Urząd Gminy w Budzowie

Regulamin Organizacyjny Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury

Kategoria: Dokumenty BiOAK Opublikowano: 29-02-2016

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
BIBLIOTEKI I OŚRODKA ANIMACJI KULTURY GMINY BUDZÓW
Z/S W PALCZY

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z siedzibą
w Palczy, zwany dalej „Biblioteką i Ośrodkiem Animacji Kultury” utworzono na mocy:
– Uchwały Rady Gminy w Budzowie Nr XVII/116/00 z dnia 18 grudnia 2000 r.
w sprawie aktu o utworzeniu instytucji kultury
Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz.539 z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.)
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.)
4. Statutu Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów
z/s w Palczy nadanego Uchwałą Nr IV/31/07 Rady Gminy
w Budzowie z dnia 21 marca 2007 r.

§ 2

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury jest Gminną samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechniania wiedzy, nauki i rozwoju kultury.
Organem założycielskim Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury
jest Rada Gminy w Budzowie. Bezpośredni nadzór nad jej działalnością sprawuje Wójt Gminy Budzów.
Utrzymanie Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury stanowi zadanie własne Gminy.

§ 3

Siedzibą Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury jest Palcza, a terenem działalności Gmina Budzów w województwie małopolskim.

§ 4

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury korzysta z opieki oraz pomocy fachowej, merytorycznej i szkoleniowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Suchej Beskidzkiej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA BIBLIOTEKI

§ 5

Biblioteka jest główną Gminną Biblioteką Publiczną Gminy Budzów i razem z Filiami Bibliotecznymi zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców gminy. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemy informacyjne na terenie gminy.

§ 6

Biblioteka realizuje następujące zadania:

1. Gromadzi, opracowuje, przechowuje, udostępnia i promuje materiały
biblioteczne służące rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb
informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
2. Selekcjonuje materiały nieaktualne.
3. Pełni funkcję ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej, gromadzi materiały informacyjne, zwłaszcza dokumentujące dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu.
4. Udostępnia zbiory na miejscu, wypożycza na zewnątrz, prowadzi obieg wypożyczeń międzybibliotecznych.
5. Organizuje czytelnictwo i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
6. Udziela pomocy metodycznej. Prowadzi wymianę doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawuje nadzór merytoryczny nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez Filie.
7. Organizuje różnorodne formy pracy z czytelnikiem służące popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kultury gminy i powiatu.
8. Współdziała z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy.
9. Korzysta z Pomocy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Suchej Beskidzkiej w zakresie:
– gromadzenia, opracowania i selekcji materiałów bibliotecznych
– udostępnianie materiałów i baz danych z innych bibliotek
– wypożyczeń międzybibliotecznych
– organizacji szkoleń i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy
10. Wspiera edukację instytucjonalna i procesy samokształcenia, współpracuje
z instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi z własnej gminy i powiatu.
III. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA ANIMACJI
KULTURY

§ 7

1. Ośrodek Animacji Kultury prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dziedzictwa kulturowego gminy.
2. Tworzy program działalności kulturalnej współdziałając ze społecznym ruchem kulturalnym i innymi instytucjami gminy.

§ 8

Ośrodek Animacji Kultury realizuje następujące zadania:
1. Rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych.
2. Przygotowanie do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych.
3. Kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze.
4. Wspieranie rozwoju i upowszechnianie amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką. Opieka nad twórcami ludowymi.
5. Tworzenie warunków do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnej poprzez inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze (Kluby 4 H, Koła Gospodyń Wiejskich, Orkiestry Dęte i inne).
6. Współdziałanie z instytucjami oświatowymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i innymi w zakresie upowszechniania kultury oraz zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy.
7. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych oraz kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze.
8. Organizowanie wystaw, przeglądów i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego
9. Organizowanie stałych imprez artystycznych i kulturalnych na rzecz mieszkańców Gminy, ujętych w corocznym planie imprez.
10. Inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form twórczości mieszkańców Gminy.
IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI I OŚRODKA
ANIMACJI KULTURY

§ 9

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

§ 10

Bibliotek i Ośrodek Animacji Kultury jest finansowana z budżetu Gminy, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i innych źródeł.

§ 11

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury może pobierać opłaty:
1. Usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i inne.
2. Wypożyczenia międzybiblioteczne.
3. Wypożyczanie materiałów audiowizualnych.
4. Nie zwrócone w terminie materiały biblioteczne.
5. Uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych.
6. W formie kaucji – za wypożyczenie materiałów bibliotecznych.
7. Wydawnictwa własne.
8. Opłaty związane z działalnością kulturalną.

§ 12

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Ośrodka Animacji Kultury jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora.

V. STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIBLIOTEKI I OŚRODKA
ANIMACJI KULTURY

§ 13

1. Na czele Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Budzów.
3. Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury prowadzi na terenie gminy 5 uniwersalnych filii bibliotecznych: Filia w Baczynie, Filia w Bieńkówce, Filia w Budzowie, Filia w Jachówce, Filia w Zachełmnej.
4. Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury może uruchamiać stałe i sezonowe punkty biblioteczne – stanowiące formę udostępniania materiałów bibliotecznych mieszkańcom nie mającym możliwości korzystania
z Biblioteki lub jej filii.
5. Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury prowadzi Warsztaty Plastyczne,
Muzyczne i Taneczne w Jachówce.
6. Przy Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury działają: Orkiestra Dęta
„Sygnał” w Budzowie, Orkiestra Dęta w Bieńkówce, Koło Gospodyń
Wiejskich w Baczynie, Koło Gospodyń Wiejskich w Bieńkówce, Koło
Gospodyń Wiejskich w Budzowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Jachówce
Koło Gospodyń Wiejskich w Zachełmnej
7. Przy Filiach Bibliotecznych w Bieńkówce, Budzowie i Jachówce działają
młodzieżowe Kluby 4 H
§ 14

W skład Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1. Dyrektor
– Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów
2. Pracownicy Filii Bibliotecznych:
– Filia w Baczynie
– Filia w Bieńkówce
– Filia w Budzowie
– Filia w Jachówce
– Filia w Zachełmnej
3. Instruktorzy warsztatów plastycznych, muzycznych i tanecznych
4. Instruktorzy Orkiestr Dętych (dyrygenci)
5. Główna Księgowa
6. Pracownicy obsługi:
– palacze co
– konserwator
– sprzątaczki

VI. FUNKCJONOWANIE AGEND ORGANIZACYJNYCH
BIBLIOTEKI I OŚRODKA ANIMACJI KULTURY

§ 15
DYREKTOR

Zadania i zakres działania Dyrektora Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury:

1. Biblioteką i Ośrodkiem Animacji Kultury zarządza, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny dyrektor powołany przez Wójta Gminy Budzów.
2. Dyrektor Biblioteki jest dyrektorem zakłady pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Prawa.
3. Dyrektor Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury może tworzyć oddziały
i inne podporządkowane jednostki organizacyjne działalności z zakresu
bibliotek, czytelnictwa i kultury w porozumieniu z Radą Gminy.
4. Dyrektor działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielne i ponosi za nie odpowiedzialność.
5. Do wyłącznej kompetencji dyrektora Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury należy:
– zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników
– przygotowanie i wprowadzenie instytucji i regulaminów wewnętrznych
Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury (m. in. regulaminu udostępniania
zbiorów, regulaminu korzystania ze środków funduszu socjalnego,
regulaminu wynagradzania pracowników, regulaminu premiowania)
– tworzenie strategii rozwoju Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury
– opracowywanie programów i planów działalności Biblioteki i Ośrodka
Animacji Kultury
– opiniowanie i zatwierdzanie planów opracowanych przez pracowników
Filii Bibliotecznych
– sprawozdawczość i kontrola finalna
– ustalenie zamierzeń i wytycznych z Urzędem Gminy
– ustalenie organizacji, zadań i powiązań organizacyjnych
– określenie kompetencji podległych pracowników oraz zakresów czynności
– przyjmowanie skarg i wniosków
6. Dyrektor określa również zasady przepływu informacji, kontaktów ze
środowiskiem i użytkownikiem oraz dba o budżet, bazę i sprzęt
biblioteczny.
§ 16

GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE ZBIORÓW

Zadania Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury w zakresie opracowywania zbiorów:

1. Realizacja całokształtu prac związanych z gromadzeniem zbiorów.
2. Planowanie ilościowego i jakościowego zaopatrzenia bibliotek w książki,
czasopisma, zbiory specjalne, informacyjne, fachowe itp.
3. Ustalenie kryteriów doboru księgozbioru i zbiorów specjalnych
do Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury i filii.
4. Realizowanie ustalonego wskaźnika zaopatrzenia bibliotek w nowości wydawnicze.
5. Zbieranie i rozpatrywanie dezyderatów czytelników i bibliotekarzy
w sprawie zakupu książek i zbiorów specjalnych.
6. Analizowanie aktualnych ofert wydawniczych, zarządzeń i zaleceń
dotyczących gromadzenia zbiorów.
7. Śledzenie prasy fachowej oraz społeczno – kulturowej w zakresie polityki
doboru książek.
9. Analizowanie zawartości i stopnia wykorzystania zbiorów w Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury i filiach.
10. Zamawianie książek w księgarniach i wydawnictwach.
11. Zamawianie książek na podstawie ofert antykwarycznych.
12. Kierowanie zamówień do wydawnictw nieprofesjonalnych; towarzystw regionalnych, Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Biblioteki Narodowej i innych.
13. Czuwanie nad zakupem wydawnictw rozprowadzanych systemem talonów, przedpłat, subskrypcji, kontynuacji, wydawnictw seryjnych.

Zadania Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury w zakresie opracowywania zbiorów:

1. Realizacja całokształtu prac związanych z opracowywaniem zbiorów.
2. Przygotowywanie kart katalogowych do zakupionych książek dla Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury.
3. Klasyfikacja nabytków.
4. Podnoszenie klasyfikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach specjalistycznych, naradach, konferencjach, studiowanie literatury i prasy fachowej.
5. Współpraca z filiami.

§ 17

UDOSTĘPONIANIE ZBIORÓW

Prace związane z księgozbiorem i jego dokumentacją. Przygotowanie zbiorów do udostępniania:
1. Opracowywanie zbiorów ogólnych i specjalnych Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury w zakresie inwentaryzowania, pieczętowania i znakowania.
2. Prowadzenie rejestru przybytków.
3. Sporządzanie kart katalogowych i włączanie ich do katalogów.
4. Zaopatrywanie książek w karty książek.
5. Znakowanie specyfikacji, kompletowanie i przechowywanie protokołów nabytków księgozbioru.
6. Bieżące podliczanie wartości inwentarza księgozbioru.
7. Prowadzenie rejestru ubytków, sporządzanie protokołów ubytków.
8. Selekcja księgozbioru Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury, wycofanie książek wg aktualnych zaleceń władz, egzemplarzy zużytych, zniszczonych, nie zwróconych.
9. Bieżąca konserwacja zbiorów, kwalifikowanie i przekazywanie książek do oprawy introligatorskiej.
10. Włączanie książek na półki wg planu rozmieszczenia zbiorów.
11. Aktualizacja napisów informacyjnych w wypożyczalni i czytelni, rozdzielaczy w księgozbiorze i katalogach.
12. Przeprowadzenie skontrum księgozbioru Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury, dział w pracach Komisji skontrum w filiach Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury.
13. Melioracja katalogów Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury, skontrum katalogów, uzupełnianie braków w katalogach, ujednolicanie opisów, sygnatur i klasyfikacji.

