV/215/2017 Rady Gminy w Budzowie z dnia 14 marca 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Budzów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów ( załącznik nr 3 do uchwały).

 

Wnioski o przyjęcie do samorządowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach będą dostępne do pobrania u dyrektorów przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.