Urząd Gminy w Budzowie

Regulamin Wypożyczalni

Kategoria: Dokumenty BiOAK Opublikowano: 29-02-2016

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

1. Z Wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.

2. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający się powinien;
a) okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną;
b) wypełnić kartę zapisu.

4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.

5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca  zamieszkania lub szkoły.

6. Czytelnik przychodzący do Wypożyczalni z wolnym dostępem do półek  zostawia wierzchnie okrycie, torbę lub teczkę w szatni, albo w miejscu  wskazanym przez bibliotekarza.

§ 2. WYPOŻYCZANIE

1. Wypożyczyć można jednorazowo 3 woluminy na okres nie dłuższy  niż 1 miesiąc.

2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma  na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 2 pkt 1 termin zwrotu książek, jeżeli  stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur).

4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie
wypożyczone przez innych czytelników.

§ 3. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością  społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan  książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z niezwrócenia, uszkodzenia lub zniszczenia książki  odpowiada czytelnik.

3. W przypadku niezwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia książki czytelnik zobowiązany jest:
a) zwrócić ten sam tytuł książki lub za zgodą kierownika Wypożyczalni dostarczyć zamiast niezwróconej, zniszczonej, uszkodzonej inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.
b) uiścić opłatę, której wysokość ustalana jest na podstawie dwukrotnej  średniej ceny książki z roku poprzedniego.
W przypadku gdy cena książki niezwróconej, zniszczonej lub uszkodzonej  przekracza tę wysokość, pobiera się jej wartość inwentarzową. Za niezwrócenie lub zniszczenie książki szczególnie cennej lub trudnej  do nabycia wysokość odszkodowania ustala Dyrektor BiOAK.  Stopień zużycia książki nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości  odszkodowania.
Jeżeli niezwrócona lub zniszczona przez czytelnika książka posiada  oprawę introligatorską, do kwot pobranych z tytułu odszkodowania dolicza  się koszt oprawy wg aktualnego cennika introligatorskiego. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje  czytelnikowi pokwitowanie

4. Przy wypożyczaniu dzieł rzadkich, kosztownych lub trudnych  do nabycia czytelnik obowiązkowo wypełnia rewers biblioteczny.

§ 4. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 2 pkt 1 Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 1 złod woluminu za każdy zaczynający się miesiąc po terminie zwrotu.

2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie  zwrotu książek, pokrywa ich koszty. Podstawą ustalenia terminu  wysłania upomnienia jest data stempla pocztowego.

3. Jeżeli czytelnik zwraca książkę natychmiast po otrzymaniu pierwszego  upomnienia, nie pobiera się od niego opłat za przetrzymanie książek. Czytelnik pokrywa jedynie koszty wysyłki upomnienia.

4. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę  odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi  swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 5 SKARGI I WNIOSKI

1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków lub zgłaszać do Dyrektora BiOAK.

§ 6 PRZEPISY KOŃCOWE

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony  prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor BiOAK. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2001 roku

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.