Zadania wypożyczalni:

1. Przyjmowanie czytelników i ich ewidencja (krzyżowy system zapisu).
2. Prowadzenie kartoteki czytelników i wypożyczonych książek.
3. Przestrzeganie regulaminu wypożyczeń.
4. Prowadzenie alfabetycznego rejestru czytelników i kolejnego spisu czytelników.
5. Przyjmowanie kaucji od czytelników, zgodnie z regulaminem Biblioteki
i Ośrodka Animacji Kultury.
6. Indywidualne formy pracy z czytelnikiem, poradnictwo i przysposobienie
czytelnicze – pomoc czytelnikom w doborze książek do nauki, pracy,
rozrywki itp.
7. Pomoc czytelnikom w korzystaniu z katalogów, bibliografii i innych
źródeł informacji o zbiorach.
8. Wypożyczanie i przyjmowanie zwróconych książek.
9. Udostępnianie literatury pięknej, popularnonaukowej, czasopism, zbiorów
specjalnych.
10. Prowadzenie dziennika statystycznego.
11. Przyjmowanie skarg i wniosków od czytelników, prowadzenie księgi skarg i wniosków.
12. Popularyzacja książki i czytelnictwa przy pomocy różnych form pracy, organizacja wystaw, lekcji bibliotecznych, spotkań, quizów, konkursów, prelekcji, odczytów.
13. Włączanie się do organizacji i przebiegu gminnych i regionalnych imprez kulturalnych.
14. Organizacja udostępniania książek ludziom chorym, starym
i niepełnosprawnym.
15. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kulturalnymi, oświatowymi, stowarzyszeniami i zakładami pracy.
16. Przygotowanie pomieszczeń bibliotecznych na wystawy, imprezy spotkania.
17. Opieka nad sprzętem bibliotecznym w wypożyczalni.
18. Opieka nad sprzętem audiowizualnym i zbiorami specjalnymi Biblioteki
i Ośrodka Animacji Kultury.
19. Udział pracowników w szkoleniach, konferencjach, naradach organizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczna
oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną.
20. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wiedzy ogólnej
przez samokształcenie.
21. Stosowanie się do przepisów i instytucji związanych z pracą
z czytelnikiem i udostępnianiem księgozbioru.
22. Propaganda systemu wypożyczeń międzybibliotecznych, prowadzenie
dokumentacji związanej z zamawianiem i przyjmowaniem książek
z innych bibliotek.
23. Wysyłanie upomnień do czytelników zalegających ze zwrotem książek,
prowadzenie postępowania o zwrot książek przetrzymywanych przez
czytelników, egzekwowanie kar za przetrzymywanie lub uszkodzenie
książek.
24. Prowadzenie kwitariuszy kaucji oraz kwitariusza przychodowego innych
wpływów.
25. Systematyczne zapoznawanie się z nowościami literatury pięknej
i popularnonaukowej.
26. Udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych, prowadzenie
rejestru udzielonych informacji.
27. Prowadzenie planowania, sprawozdawczości, statystyki
oraz dokumentacji pracy wypożyczeń.
28. Uzgadnianie wartości i nabytków z księgowością.
29. Udział w pracach Komisji Inwentaryzacji.

Zadania w czytelni:

1. Porządkowanie, układ, kompletowanie, selekcja, oprawa i konserwacja księgozbioru podręcznego.
2. Udostępnianie prezencyjne księgozbioru podręcznego i czasopism.
3. Udostępnianie na miejscu z czytelni zbiorów regionalnych, fachowych
i specjalnych.
4. Prowadzenie zeszytu odwiedzin czytelni.
5. Przestrzeganie regulaminu czytelni.
6. Udzielanie niezbędnych informacji bibliotecznych i bibliograficznych.
7. Pomoc czytelnikom z doborze informatorów, słowników, encyklopedii itp.
8. Podporządkowanie i udostępnianie czasopism na miejscu w czytelni.
9. Kompletowanie roczników czasopism.
10. Udostępnianie na miejscu wydawnictw multimedialnych na CD – ROM.
11. Opieka nad sprzętem komputerowym, znajdującym się w czytelni.

Praca z czytelnikiem:

1. Indywidualne formy pracy z czytelnikiem, poradnictwo i przysposobienie biblioteczne.
2. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez pomoc w doborze książek według indywidualnych uzdolnień, zainteresowań i wrażliwości artystycznej.
3. Planowanie i organizowanie pracy z dziećmi i młodzieżą w sezonie letnim i zimowym.
4. Organizowanie wystaw książki i prasy, fotogramów, rysunków itp.
5. Urządzanie imprez czytelniczych; spotkań, prelekcji, pogadanek, quizów, konkursów itp.
6. Przeprowadzanie lekcji bibliotecznych z dziećmi i młodzieżą.
7. Przyjmowanie wycieczek dzieci i młodzieży w bibliotece.
8. Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą : gier i zabaw literackich, wieczorów bajek, urządzanie inscenizacji itp.

