Urząd Gminy w Budzowie

Regulamin Organizacyjny Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury

Kategoria: Dokumenty BiOAK Opublikowano: 29-02-2016

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
BIBLIOTEKI I OŚRODKA ANIMACJI KULTURY GMINY BUDZÓW
Z/S W PALCZY

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z siedzibą
w Palczy, zwany dalej „Biblioteką i Ośrodkiem Animacji Kultury” utworzono na mocy:
– Uchwały Rady Gminy w Budzowie Nr XVII/116/00 z dnia 18 grudnia 2000 r.
w sprawie aktu o utworzeniu instytucji kultury
Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz.539 z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.)
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.)
4. Statutu Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów
z/s w Palczy nadanego Uchwałą Nr IV/31/07 Rady Gminy
w Budzowie z dnia 21 marca 2007 r.

§ 2

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury jest Gminną samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechniania wiedzy, nauki i rozwoju kultury.
Organem założycielskim Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury
jest Rada Gminy w Budzowie. Bezpośredni nadzór nad jej działalnością sprawuje Wójt Gminy Budzów.
Utrzymanie Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury stanowi zadanie własne Gminy.

§ 3

Siedzibą Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury jest Palcza, a terenem działalności Gmina Budzów w województwie małopolskim.

§ 4

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury korzysta z opieki oraz pomocy fachowej, merytorycznej i szkoleniowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Suchej Beskidzkiej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA BIBLIOTEKI

§ 5

Biblioteka jest główną Gminną Biblioteką Publiczną Gminy Budzów i razem z Filiami Bibliotecznymi zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców gminy. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemy informacyjne na terenie gminy.

§ 6

Biblioteka realizuje następujące zadania:

1. Gromadzi, opracowuje, przechowuje, udostępnia i promuje materiały
biblioteczne służące rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb
informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
2. Selekcjonuje materiały nieaktualne.
3. Pełni funkcję ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej, gromadzi materiały informacyjne, zwłaszcza dokumentujące dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu.
4. Udostępnia zbiory na miejscu, wypożycza na zewnątrz, prowadzi obieg wypożyczeń międzybibliotecznych.
5. Organizuje czytelnictwo i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
6. Udziela pomocy metodycznej. Prowadzi wymianę doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawuje nadzór merytoryczny nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez Filie.
7. Organizuje różnorodne formy pracy z czytelnikiem służące popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kultury gminy i powiatu.
8. Współdziała z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy.
9. Korzysta z Pomocy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Suchej Beskidzkiej w zakresie:
– gromadzenia, opracowania i selekcji materiałów bibliotecznych
– udostępnianie materiałów i baz danych z innych bibliotek
– wypożyczeń międzybibliotecznych
– organizacji szkoleń i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy
10. Wspiera edukację instytucjonalna i procesy samokształcenia, współpracuje
z instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi z własnej gminy i powiatu.
III. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA ANIMACJI
KULTURY

§ 7

1. Ośrodek Animacji Kultury prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dziedzictwa kulturowego gminy.
2. Tworzy program działalności kulturalnej współdziałając ze społecznym ruchem kulturalnym i innymi instytucjami gminy.

§ 8

Ośrodek Animacji Kultury realizuje następujące zadania:
1. Rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych.
2. Przygotowanie do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych.
3. Kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze.
4. Wspieranie rozwoju i upowszechnianie amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką. Opieka nad twórcami ludowymi.
5. Tworzenie warunków do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnej poprzez inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze (Kluby 4 H, Koła Gospodyń Wiejskich, Orkiestry Dęte i inne).
6. Współdziałanie z instytucjami oświatowymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i innymi w zakresie upowszechniania kultury oraz zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy.
7. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych oraz kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze.
8. Organizowanie wystaw, przeglądów i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego
9. Organizowanie stałych imprez artystycznych i kulturalnych na rzecz mieszkańców Gminy, ujętych w corocznym planie imprez.
10. Inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form twórczości mieszkańców Gminy.
IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI I OŚRODKA
ANIMACJI KULTURY

§ 9

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

§ 10

Bibliotek i Ośrodek Animacji Kultury jest finansowana z budżetu Gminy, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i innych źródeł.

§ 11

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury może pobierać opłaty:
1. Usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i inne.
2. Wypożyczenia międzybiblioteczne.
3. Wypożyczanie materiałów audiowizualnych.
4. Nie zwrócone w terminie materiały biblioteczne.
5. Uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych.
6. W formie kaucji – za wypożyczenie materiałów bibliotecznych.
7. Wydawnictwa własne.
8. Opłaty związane z działalnością kulturalną.

§ 12

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Ośrodka Animacji Kultury jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora.

V. STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIBLIOTEKI I OŚRODKA
ANIMACJI KULTURY

§ 13

1. Na czele Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Budzów.
3. Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury prowadzi na terenie gminy 5 uniwersalnych filii bibliotecznych: Filia w Baczynie, Filia w Bieńkówce, Filia w Budzowie, Filia w Jachówce, Filia w Zachełmnej.
4. Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury może uruchamiać stałe i sezonowe punkty biblioteczne – stanowiące formę udostępniania materiałów bibliotecznych mieszkańcom nie mającym możliwości korzystania
z Biblioteki lub jej filii.
5. Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury prowadzi Warsztaty Plastyczne,
Muzyczne i Taneczne w Jachówce.
6. Przy Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury działają: Orkiestra Dęta
„Sygnał” w Budzowie, Orkiestra Dęta w Bieńkówce, Koło Gospodyń
Wiejskich w Baczynie, Koło Gospodyń Wiejskich w Bieńkówce, Koło
Gospodyń Wiejskich w Budzowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Jachówce
Koło Gospodyń Wiejskich w Zachełmnej
7. Przy Filiach Bibliotecznych w Bieńkówce, Budzowie i Jachówce działają
młodzieżowe Kluby 4 H
§ 14

