Urząd Gminy w Budzowie

Regulamin użytkowania sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu

Kategoria: Dokumenty BiOAK Opublikowano: 29-02-2016

REGULAMIN
UŻYTKOWANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ DOSTĘPU DO INTERNETU
W BIBLIOTECE I OŚRODKU ANIMACJI KULTURY GMINY BUDZÓW Z/S W PALCZY

§1

W Bibliotece I Ośrodku Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy z komputerów i Internetu można korzystać wyłącznie w celu poszukiwań bibliograficznych oraz celach edukacyjnych, badawczych, informacyjnych i komunikacyjnych. Dopuszczane jest również wykorzystywanie sprzętu komputerowego w celach rekreacyjno-rozrywkowych na zasadach opisanych w §7.

§2

Każdy użytkownik jest zobowiązany zaznajomić się z regulaminem korzystania z komputerów, oraz do wpisania się do zeszytu odwiedzin. Rozpoczęcie pracy jest uważane za potwierdzenie znajomości Regulaminu oraz akceptację zasad w nim określonych.

§3

Korzystanie ze sprzętu komputerowego, dostępu do Internetu, oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerach udostępnionych użytkownikom jest bezpłatne. Za wszelkie usługi poligraficzne (drukowanie, skanowanie) pobierane są opłaty, których wysokość reguluje Cennik Usług Poligraficznych, stanowiący odrębny dokument.

§4

Użytkownik ma prawo do korzystania z komputera wskazanego przez Bibliotekarza. W przypadku większej liczby osób oczekujących na dostęp do komputera, stanowiska komputerowe mogą być wykorzystywane przez jednego użytkownika jedną godzinę. Po upływie tego czasu użytkownik jest zobowiązany zakończyć sesję, a zwolnione przez niego miejsce przy komputerze udostępniane jest kolejnej osobie oczekującej.

§5
Zabronione jest rozkręcanie obudowy komputera, demontaż jego elementów, samodzielne instalowanie bądź usuwanie jakichkolwiek programów czy plików, zmiana konfiguracji komputera oraz parametrów jego pracy. Wszystkie pozostawione przez Użytkownika na twardym dysku pliki będą usuwane bez jego powiadomienia.

§6

Zabrania się: wykorzystywania stanowisk komputerowych do prowadzenia działalności zarobkowej, otwierania stron zawierających treści pornograficzne, propagujące przemoc i rasizm, wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie oraz inne treści niezgodne z prawem.

§7

Sprzęt komputerowy może być wykorzystywany również w celach rekreacyjno- rozrywkowych, w tym do gier komputerowych. Dopuszczane jest korzystanie z gier zainstalowanych na dysku, stanowiących własność Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy oraz gier internetowych i sieciowych wyłącznie za pośrednictwem przeglądarki. Zabrania się korzystania z gier wymagających instalacji jakichkolwiek plików na dysku twardym komputera.

§8

Przebywający w pracowni komputerowej zobowiązani są do zachowania ciszy. Zabrania się jedzenia i picia przy komputerach.

§9

Ściągnięte z Internetu pliki lub programy można zapisywać na własnych nośnikach za zgodą dyżurującego bibliotekarza. Nośniki wymienne takie jak: pendrive’y, dyskietki, płyty CD-ROM przyniesione przez Użytkownika przed użyciem każdorazowo powinny być sprawdzone programem antywirusowym.

§10

Sprzęt komputerowy w Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy może być również wykorzystywany do świadczenia usług poligraficznych takich jak wydruki i skanowanie.

§11

O zamiarze wykonania digitalizacji (skanowania) lub wydruku informacji wyszukanych w Internecie oraz dokumentów przygotowanych za pośrednictwem dostępnych aplikacji należy poinformować bibliotekarza. Za wydruk i skanowanie pobierana jest opłata w wysokości określonej w Cenniku Usług Poligraficznych.

§12

Użytkownik, który nie przestrzega Regulaminu może zostać pozbawiony czasowo lub na stałe możliwości korzystania ze znajdujących się w Bibliotece komputerów. W przypadku uszkodzeń komputera wynikających z rażącego nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu lub celowych działań, Biblioteka ma prawo obciążyć Użytkownika kosztami naprawy.

§13

Podczas pracy na komputerze należy przestrzegać zasad i Instrukcji BHP.

§14

Sprawy nieregulowane w Regulaminie rozstrzyga Dyrektor Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.