§ 18

PRACE INFORMACYJNO – BIBLIOGRAFICZNE

Zadania w zakresie prac informacyjno – bibliograficznych

1. Udzielanie informacji o zbiorach bibliotecznych i zasadach ich udostępniania.
2. Kompletowanie materiałów informacyjnych z innych bibliotek
i ośrodków.
3. Tworzenie bazy danych o regionie i literaturze regionalnej, kompletowanie wycinków prasowych itp.
4. Monitorowanie zapotrzebowania na informację i usługi bibliograficzne.
5. Organizowanie informacji dla różnego typu szkół, kadry pedagogicznej, gromadzenie materiałów metodycznych, edukacyjnych, szkoleniowych, instrukcyjnych, scenariuszowych itp.
6. Współpraca informacyjna zewnętrzna z Powiatową Biblioteką Publiczną w Suchej Beskidzkiej i Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie.

§ 19

PRACE INSTRUKCYJNO – METODYCZNE

Zadania w zakresie działalności instrukcyjno – metodycznej

1. Udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej wszystkim filiom bibliotecznym w gminie.
2. Nadzór i kontrola działalności merytorycznej (merytoryczna pomoc na miejscu w bibliotekach).
3. Udział w modernizacji warsztatów pracy tych bibliotek i organizacji usług.
4. Organizowanie doskonalenia zawodowego bibliotekarzy poprzez:
– organizację bieżących zawodowych szkoleń głównych
– prowadzenie praktyk wstępnych dla nowych pracowników
– koordynację udziału w szkoleniach specjalistycznych i w dokształcaniu
w formach szkolnych i uczelnianych.
5. Programowanie i analizowanie pracy bibliotek poprzez:
– sugestie do rocznych planów pracy bibliotek
– organizacje rocznych akcji sprawozdawczych dla GUS
– roczne sprawozdania dla władz gminy, powiatu i biblioteki wojewódzkiej
6. Koordynacja lokalnej działalności informacyjnej.
7. Przygotowanie propozycji selekcyjnych : zbiorów przestarzałych
do usunięcia.
8. Udział z inwentaryzacji zbiorów, tj. spisów z natury.
9. Pośrednictwo w systemie wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 20

PROMOCJA KSIĄŻKI

Zagadnienia z zakresu promocji Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury

1. Organizowanie i prowadzenie imprez popularyzujących bibliotekę, książkę, literaturze i wiedzę.
2. Organizowanie imprez oświatowych i kulturalnych takich jak: sesje popularnonaukowe, spotkania autorskie, prelekcje, odczyty, konkursy wiedzy itp.
3. Organizowanie imprez jubileuszowych, okolicznościowych związanych z rocznicami państwowymi, kulturalnymi, literackimi, regionalnymi itp.
4. Organizowanie lub współdziałanie w organizowaniu wystaw bibliotecznych.
5. Informowanie na bieżąco i wysyłanie do prasy, radia, telewizji, itp. Informacji o działalności Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury.
6. Promowanie poszczególnych przedsięwzięć programowych Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury w gminie i w powiecie.
7. Współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami i placówkami kulturalno – oświatowymi, prasa lokalną, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy oraz z Powiatową Biblioteką Publiczną w Suchej Beskidzkiej i Wojewódzką Biblioteka Publiczną w Krakowie.
8. Współpraca ze wszystkimi Filiami Bibliotecznymi w zakresie organizowania wystaw, promocji zbiorów bibliotecznych oraz akcji i imprez promujących biblioteki i czytelnictwo.
ZAKRES PRACY FILII
Filia Biblioteczna w Baczynie:

1. W zakresie organizacji i administracji:
– prowadzenie akt spraw w zakresie działania Filii, a w szczególności
planowania, sprawozdawczości i statystyki
– utrzymanie porządku w lokalu biblioteki i dbanie o jego estetykę
– zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń bibliotecznych oraz
przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zasad bhp i przepisów p. poż.
– zgłaszanie wniosków do Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury
w sprawie remontów, napraw i zakupu wyposażenia placówki

2. W zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów:
– przekazanie Bibliotece i Ośrodkowi Animacji Kultury wniosków
w zakresie gromadzenia
– prowadzenie sumarycznej i szczegółowej ewidencji wpływów oraz
sumarycznej ubytków (inwentarz, rejestr przybytków, rejestr ubytków,
dowody wpływów i ubytków)
– prowadzenie kart akcesji czasopism
– dokonywanie zakupów książek
– przyjmowanie darów według obowiązujących przepisów
– przyjmowanie książek w zamian za niszczone i zagubione na podstawie
odpowiednich protokołów i prowadzenie tych protokołów
– przyjmowanie książek z innych rodzajów nabytków
– opracowywanie książek wg obowiązujących przepisów, a w
szczególności pieczętowanie, znakowanie i wypożyczanie książek
oraz pełne opracowanie nabywanych książek
– dokonywanie selekcji księgozbioru wg aktualnych zaleceń władz
– przestrzeganie układu książek na półkach wg obowiązującego schematu
– prowadzenie katalogów: alfabetycznego i systematycznego oraz innych
katalogów i kartotek zgodnie z potrzebami czytelników i zaleceniami
władz nadrzędnych
– prowadzenie melioracji katalogów
– dokonywanie bieżącej konserwacji (naprawy i oprawy) książek
– kwalifikowanie książek do oprawy introligatorskiej za pośrednictwem
Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury

3. W zakresie udostępniania:
– przyjęcie i ewidencja (rejestracja) czytelników zgodnie z obowiązującymi
przepisami
– prowadzenie kartotek i rejestrów związanych z wypożyczeniami książek
i ewidencja czytelników
– udzielanie pomocy czytelnikom w doborze książek
– wypożyczanie książek i czasopism zgodnie z regulaminem
– przyjmowanie zwróconych książek
– informowanie czytelników o możliwości i sposobie korzystania
z wypożyczeń międzybibliotecznych
– prace wewnętrzne po zwrocie książek
– wysyłanie upomnień i prowadzenie postępowania o zwrot książek
lub należności
– przyjmowanie kaucji od czytelników zgodnie z regulaminem
– udzielanie czytelnikom informacji bibliotecznych, bibliograficznych
i rzeczowych
– udostępnianie księgozbioru podręcznego i księgozbioru regionalnego
– prowadzenie kącika czytelniczego

4. W zakresie upowszechniania czytelnictwa:
– organizowanie i prowadzenie propagandy książki i czytelnictwa
w środowisku
– organizowanie i prowadzenie imprez czytelniczych ( spotkań, konkursów,
lekcji bibliotecznych itp.)
– troska o czytelnictwo osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
– organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie sezonu letniego
i zimowego
– włączanie się do organizacji i przebiegu środowiskowych i regionalnych
imprez kulturalnych
– współpraca z lokalnymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi
i organizacjami społecznymi

5. W zakresie doskonalenia zawodowego:
– podnoszenie i uzupełnianie własnych kwalifikacji zawodowych poprzez
samokształcenie oraz udział w zorganizowanych formach szkoleniach
w Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury i Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej w Krakowie

6. Współpraca przy realizacji zadań podejmowanych przez Bibliotekę
i Ośrodek Animacji Kultury
Filia Biblioteczna w Bieńkówce:

1. W zakresie organizacji i administracji:
– prowadzenie akt spraw w zakresie działania Filii, a w szczególności
planowania, sprawozdawczości i statystyki
– utrzymanie porządku w lokalu biblioteki i dbanie o jego estetykę
– zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń bibliotecznych oraz
przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zasad bhp i przepisów p. poż.
– zgłaszanie wniosków do Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury
w sprawie remontów, napraw i zakupu wyposażenia placówki

2. W zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów:
– przekazanie Bibliotece i Ośrodkowi Animacji Kultury wniosków
w zakresie gromadzenia
– prowadzenie sumarycznej i szczegółowej ewidencji wpływów oraz
sumarycznej ubytków (inwentarz, rejestr przybytków, rejestr ubytków,
dowody wpływów i ubytków)
– prowadzenie kart akcesji czasopism
– dokonywanie zakupów książek
– przyjmowanie darów według obowiązujących przepisów
– przyjmowanie książek w zamian za niszczone i zagubione na podstawie
odpowiednich protokołów i prowadzenie tych protokołów
– przyjmowanie książek z innych rodzajów nabytków
– opracowywanie książek wg obowiązujących przepisów, a w
szczególności pieczętowanie, znakowanie i wypożyczanie książek
oraz pełne opracowanie nabywanych książek
– dokonywanie selekcji księgozbioru wg aktualnych zaleceń władz
– przestrzeganie układu książek na półkach wg obowiązującego schematu
– prowadzenie katalogów: alfabetycznego i systematycznego oraz innych
katalogów i kartotek zgodnie z potrzebami czytelników i zaleceniami
władz nadrzędnych
– prowadzenie melioracji katalogów
– dokonywanie bieżącej konserwacji (naprawy i oprawy) książek
– kwalifikowanie książek do oprawy introligatorskiej za pośrednictwem
Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury

3. W zakresie udostępniania:
– przyjęcie i ewidencja (rejestracja) czytelników zgodnie z obowiązującymi
przepisami
– prowadzenie kartotek i rejestrów związanych z wypożyczeniami książek
i ewidencja czytelników
– udzielanie pomocy czytelnikom w doborze książek
– wypożyczanie książek i czasopism zgodnie z regulaminem
– przyjmowanie zwróconych książek
– informowanie czytelników o możliwości i sposobie korzystania
z wypożyczeń międzybibliotecznych
– prace wewnętrzne po zwrocie książek
– wysyłanie upomnień i prowadzenie postępowania o zwrot książek
lub należności
– przyjmowanie kaucji od czytelników zgodnie z regulaminem
– udzielanie czytelnikom informacji bibliotecznych, bibliograficznych
i rzeczowych
– udostępnianie księgozbioru podręcznego i księgozbioru regionalnego
– prowadzenie kącika czytelniczego

4. W zakresie upowszechniania czytelnictwa:
– organizowanie i prowadzenie propagandy książki i czytelnictwa
w środowisku
– organizowanie i prowadzenie imprez czytelniczych ( spotkań, konkursów,
lekcji bibliotecznych itp.)
– troska o czytelnictwo osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
– organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie sezonu letniego
i zimowego
– włączanie się do organizacji i przebiegu środowiskowych i regionalnych
imprez kulturalnych
– współpraca z lokalnymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi
i organizacjami społecznymi

5. W zakresie doskonalenia zawodowego:
– podnoszenie i uzupełnianie własnych kwalifikacji zawodowych poprzez
samokształcenie oraz udział w zorganizowanych formach szkoleniach
w Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury i Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej w Krakowie