W skład Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1. Dyrektor
– Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów
2. Pracownicy Filii Bibliotecznych:
– Filia w Baczynie
– Filia w Bieńkówce
– Filia w Budzowie
– Filia w Jachówce
– Filia w Zachełmnej
3. Instruktorzy warsztatów plastycznych, muzycznych i tanecznych
4. Instruktorzy Orkiestr Dętych (dyrygenci)
5. Główna Księgowa
6. Pracownicy obsługi:
– palacze co
– konserwator
– sprzątaczki

VI. FUNKCJONOWANIE AGEND ORGANIZACYJNYCH
BIBLIOTEKI I OŚRODKA ANIMACJI KULTURY

§ 15
DYREKTOR

Zadania i zakres działania Dyrektora Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury:

1. Biblioteką i Ośrodkiem Animacji Kultury zarządza, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny dyrektor powołany przez Wójta Gminy Budzów.
2. Dyrektor Biblioteki jest dyrektorem zakłady pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Prawa.
3. Dyrektor Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury może tworzyć oddziały
i inne podporządkowane jednostki organizacyjne działalności z zakresu
bibliotek, czytelnictwa i kultury w porozumieniu z Radą Gminy.
4. Dyrektor działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielne i ponosi za nie odpowiedzialność.
5. Do wyłącznej kompetencji dyrektora Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury należy:
– zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników
– przygotowanie i wprowadzenie instytucji i regulaminów wewnętrznych
Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury (m. in. regulaminu udostępniania
zbiorów, regulaminu korzystania ze środków funduszu socjalnego,
regulaminu wynagradzania pracowników, regulaminu premiowania)
– tworzenie strategii rozwoju Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury
– opracowywanie programów i planów działalności Biblioteki i Ośrodka
Animacji Kultury
– opiniowanie i zatwierdzanie planów opracowanych przez pracowników
Filii Bibliotecznych
– sprawozdawczość i kontrola finalna
– ustalenie zamierzeń i wytycznych z Urzędem Gminy
– ustalenie organizacji, zadań i powiązań organizacyjnych
– określenie kompetencji podległych pracowników oraz zakresów czynności
– przyjmowanie skarg i wniosków
6. Dyrektor określa również zasady przepływu informacji, kontaktów ze
środowiskiem i użytkownikiem oraz dba o budżet, bazę i sprzęt
biblioteczny.
§ 16

GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE ZBIORÓW

Zadania Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury w zakresie opracowywania zbiorów:

1. Realizacja całokształtu prac związanych z gromadzeniem zbiorów.
2. Planowanie ilościowego i jakościowego zaopatrzenia bibliotek w książki,
czasopisma, zbiory specjalne, informacyjne, fachowe itp.
3. Ustalenie kryteriów doboru księgozbioru i zbiorów specjalnych
do Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury i filii.
4. Realizowanie ustalonego wskaźnika zaopatrzenia bibliotek w nowości wydawnicze.
5. Zbieranie i rozpatrywanie dezyderatów czytelników i bibliotekarzy
w sprawie zakupu książek i zbiorów specjalnych.
6. Analizowanie aktualnych ofert wydawniczych, zarządzeń i zaleceń
dotyczących gromadzenia zbiorów.
7. Śledzenie prasy fachowej oraz społeczno – kulturowej w zakresie polityki
doboru książek.
9. Analizowanie zawartości i stopnia wykorzystania zbiorów w Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury i filiach.
10. Zamawianie książek w księgarniach i wydawnictwach.
11. Zamawianie książek na podstawie ofert antykwarycznych.
12. Kierowanie zamówień do wydawnictw nieprofesjonalnych; towarzystw regionalnych, Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Biblioteki Narodowej i innych.
13. Czuwanie nad zakupem wydawnictw rozprowadzanych systemem talonów, przedpłat, subskrypcji, kontynuacji, wydawnictw seryjnych.

Zadania Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury w zakresie opracowywania zbiorów:

1. Realizacja całokształtu prac związanych z opracowywaniem zbiorów.
2. Przygotowywanie kart katalogowych do zakupionych książek dla Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury.
3. Klasyfikacja nabytków.
4. Podnoszenie klasyfikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach specjalistycznych, naradach, konferencjach, studiowanie literatury i prasy fachowej.
5. Współpraca z filiami.

§ 17

UDOSTĘPONIANIE ZBIORÓW

Prace związane z księgozbiorem i jego dokumentacją. Przygotowanie zbiorów do udostępniania:
1. Opracowywanie zbiorów ogólnych i specjalnych Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury w zakresie inwentaryzowania, pieczętowania i znakowania.
2. Prowadzenie rejestru przybytków.
3. Sporządzanie kart katalogowych i włączanie ich do katalogów.
4. Zaopatrywanie książek w karty książek.
5. Znakowanie specyfikacji, kompletowanie i przechowywanie protokołów nabytków księgozbioru.
6. Bieżące podliczanie wartości inwentarza księgozbioru.
7. Prowadzenie rejestru ubytków, sporządzanie protokołów ubytków.
8. Selekcja księgozbioru Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury, wycofanie książek wg aktualnych zaleceń władz, egzemplarzy zużytych, zniszczonych, nie zwróconych.
9. Bieżąca konserwacja zbiorów, kwalifikowanie i przekazywanie książek do oprawy introligatorskiej.
10. Włączanie książek na półki wg planu rozmieszczenia zbiorów.
11. Aktualizacja napisów informacyjnych w wypożyczalni i czytelni, rozdzielaczy w księgozbiorze i katalogach.
12. Przeprowadzenie skontrum księgozbioru Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury, dział w pracach Komisji skontrum w filiach Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury.
13. Melioracja katalogów Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury, skontrum katalogów, uzupełnianie braków w katalogach, ujednolicanie opisów, sygnatur i klasyfikacji.

Zadania wypożyczalni:

1. Przyjmowanie czytelników i ich ewidencja (krzyżowy system zapisu).
2. Prowadzenie kartoteki czytelników i wypożyczonych książek.
3. Przestrzeganie regulaminu wypożyczeń.
4. Prowadzenie alfabetycznego rejestru czytelników i kolejnego spisu czytelników.
5. Przyjmowanie kaucji od czytelników, zgodnie z regulaminem Biblioteki
i Ośrodka Animacji Kultury.
6. Indywidualne formy pracy z czytelnikiem, poradnictwo i przysposobienie
czytelnicze – pomoc czytelnikom w doborze książek do nauki, pracy,
rozrywki itp.
7. Pomoc czytelnikom w korzystaniu z katalogów, bibliografii i innych
źródeł informacji o zbiorach.
8. Wypożyczanie i przyjmowanie zwróconych książek.
9. Udostępnianie literatury pięknej, popularnonaukowej, czasopism, zbiorów
specjalnych.
10. Prowadzenie dziennika statystycznego.
11. Przyjmowanie skarg i wniosków od czytelników, prowadzenie księgi skarg i wniosków.
12. Popularyzacja książki i czytelnictwa przy pomocy różnych form pracy, organizacja wystaw, lekcji bibliotecznych, spotkań, quizów, konkursów, prelekcji, odczytów.
13. Włączanie się do organizacji i przebiegu gminnych i regionalnych imprez kulturalnych.
14. Organizacja udostępniania książek ludziom chorym, starym
i niepełnosprawnym.
15. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kulturalnymi, oświatowymi, stowarzyszeniami i zakładami pracy.
16. Przygotowanie pomieszczeń bibliotecznych na wystawy, imprezy spotkania.
17. Opieka nad sprzętem bibliotecznym w wypożyczalni.
18. Opieka nad sprzętem audiowizualnym i zbiorami specjalnymi Biblioteki
i Ośrodka Animacji Kultury.
19. Udział pracowników w szkoleniach, konferencjach, naradach organizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczna
oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną.
20. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wiedzy ogólnej
przez samokształcenie.
21. Stosowanie się do przepisów i instytucji związanych z pracą
z czytelnikiem i udostępnianiem księgozbioru.
22. Propaganda systemu wypożyczeń międzybibliotecznych, prowadzenie
dokumentacji związanej z zamawianiem i przyjmowaniem książek
z innych bibliotek.
23. Wysyłanie upomnień do czytelników zalegających ze zwrotem książek,
prowadzenie postępowania o zwrot książek przetrzymywanych przez
czytelników, egzekwowanie kar za przetrzymywanie lub uszkodzenie
książek.
24. Prowadzenie kwitariuszy kaucji oraz kwitariusza przychodowego innych
wpływów.
25. Systematyczne zapoznawanie się z nowościami literatury pięknej
i popularnonaukowej.
26. Udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych, prowadzenie
rejestru udzielonych informacji.
27. Prowadzenie planowania, sprawozdawczości, statystyki
oraz dokumentacji pracy wypożyczeń.
28. Uzgadnianie wartości i nabytków z księgowością.
29. Udział w pracach Komisji Inwentaryzacji.

Zadania w czytelni:

1. Porządkowanie, układ, kompletowanie, selekcja, oprawa i konserwacja księgozbioru podręcznego.
2. Udostępnianie prezencyjne księgozbioru podręcznego i czasopism.
3. Udostępnianie na miejscu z czytelni zbiorów regionalnych, fachowych
i specjalnych.
4. Prowadzenie zeszytu odwiedzin czytelni.
5. Przestrzeganie regulaminu czytelni.
6. Udzielanie niezbędnych informacji bibliotecznych i bibliograficznych.
7. Pomoc czytelnikom z doborze informatorów, słowników, encyklopedii itp.
8. Podporządkowanie i udostępnianie czasopism na miejscu w czytelni.
9. Kompletowanie roczników czasopism.
10. Udostępnianie na miejscu wydawnictw multimedialnych na CD – ROM.
11. Opieka nad sprzętem komputerowym, znajdującym się w czytelni.

Praca z czytelnikiem:

1. Indywidualne formy pracy z czytelnikiem, poradnictwo i przysposobienie biblioteczne.
2. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez pomoc w doborze książek według indywidualnych uzdolnień, zainteresowań i wrażliwości artystycznej.
3. Planowanie i organizowanie pracy z dziećmi i młodzieżą w sezonie letnim i zimowym.
4. Organizowanie wystaw książki i prasy, fotogramów, rysunków itp.
5. Urządzanie imprez czytelniczych; spotkań, prelekcji, pogadanek, quizów, konkursów itp.
6. Przeprowadzanie lekcji bibliotecznych z dziećmi i młodzieżą.
7. Przyjmowanie wycieczek dzieci i młodzieży w bibliotece.
8. Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą : gier i zabaw literackich, wieczorów bajek, urządzanie inscenizacji itp.

§ 18

PRACE INFORMACYJNO – BIBLIOGRAFICZNE

Zadania w zakresie prac informacyjno – bibliograficznych

1. Udzielanie informacji o zbiorach bibliotecznych i zasadach ich udostępniania.
2. Kompletowanie materiałów informacyjnych z innych bibliotek
i ośrodków.
3. Tworzenie bazy danych o regionie i literaturze regionalnej, kompletowanie wycinków prasowych itp.
4. Monitorowanie zapotrzebowania na informację i usługi bibliograficzne.
5. Organizowanie informacji dla różnego typu szkół, kadry pedagogicznej, gromadzenie materiałów metodycznych, edukacyjnych, szkoleniowych, instrukcyjnych, scenariuszowych itp.
6. Współpraca informacyjna zewnętrzna z Powiatową Biblioteką Publiczną w Suchej Beskidzkiej i Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie.