6. Współpraca przy realizacji zadań podejmowanych przez Bibliotekę
i Ośrodek Animacji Kultury

Filia Biblioteczna w Budzowie:
1. W zakresie organizacji i administracji:
– prowadzenie akt spraw w zakresie działania Filii, a w szczególności
planowania, sprawozdawczości i statystyki
– utrzymanie porządku w lokalu biblioteki i dbanie o jego estetykę
– zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń bibliotecznych oraz
przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zasad bhp i przepisów p. poż.
– zgłaszanie wniosków do Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury
w sprawie remontów, napraw i zakupu wyposażenia placówki

2. W zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów:
– przekazanie Bibliotece i Ośrodkowi Animacji Kultury wniosków
w zakresie gromadzenia
– prowadzenie sumarycznej i szczegółowej ewidencji wpływów oraz
sumarycznej ubytków (inwentarz, rejestr przybytków, rejestr ubytków,
dowody wpływów i ubytków)
– prowadzenie kart akcesji czasopism
– dokonywanie zakupów książek
– przyjmowanie darów według obowiązujących przepisów
– przyjmowanie książek w zamian za niszczone i zagubione na podstawie
odpowiednich protokołów i prowadzenie tych protokołów
– przyjmowanie książek z innych rodzajów nabytków
– opracowywanie książek wg obowiązujących przepisów, a w
szczególności pieczętowanie, znakowanie i wypożyczanie książek
oraz pełne opracowanie nabywanych książek
– dokonywanie selekcji księgozbioru wg aktualnych zaleceń władz
– przestrzeganie układu książek na półkach wg obowiązującego schematu
– prowadzenie katalogów: alfabetycznego i systematycznego oraz innych
katalogów i kartotek zgodnie z potrzebami czytelników i zaleceniami
władz nadrzędnych
– prowadzenie melioracji katalogów
– dokonywanie bieżącej konserwacji (naprawy i oprawy) książek
– kwalifikowanie książek do oprawy introligatorskiej za pośrednictwem
Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury

3. W zakresie udostępniania:
– przyjęcie i ewidencja (rejestracja) czytelników zgodnie z obowiązującymi
przepisami
– prowadzenie kartotek i rejestrów związanych z wypożyczeniami książek
i ewidencja czytelników
– udzielanie pomocy czytelnikom w doborze książek
– wypożyczanie książek i czasopism zgodnie z regulaminem
– przyjmowanie zwróconych książek
– informowanie czytelników o możliwości i sposobie korzystania
z wypożyczeń międzybibliotecznych
– prace wewnętrzne po zwrocie książek
– wysyłanie upomnień i prowadzenie postępowania o zwrot książek
lub należności
– przyjmowanie kaucji od czytelników zgodnie z regulaminem
– udzielanie czytelnikom informacji bibliotecznych, bibliograficznych
i rzeczowych
– udostępnianie księgozbioru podręcznego i księgozbioru regionalnego
– prowadzenie kącika czytelniczego

4. W zakresie upowszechniania czytelnictwa:
– organizowanie i prowadzenie propagandy książki i czytelnictwa
w środowisku
– organizowanie i prowadzenie imprez czytelniczych ( spotkań, konkursów,
lekcji bibliotecznych itp.)
– troska o czytelnictwo osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
– organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie sezonu letniego
i zimowego
– włączanie się do organizacji i przebiegu środowiskowych i regionalnych
imprez kulturalnych
– współpraca z lokalnymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi
i organizacjami społecznymi

5. W zakresie doskonalenia zawodowego:
– podnoszenie i uzupełnianie własnych kwalifikacji zawodowych poprzez
samokształcenie oraz udział w zorganizowanych formach szkoleniach
w Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury i Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej w Krakowie

6. Współpraca przy realizacji zadań podejmowanych przez Bibliotekę
i Ośrodek Animacji Kultury

Filia Biblioteczna w Jachówce:

1. W zakresie organizacji i administracji:
– prowadzenie akt spraw w zakresie działania Filii, a w szczególności
planowania, sprawozdawczości i statystyki
– utrzymanie porządku w lokalu biblioteki i dbanie o jego estetykę
– zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń bibliotecznych oraz
przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zasad bhp i przepisów P. Poż.
– zgłaszanie wniosków do Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury
w sprawie remontów, napraw i zakupu wyposażenia placówki

2. W zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów:
– przekazanie Bibliotece i Ośrodkowi Animacji Kultury wniosków
w zakresie gromadzenia
– prowadzenie sumarycznej i szczegółowej ewidencji wpływów oraz
sumarycznej ubytków (inwentarz, rejestr przybytków, rejestr ubytków,
dowody wpływów i ubytków)
– prowadzenie kart akcesji czasopism
– dokonywanie zakupów książek
– przyjmowanie darów według obowiązujących przepisów
– przyjmowanie książek w zamian za niszczone i zagubione na podstawie
odpowiednich protokołów i prowadzenie tych protokołów
– przyjmowanie książek z innych rodzajów nabytków
– opracowywanie książek wg obowiązujących przepisów, a w
szczególności pieczętowanie, znakowanie i wypożyczanie książek
oraz pełne opracowanie nabywanych książek
– dokonywanie selekcji księgozbioru wg aktualnych zaleceń władz
– przestrzeganie układu książek na półkach wg obowiązującego schematu
– prowadzenie katalogów: alfabetycznego i systematycznego oraz innych
katalogów i kartotek zgodnie z potrzebami czytelników i zaleceniami
władz nadrzędnych
– prowadzenie melioracji katalogów
– dokonywanie bieżącej konserwacji (naprawy i oprawy) książek
– kwalifikowanie książek do oprawy introligatorskiej za pośrednictwem
Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury

3. W zakresie udostępniania:
– przyjęcie i ewidencja (rejestracja) czytelników zgodnie z obowiązującymi
przepisami
– prowadzenie kartotek i rejestrów związanych z wypożyczeniami książek
i ewidencja czytelników
– udzielanie pomocy czytelnikom w doborze książek
– wypożyczanie książek i czasopism zgodnie z regulaminem
– przyjmowanie zwróconych książek
– informowanie czytelników o możliwości i sposobie korzystania
z wypożyczeń międzybibliotecznych
– prace wewnętrzne po zwrocie książek
– wysyłanie upomnień i prowadzenie postępowania o zwrot książek
lub należności
– przyjmowanie kaucji od czytelników zgodnie z regulaminem
– udzielanie czytelnikom informacji bibliotecznych, bibliograficznych
i rzeczowych
– udostępnianie księgozbioru podręcznego i księgozbioru regionalnego
– prowadzenie kącika czytelniczego

4. W zakresie upowszechniania czytelnictwa:
– organizowanie i prowadzenie propagandy książki i czytelnictwa
w środowisku
– organizowanie i prowadzenie imprez czytelniczych ( spotkań, konkursów,
lekcji bibliotecznych itp.)
– troska o czytelnictwo osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
– organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie sezonu letniego
i zimowego
– włączanie się do organizacji i przebiegu środowiskowych i regionalnych
imprez kulturalnych
– współpraca z lokalnymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi
i organizacjami społecznymi

5. W zakresie doskonalenia zawodowego:
– podnoszenie i uzupełnianie własnych kwalifikacji zawodowych poprzez
samokształcenie oraz udział w zorganizowanych formach szkoleniach
w Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury i Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej w Krakowie

6. Współpraca przy realizacji zadań podejmowanych przez Bibliotekę
i Ośrodek Animacji Kultury

Filia Biblioteczna w Zachełmnej:

1. W zakresie organizacji i administracji:
– prowadzenie akt spraw w zakresie działania Filii, a w szczególności
planowania, sprawozdawczości i statystyki
– utrzymanie porządku w lokalu biblioteki i dbanie o jego estetykę
– zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń bibliotecznych oraz
przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zasad bhp i przepisów P. Poż.
– zgłaszanie wniosków do Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury
w sprawie remontów, napraw i zakupu wyposażenia placówki

2. W zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów:
– przekazanie Bibliotece i Ośrodkowi Animacji Kultury wniosków
w zakresie gromadzenia
– prowadzenie sumarycznej i szczegółowej ewidencji wpływów oraz
sumarycznej ubytków (inwentarz, rejestr przybytków, rejestr ubytków,
dowody wpływów i ubytków)
– prowadzenie kart akcesji czasopism
– dokonywanie zakupów książek
– przyjmowanie darów według obowiązujących przepisów
– przyjmowanie książek w zamian za niszczone i zagubione na podstawie
odpowiednich protokołów i prowadzenie tych protokołów
– przyjmowanie książek z innych rodzajów nabytków
– opracowywanie książek wg obowiązujących przepisów, a w
szczególności pieczętowanie, znakowanie i wypożyczanie książek
oraz pełne opracowanie nabywanych książek
– dokonywanie selekcji księgozbioru wg aktualnych zaleceń władz
– przestrzeganie układu książek na półkach wg obowiązującego schematu
– prowadzenie katalogów: alfabetycznego i systematycznego oraz innych
katalogów i kartotek zgodnie z potrzebami czytelników i zaleceniami
władz nadrzędnych
– prowadzenie melioracji katalogów
– dokonywanie bieżącej konserwacji (naprawy i oprawy) książek
– kwalifikowanie książek do oprawy introligatorskiej za pośrednictwem
Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury

3. W zakresie udostępniania:
– przyjęcie i ewidencja (rejestracja) czytelników zgodnie z obowiązującymi
przepisami
– prowadzenie kartotek i rejestrów związanych z wypożyczeniami książek
i ewidencja czytelników
– udzielanie pomocy czytelnikom w doborze książek
– wypożyczanie książek i czasopism zgodnie z regulaminem
– przyjmowanie zwróconych książek
– informowanie czytelników o możliwości i sposobie korzystania
z wypożyczeń międzybibliotecznych
– prace wewnętrzne po zwrocie książek
– wysyłanie upomnień i prowadzenie postępowania o zwrot książek
lub należności
– przyjmowanie kaucji od czytelników zgodnie z regulaminem
– udzielanie czytelnikom informacji bibliotecznych, bibliograficznych
i rzeczowych
– udostępnianie księgozbioru podręcznego i księgozbioru regionalnego
– prowadzenie kącika czytelniczego

4. W zakresie upowszechniania czytelnictwa:
– organizowanie i prowadzenie propagandy książki i czytelnictwa
w środowisku
– organizowanie i prowadzenie imprez czytelniczych ( spotkań, konkursów,
lekcji bibliotecznych itp.)
– troska o czytelnictwo osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
– organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie sezonu letniego
i zimowego
– włączanie się do organizacji i przebiegu środowiskowych i regionalnych
imprez kulturalnych
– współpraca z lokalnymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi
i organizacjami społecznymi