§ 19

PRACE INSTRUKCYJNO – METODYCZNE

Zadania w zakresie działalności instrukcyjno – metodycznej

1. Udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej wszystkim filiom bibliotecznym w gminie.
2. Nadzór i kontrola działalności merytorycznej (merytoryczna pomoc na miejscu w bibliotekach).
3. Udział w modernizacji warsztatów pracy tych bibliotek i organizacji usług.
4. Organizowanie doskonalenia zawodowego bibliotekarzy poprzez:
– organizację bieżących zawodowych szkoleń głównych
– prowadzenie praktyk wstępnych dla nowych pracowników
– koordynację udziału w szkoleniach specjalistycznych i w dokształcaniu
w formach szkolnych i uczelnianych.
5. Programowanie i analizowanie pracy bibliotek poprzez:
– sugestie do rocznych planów pracy bibliotek
– organizacje rocznych akcji sprawozdawczych dla GUS
– roczne sprawozdania dla władz gminy, powiatu i biblioteki wojewódzkiej
6. Koordynacja lokalnej działalności informacyjnej.
7. Przygotowanie propozycji selekcyjnych : zbiorów przestarzałych
do usunięcia.
8. Udział z inwentaryzacji zbiorów, tj. spisów z natury.
9. Pośrednictwo w systemie wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 20

PROMOCJA KSIĄŻKI

Zagadnienia z zakresu promocji Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury

1. Organizowanie i prowadzenie imprez popularyzujących bibliotekę, książkę, literaturze i wiedzę.
2. Organizowanie imprez oświatowych i kulturalnych takich jak: sesje popularnonaukowe, spotkania autorskie, prelekcje, odczyty, konkursy wiedzy itp.
3. Organizowanie imprez jubileuszowych, okolicznościowych związanych z rocznicami państwowymi, kulturalnymi, literackimi, regionalnymi itp.
4. Organizowanie lub współdziałanie w organizowaniu wystaw bibliotecznych.
5. Informowanie na bieżąco i wysyłanie do prasy, radia, telewizji, itp. Informacji o działalności Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury.
6. Promowanie poszczególnych przedsięwzięć programowych Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury w gminie i w powiecie.
7. Współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami i placówkami kulturalno – oświatowymi, prasa lokalną, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy oraz z Powiatową Biblioteką Publiczną w Suchej Beskidzkiej i Wojewódzką Biblioteka Publiczną w Krakowie.
8. Współpraca ze wszystkimi Filiami Bibliotecznymi w zakresie organizowania wystaw, promocji zbiorów bibliotecznych oraz akcji i imprez promujących biblioteki i czytelnictwo.
ZAKRES PRACY FILII
Filia Biblioteczna w Baczynie:

1. W zakresie organizacji i administracji:
– prowadzenie akt spraw w zakresie działania Filii, a w szczególności
planowania, sprawozdawczości i statystyki
– utrzymanie porządku w lokalu biblioteki i dbanie o jego estetykę
– zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń bibliotecznych oraz
przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zasad bhp i przepisów p. poż.
– zgłaszanie wniosków do Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury
w sprawie remontów, napraw i zakupu wyposażenia placówki

2. W zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów:
– przekazanie Bibliotece i Ośrodkowi Animacji Kultury wniosków
w zakresie gromadzenia
– prowadzenie sumarycznej i szczegółowej ewidencji wpływów oraz
sumarycznej ubytków (inwentarz, rejestr przybytków, rejestr ubytków,
dowody wpływów i ubytków)
– prowadzenie kart akcesji czasopism
– dokonywanie zakupów książek
– przyjmowanie darów według obowiązujących przepisów
– przyjmowanie książek w zamian za niszczone i zagubione na podstawie
odpowiednich protokołów i prowadzenie tych protokołów
– przyjmowanie książek z innych rodzajów nabytków
– opracowywanie książek wg obowiązujących przepisów, a w
szczególności pieczętowanie, znakowanie i wypożyczanie książek
oraz pełne opracowanie nabywanych książek
– dokonywanie selekcji księgozbioru wg aktualnych zaleceń władz
– przestrzeganie układu książek na półkach wg obowiązującego schematu
– prowadzenie katalogów: alfabetycznego i systematycznego oraz innych
katalogów i kartotek zgodnie z potrzebami czytelników i zaleceniami
władz nadrzędnych
– prowadzenie melioracji katalogów
– dokonywanie bieżącej konserwacji (naprawy i oprawy) książek
– kwalifikowanie książek do oprawy introligatorskiej za pośrednictwem
Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury

3. W zakresie udostępniania:
– przyjęcie i ewidencja (rejestracja) czytelników zgodnie z obowiązującymi
przepisami
– prowadzenie kartotek i rejestrów związanych z wypożyczeniami książek
i ewidencja czytelników
– udzielanie pomocy czytelnikom w doborze książek
– wypożyczanie książek i czasopism zgodnie z regulaminem
– przyjmowanie zwróconych książek
– informowanie czytelników o możliwości i sposobie korzystania
z wypożyczeń międzybibliotecznych
– prace wewnętrzne po zwrocie książek
– wysyłanie upomnień i prowadzenie postępowania o zwrot książek
lub należności
– przyjmowanie kaucji od czytelników zgodnie z regulaminem
– udzielanie czytelnikom informacji bibliotecznych, bibliograficznych
i rzeczowych
– udostępnianie księgozbioru podręcznego i księgozbioru regionalnego
– prowadzenie kącika czytelniczego

4. W zakresie upowszechniania czytelnictwa:
– organizowanie i prowadzenie propagandy książki i czytelnictwa
w środowisku
– organizowanie i prowadzenie imprez czytelniczych ( spotkań, konkursów,
lekcji bibliotecznych itp.)
– troska o czytelnictwo osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
– organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie sezonu letniego
i zimowego
– włączanie się do organizacji i przebiegu środowiskowych i regionalnych
imprez kulturalnych
– współpraca z lokalnymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi
i organizacjami społecznymi

5. W zakresie doskonalenia zawodowego:
– podnoszenie i uzupełnianie własnych kwalifikacji zawodowych poprzez
samokształcenie oraz udział w zorganizowanych formach szkoleniach
w Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury i Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej w Krakowie

6. Współpraca przy realizacji zadań podejmowanych przez Bibliotekę
i Ośrodek Animacji Kultury
Filia Biblioteczna w Bieńkówce:

1. W zakresie organizacji i administracji:
– prowadzenie akt spraw w zakresie działania Filii, a w szczególności
planowania, sprawozdawczości i statystyki
– utrzymanie porządku w lokalu biblioteki i dbanie o jego estetykę
– zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń bibliotecznych oraz
przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zasad bhp i przepisów p. poż.
– zgłaszanie wniosków do Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury
w sprawie remontów, napraw i zakupu wyposażenia placówki

2. W zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów:
– przekazanie Bibliotece i Ośrodkowi Animacji Kultury wniosków
w zakresie gromadzenia
– prowadzenie sumarycznej i szczegółowej ewidencji wpływów oraz
sumarycznej ubytków (inwentarz, rejestr przybytków, rejestr ubytków,
dowody wpływów i ubytków)
– prowadzenie kart akcesji czasopism
– dokonywanie zakupów książek
– przyjmowanie darów według obowiązujących przepisów
– przyjmowanie książek w zamian za niszczone i zagubione na podstawie
odpowiednich protokołów i prowadzenie tych protokołów
– przyjmowanie książek z innych rodzajów nabytków
– opracowywanie książek wg obowiązujących przepisów, a w
szczególności pieczętowanie, znakowanie i wypożyczanie książek
oraz pełne opracowanie nabywanych książek
– dokonywanie selekcji księgozbioru wg aktualnych zaleceń władz
– przestrzeganie układu książek na półkach wg obowiązującego schematu
– prowadzenie katalogów: alfabetycznego i systematycznego oraz innych
katalogów i kartotek zgodnie z potrzebami czytelników i zaleceniami
władz nadrzędnych
– prowadzenie melioracji katalogów
– dokonywanie bieżącej konserwacji (naprawy i oprawy) książek
– kwalifikowanie książek do oprawy introligatorskiej za pośrednictwem
Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury

3. W zakresie udostępniania:
– przyjęcie i ewidencja (rejestracja) czytelników zgodnie z obowiązującymi
przepisami
– prowadzenie kartotek i rejestrów związanych z wypożyczeniami książek
i ewidencja czytelników
– udzielanie pomocy czytelnikom w doborze książek
– wypożyczanie książek i czasopism zgodnie z regulaminem
– przyjmowanie zwróconych książek
– informowanie czytelników o możliwości i sposobie korzystania
z wypożyczeń międzybibliotecznych
– prace wewnętrzne po zwrocie książek
– wysyłanie upomnień i prowadzenie postępowania o zwrot książek
lub należności
– przyjmowanie kaucji od czytelników zgodnie z regulaminem
– udzielanie czytelnikom informacji bibliotecznych, bibliograficznych
i rzeczowych
– udostępnianie księgozbioru podręcznego i księgozbioru regionalnego
– prowadzenie kącika czytelniczego

4. W zakresie upowszechniania czytelnictwa:
– organizowanie i prowadzenie propagandy książki i czytelnictwa
w środowisku
– organizowanie i prowadzenie imprez czytelniczych ( spotkań, konkursów,
lekcji bibliotecznych itp.)
– troska o czytelnictwo osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
– organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie sezonu letniego
i zimowego
– włączanie się do organizacji i przebiegu środowiskowych i regionalnych
imprez kulturalnych
– współpraca z lokalnymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi
i organizacjami społecznymi

5. W zakresie doskonalenia zawodowego:
– podnoszenie i uzupełnianie własnych kwalifikacji zawodowych poprzez
samokształcenie oraz udział w zorganizowanych formach szkoleniach
w Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury i Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej w Krakowie

6. Współpraca przy realizacji zadań podejmowanych przez Bibliotekę
i Ośrodek Animacji Kultury

Filia Biblioteczna w Budzowie:
1. W zakresie organizacji i administracji:
– prowadzenie akt spraw w zakresie działania Filii, a w szczególności
planowania, sprawozdawczości i statystyki
– utrzymanie porządku w lokalu biblioteki i dbanie o jego estetykę
– zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń bibliotecznych oraz
przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zasad bhp i przepisów p. poż.
– zgłaszanie wniosków do Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury
w sprawie remontów, napraw i zakupu wyposażenia placówki

2. W zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów:
– przekazanie Bibliotece i Ośrodkowi Animacji Kultury wniosków
w zakresie gromadzenia
– prowadzenie sumarycznej i szczegółowej ewidencji wpływów oraz
sumarycznej ubytków (inwentarz, rejestr przybytków, rejestr ubytków,
dowody wpływów i ubytków)
– prowadzenie kart akcesji czasopism
– dokonywanie zakupów książek
– przyjmowanie darów według obowiązujących przepisów
– przyjmowanie książek w zamian za niszczone i zagubione na podstawie
odpowiednich protokołów i prowadzenie tych protokołów
– przyjmowanie książek z innych rodzajów nabytków
– opracowywanie książek wg obowiązujących przepisów, a w
szczególności pieczętowanie, znakowanie i wypożyczanie książek
oraz pełne opracowanie nabywanych książek
– dokonywanie selekcji księgozbioru wg aktualnych zaleceń władz
– przestrzeganie układu książek na półkach wg obowiązującego schematu
– prowadzenie katalogów: alfabetycznego i systematycznego oraz innych
katalogów i kartotek zgodnie z potrzebami czytelników i zaleceniami
władz nadrzędnych
– prowadzenie melioracji katalogów
– dokonywanie bieżącej konserwacji (naprawy i oprawy) książek
– kwalifikowanie książek do oprawy introligatorskiej za pośrednictwem
Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury

3. W zakresie udostępniania:
– przyjęcie i ewidencja (rejestracja) czytelników zgodnie z obowiązującymi
przepisami
– prowadzenie kartotek i rejestrów związanych z wypożyczeniami książek
i ewidencja czytelników
– udzielanie pomocy czytelnikom w doborze książek
– wypożyczanie książek i czasopism zgodnie z regulaminem
– przyjmowanie zwróconych książek
– informowanie czytelników o możliwości i sposobie korzystania
z wypożyczeń międzybibliotecznych
– prace wewnętrzne po zwrocie książek
– wysyłanie upomnień i prowadzenie postępowania o zwrot książek
lub należności
– przyjmowanie kaucji od czytelników zgodnie z regulaminem
– udzielanie czytelnikom informacji bibliotecznych, bibliograficznych
i rzeczowych
– udostępnianie księgozbioru podręcznego i księgozbioru regionalnego
– prowadzenie kącika czytelniczego

4. W zakresie upowszechniania czytelnictwa:
– organizowanie i prowadzenie propagandy książki i czytelnictwa
w środowisku
– organizowanie i prowadzenie imprez czytelniczych ( spotkań, konkursów,
lekcji bibliotecznych itp.)
– troska o czytelnictwo osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
– organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie sezonu letniego
i zimowego
– włączanie się do organizacji i przebiegu środowiskowych i regionalnych
imprez kulturalnych
– współpraca z lokalnymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi
i organizacjami społecznymi

5. W zakresie doskonalenia zawodowego:
– podnoszenie i uzupełnianie własnych kwalifikacji zawodowych poprzez
samokształcenie oraz udział w zorganizowanych formach szkoleniach
w Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury i Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej w Krakowie

6. Współpraca przy realizacji zadań podejmowanych przez Bibliotekę
i Ośrodek Animacji Kultury

Filia Biblioteczna w Jachówce:

1. W zakresie organizacji i administracji:
– prowadzenie akt spraw w zakresie działania Filii, a w szczególności
planowania, sprawozdawczości i statystyki
– utrzymanie porządku w lokalu biblioteki i dbanie o jego estetykę
– zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń bibliotecznych oraz
przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zasad bhp i przepisów P. Poż.
– zgłaszanie wniosków do Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury
w sprawie remontów, napraw i zakupu wyposażenia placówki

2. W zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów:
– przekazanie Bibliotece i Ośrodkowi Animacji Kultury wniosków
w zakresie gromadzenia
– prowadzenie sumarycznej i szczegółowej ewidencji wpływów oraz
sumarycznej ubytków (inwentarz, rejestr przybytków, rejestr ubytków,
dowody wpływów i ubytków)
– prowadzenie kart akcesji czasopism
– dokonywanie zakupów książek
– przyjmowanie darów według obowiązujących przepisów
– przyjmowanie książek w zamian za niszczone i zagubione na podstawie
odpowiednich protokołów i prowadzenie tych protokołów
– przyjmowanie książek z innych rodzajów nabytków
– opracowywanie książek wg obowiązujących przepisów, a w
szczególności pieczętowanie, znakowanie i wypożyczanie książek
oraz pełne opracowanie nabywanych książek
– dokonywanie selekcji księgozbioru wg aktualnych zaleceń władz
– przestrzeganie układu książek na półkach wg obowiązującego schematu
– prowadzenie katalogów: alfabetycznego i systematycznego oraz innych
katalogów i kartotek zgodnie z potrzebami czytelników i zaleceniami
władz nadrzędnych
– prowadzenie melioracji katalogów
– dokonywanie bieżącej konserwacji (naprawy i oprawy) książek
– kwalifikowanie książek do oprawy introligatorskiej za pośrednictwem
Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury

3. W zakresie udostępniania:
– przyjęcie i ewidencja (rejestracja) czytelników zgodnie z obowiązującymi
przepisami
– prowadzenie kartotek i rejestrów związanych z wypożyczeniami książek
i ewidencja czytelników
– udzielanie pomocy czytelnikom w doborze książek
– wypożyczanie książek i czasopism zgodnie z regulaminem
– przyjmowanie zwróconych książek
– informowanie czytelników o możliwości i sposobie korzystania
z wypożyczeń międzybibliotecznych
– prace wewnętrzne po zwrocie książek
– wysyłanie upomnień i prowadzenie postępowania o zwrot książek
lub należności
– przyjmowanie kaucji od czytelników zgodnie z regulaminem
– udzielanie czytelnikom informacji bibliotecznych, bibliograficznych
i rzeczowych
– udostępnianie księgozbioru podręcznego i księgozbioru regionalnego
– prowadzenie kącika czytelniczego

4. W zakresie upowszechniania czytelnictwa:
– organizowanie i prowadzenie propagandy książki i czytelnictwa
w środowisku
– organizowanie i prowadzenie imprez czytelniczych ( spotkań, konkursów,
lekcji bibliotecznych itp.)
– troska o czytelnictwo osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
– organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie sezonu letniego
i zimowego
– włączanie się do organizacji i przebiegu środowiskowych i regionalnych
imprez kulturalnych
– współpraca z lokalnymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi
i organizacjami społecznymi

5. W zakresie doskonalenia zawodowego:
– podnoszenie i uzupełnianie własnych kwalifikacji zawodowych poprzez
samokształcenie oraz udział w zorganizowanych formach szkoleniach
w Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury i Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej w Krakowie

6. Współpraca przy realizacji zadań podejmowanych przez Bibliotekę
i Ośrodek Animacji Kultury

Filia Biblioteczna w Zachełmnej:

1. W zakresie organizacji i administracji:
– prowadzenie akt spraw w zakresie działania Filii, a w szczególności
planowania, sprawozdawczości i statystyki
– utrzymanie porządku w lokalu biblioteki i dbanie o jego estetykę
– zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń bibliotecznych oraz
przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zasad bhp i przepisów P. Poż.
– zgłaszanie wniosków do Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury
w sprawie remontów, napraw i zakupu wyposażenia placówki

2. W zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów:
– przekazanie Bibliotece i Ośrodkowi Animacji Kultury wniosków
w zakresie gromadzenia
– prowadzenie sumarycznej i szczegółowej ewidencji wpływów oraz
sumarycznej ubytków (inwentarz, rejestr przybytków, rejestr ubytków,
dowody wpływów i ubytków)
– prowadzenie kart akcesji czasopism
– dokonywanie zakupów książek
– przyjmowanie darów według obowiązujących przepisów
– przyjmowanie książek w zamian za niszczone i zagubione na podstawie
odpowiednich protokołów i prowadzenie tych protokołów
– przyjmowanie książek z innych rodzajów nabytków
– opracowywanie książek wg obowiązujących przepisów, a w
szczególności pieczętowanie, znakowanie i wypożyczanie książek
oraz pełne opracowanie nabywanych książek
– dokonywanie selekcji księgozbioru wg aktualnych zaleceń władz
– przestrzeganie układu książek na półkach wg obowiązującego schematu
– prowadzenie katalogów: alfabetycznego i systematycznego oraz innych
katalogów i kartotek zgodnie z potrzebami czytelników i zaleceniami
władz nadrzędnych
– prowadzenie melioracji katalogów
– dokonywanie bieżącej konserwacji (naprawy i oprawy) książek
– kwalifikowanie książek do oprawy introligatorskiej za pośrednictwem
Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury

3. W zakresie udostępniania:
– przyjęcie i ewidencja (rejestracja) czytelników zgodnie z obowiązującymi
przepisami
– prowadzenie kartotek i rejestrów związanych z wypożyczeniami książek
i ewidencja czytelników
– udzielanie pomocy czytelnikom w doborze książek
– wypożyczanie książek i czasopism zgodnie z regulaminem
– przyjmowanie zwróconych książek
– informowanie czytelników o możliwości i sposobie korzystania
z wypożyczeń międzybibliotecznych
– prace wewnętrzne po zwrocie książek
– wysyłanie upomnień i prowadzenie postępowania o zwrot książek
lub należności
– przyjmowanie kaucji od czytelników zgodnie z regulaminem
– udzielanie czytelnikom informacji bibliotecznych, bibliograficznych
i rzeczowych
– udostępnianie księgozbioru podręcznego i księgozbioru regionalnego
– prowadzenie kącika czytelniczego

4. W zakresie upowszechniania czytelnictwa:
– organizowanie i prowadzenie propagandy książki i czytelnictwa
w środowisku
– organizowanie i prowadzenie imprez czytelniczych ( spotkań, konkursów,
lekcji bibliotecznych itp.)
– troska o czytelnictwo osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
– organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie sezonu letniego
i zimowego
– włączanie się do organizacji i przebiegu środowiskowych i regionalnych
imprez kulturalnych
– współpraca z lokalnymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi
i organizacjami społecznymi

5. W zakresie doskonalenia zawodowego:
– podnoszenie i uzupełnianie własnych kwalifikacji zawodowych poprzez
samokształcenie oraz udział w zorganizowanych formach szkoleniach
w Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury i Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej w Krakowie

6. Współpraca przy realizacji zadań podejmowanych przez Bibliotekę
i Ośrodek Animacji Kultury

§ 21

WARSZTATY PLASTYCZNE, MUZYCZNE I TANECZNE W JACHÓWCE

Zadania i zakres pracy:
1. Edukacja artystyczna dla dzieci i młodzieży Gminy Budzów poprzez
prowadzenie nauki warsztatów plastycznych, muzycznych i tanecznych
2. Współpraca z instytucjami kultury i oświaty na terenie gminy i powiatu.
3. Ochrona i kultywowanie wartości gminy i regionu poprzez edukację
artystyczną.
4. Udział w imprezach upowszechniających poszczególne dziedziny kultury
i sztuki.
5. Organizacja pracy amatorskiego ruchu artystycznego obejmująca bieżącą
działalność warsztatów.
6. Popularyzacja i promocja twórczości ze wszystkich dziedzin sztuki, ze
szczególnym uwzględnieniem promocji twórczości lokalnej.
7. Współpraca przy realizacji zadań podejmowanych przez Bibliotekę
i Ośrodek Animacji Kultury

 
§ 22

                                            ORKIESTRY DĘTE W BIEŃKÓWCE I BUDZOWIE

Zadania i zakres pracy:
1. Edukacja artystyczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych Gminy Budzów
poprzez prowadzenie nauki gry na instrumentach dętych.
2. Współpraca z instytucjami kultury i oświaty na terenie gminy i powiatu
3. Ochrona i kultywowanie wartości gminy i regionu poprzez edukację
artystyczną.
4. Udział w imprezach upowszechniających poszczególne dziedziny kultury
i sztuki.
5. Organizacja pracy amatorskiego ruchu artystycznego obejmująca bieżącą
działalność orkiestr.
6. Popularyzacja i promocja twórczości ze wszystkich dziedzin sztuki, ze
szczególnym uwzględnieniem promocji twórczości lokalnej.
7. Współpraca przy realizacji zadań podejmowanych przez Bibliotekę
i Ośrodek Animacji Kultury

§ 23

KSIĘGOWOŚĆ

Zadania i zakres pracy:
1. Opracowanie planów rocznych i sprawozdań finansowych Biblioteki
i Ośrodka Animacji Kultury.
2. Realizacja wydatków i ewidencja.
3. Prowadzenie kartotek osobowo – płacowych i list wypłat.
4. Obsługa wydatków i przychodów.
5. Dokumentacja finansowa przybytków i ubytków materiałów bibliotecznych i sprzętu.
6. Uzgadnianie wartości majątku Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury

Podstawowe zadania głównego księgowego:

1. Opracowanie projektu budżetu i planów finansowych Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury
2. Opracowanie, nadzorowanie i prowadzenie prac w zakresie działalności finansowej.
3. Prowadzenie obsługi księgowej i kasowej Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury.
4. Kontrola prawidłowości wykorzystania środków finansowych.
5. Nadzorowanie i sprawdzanie prawidłowości sporządzonych dokumentów i dokonanych operacji gospodarczych.
6. Opracowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości finansowej Biblioteki i ośrodka Animacji Kultury.
7. Przedstawienie wniosków w sprawach ściągania należności od osób finansowych i prawnych oraz koordynowanie działań w zakresie ochrony mienia.
8. Współpraca ze wszystkimi Filiami w zakresie spraw finansowych, gospodarczych i odpowiedzialności materialnej pracowników Biblioteki
i Ośrodka Animacji Kultury.
9. Współdziałanie ze skarbnikami gminy, powiatu oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi.

§ 24

PRACOWNICY OBSŁUGI

PALACZE CO W JACHÓWCE I BIEŃKÓWCE

Zadania i zakres pracy:

1. Obsługa pieca centralnego ogrzewania i konserwacja oraz palenie
w piecu – obsługa urządzeń grzewczych utrzymując odpowiednią
temperaturę w całym budynku w okresie grzewczym tj. od 15 października
do 15 kwietnia
2. Utrzymanie należytej czystości w pomieszczeniach kotłowni
3. Utrzymanie i naprawa powierzonego sprzętu znajdującego się w kotłowni
4. Utrzymanie kontaktów ze służbą kominiarską w zakresie odpowiedniej
drożności przewodów kominowych i kotłów co
5. Przestrzeganie przepisów BHP i należytej ostrożności przy obsłudze pieca co
zgodnie z przepisami w tym zakresie
6. Zgłaszanie wniosków w sprawie remontów, napraw oraz kupna opału
i wyposażenia kotłowni, jak również środków czystości potrzebnych do
należytego utrzymania kotłowni do dyrektora Biblioteki i Ośrodka Animacji
Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy

KONSERWATOR W BIEŃKÓWCE

Zadania i zakres pracy:

1. Utrzymanie czystości wokół budynku Domu Wiejskiego
2. Odśnieżanie wokół budynku
3. Koszenie trawy wokół budynku
4. Bieżąca kontrola i naprawa sprzętu wynikła w trakcie użytkowania budynku
min. naprawa zamków, klamek, założenie karniszy i żyrandoli, wymiana
żarówek
5. Remont i naprawa sprzętu znajdującego się w budynku
6. Zgłaszanie wywóz kontenera i nieczystości z szamba
7. Nadzór nad właściwym zagospodarowaniem placu wokół budynku
8. Wykonywanie innych czynności w razie potrzeby zleconych przez dyrektora
BiOAK
9. Zgłaszanie wniosków w sprawie remontów, usterek i napraw oraz
zapotrzebowania na środki czystości i inny sprzęt potrzebny do należytego
utrzymania pomieszczeń na zewnątrz budynku do Dyrektora Biblioteki
i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy

SPRZĄTACZKI W BIEŃKÓWCE I JACHÓWCE

Zadania i zakres pracy:
1. Utrzymanie należytej czystości w następujących pomieszczeniach:
Filii Bibliotecznej, sali komputerowej biblioteki, pomieszczeniach
warsztatów plastycznych, sali widowiskowej, kuchni, pomieszczeniach
gospodarczych i innych, toaletach, korytarzach i klatce schodowej
2. Utrzymanie należytej czystości dywanów i wykładzin
3. Mycie okien i stolarki okiennej
4. Codzienne podlewanie kwiatów i utrzymanie ich w czystości
5. Pranie firanek, zasłon i obrusów
6. Po każdym remoncie budynku- doprowadzenie pomieszczeń do należytej
czystości
7. Utrzymanie czystości wokół budynku
8. Odśnieżanie wokół budynku
9. Koszenie trawy wokół budynku
10. Zgłaszanie wywóz kontenera i nieczystości z szamba
11. Zgłaszanie wniosków w sprawie remontów, usterek i napraw oraz
zapotrzebowania na środki czystości i inny sprzęt potrzebny do należytego
utrzymania pomieszczeń wewnątrz i na zewnątrz budynku do Dyrektora
Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy

 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

Regulamin niniejszy łącznie ze statutem Biblioteki stanowi przepisów regulujących organizację wewnętrzna i szczegółowy zakres działania, o ile późniejsze przepisy w tym względzie nie będą stanowić inaczej.

§ 26

Wszyscy pracownicy, którzy z tytułu czynności zawodowych mają powierzone mienie Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury, winni złożyć odpowiednie oświadczenie o współodpowiedzialności materialnej – na ogólnych zasadach.

§ 27

Niniejszy regulamin może być zmieniony przez Dyrektora Biblioteki
i Ośrodka Animacji Kultury po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Budzów.
§ 28

Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 maja 2007 r.
DYREKTOR

mgr Danuta Kawa