5. W zakresie doskonalenia zawodowego:
– podnoszenie i uzupełnianie własnych kwalifikacji zawodowych poprzez
samokształcenie oraz udział w zorganizowanych formach szkoleniach
w Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury i Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej w Krakowie

6. Współpraca przy realizacji zadań podejmowanych przez Bibliotekę
i Ośrodek Animacji Kultury

§ 21

WARSZTATY PLASTYCZNE, MUZYCZNE I TANECZNE W JACHÓWCE

Zadania i zakres pracy:
1. Edukacja artystyczna dla dzieci i młodzieży Gminy Budzów poprzez
prowadzenie nauki warsztatów plastycznych, muzycznych i tanecznych
2. Współpraca z instytucjami kultury i oświaty na terenie gminy i powiatu.
3. Ochrona i kultywowanie wartości gminy i regionu poprzez edukację
artystyczną.
4. Udział w imprezach upowszechniających poszczególne dziedziny kultury
i sztuki.
5. Organizacja pracy amatorskiego ruchu artystycznego obejmująca bieżącą
działalność warsztatów.
6. Popularyzacja i promocja twórczości ze wszystkich dziedzin sztuki, ze
szczególnym uwzględnieniem promocji twórczości lokalnej.
7. Współpraca przy realizacji zadań podejmowanych przez Bibliotekę
i Ośrodek Animacji Kultury

 
§ 22

                                            ORKIESTRY DĘTE W BIEŃKÓWCE I BUDZOWIE

Zadania i zakres pracy:
1. Edukacja artystyczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych Gminy Budzów
poprzez prowadzenie nauki gry na instrumentach dętych.
2. Współpraca z instytucjami kultury i oświaty na terenie gminy i powiatu
3. Ochrona i kultywowanie wartości gminy i regionu poprzez edukację
artystyczną.
4. Udział w imprezach upowszechniających poszczególne dziedziny kultury
i sztuki.
5. Organizacja pracy amatorskiego ruchu artystycznego obejmująca bieżącą
działalność orkiestr.
6. Popularyzacja i promocja twórczości ze wszystkich dziedzin sztuki, ze
szczególnym uwzględnieniem promocji twórczości lokalnej.
7. Współpraca przy realizacji zadań podejmowanych przez Bibliotekę
i Ośrodek Animacji Kultury

§ 23

KSIĘGOWOŚĆ

Zadania i zakres pracy:
1. Opracowanie planów rocznych i sprawozdań finansowych Biblioteki
i Ośrodka Animacji Kultury.
2. Realizacja wydatków i ewidencja.
3. Prowadzenie kartotek osobowo – płacowych i list wypłat.
4. Obsługa wydatków i przychodów.
5. Dokumentacja finansowa przybytków i ubytków materiałów bibliotecznych i sprzętu.
6. Uzgadnianie wartości majątku Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury

Podstawowe zadania głównego księgowego:

1. Opracowanie projektu budżetu i planów finansowych Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury
2. Opracowanie, nadzorowanie i prowadzenie prac w zakresie działalności finansowej.
3. Prowadzenie obsługi księgowej i kasowej Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury.
4. Kontrola prawidłowości wykorzystania środków finansowych.
5. Nadzorowanie i sprawdzanie prawidłowości sporządzonych dokumentów i dokonanych operacji gospodarczych.
6. Opracowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości finansowej Biblioteki i ośrodka Animacji Kultury.
7. Przedstawienie wniosków w sprawach ściągania należności od osób finansowych i prawnych oraz koordynowanie działań w zakresie ochrony mienia.
8. Współpraca ze wszystkimi Filiami w zakresie spraw finansowych, gospodarczych i odpowiedzialności materialnej pracowników Biblioteki
i Ośrodka Animacji Kultury.
9. Współdziałanie ze skarbnikami gminy, powiatu oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi.

§ 24

PRACOWNICY OBSŁUGI

PALACZE CO W JACHÓWCE I BIEŃKÓWCE

Zadania i zakres pracy:

1. Obsługa pieca centralnego ogrzewania i konserwacja oraz palenie
w piecu – obsługa urządzeń grzewczych utrzymując odpowiednią
temperaturę w całym budynku w okresie grzewczym tj. od 15 października
do 15 kwietnia
2. Utrzymanie należytej czystości w pomieszczeniach kotłowni
3. Utrzymanie i naprawa powierzonego sprzętu znajdującego się w kotłowni
4. Utrzymanie kontaktów ze służbą kominiarską w zakresie odpowiedniej
drożności przewodów kominowych i kotłów co
5. Przestrzeganie przepisów BHP i należytej ostrożności przy obsłudze pieca co
zgodnie z przepisami w tym zakresie
6. Zgłaszanie wniosków w sprawie remontów, napraw oraz kupna opału
i wyposażenia kotłowni, jak również środków czystości potrzebnych do
należytego utrzymania kotłowni do dyrektora Biblioteki i Ośrodka Animacji
Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy

KONSERWATOR W BIEŃKÓWCE

Zadania i zakres pracy:

1. Utrzymanie czystości wokół budynku Domu Wiejskiego
2. Odśnieżanie wokół budynku
3. Koszenie trawy wokół budynku
4. Bieżąca kontrola i naprawa sprzętu wynikła w trakcie użytkowania budynku
min. naprawa zamków, klamek, założenie karniszy i żyrandoli, wymiana
żarówek
5. Remont i naprawa sprzętu znajdującego się w budynku
6. Zgłaszanie wywóz kontenera i nieczystości z szamba
7. Nadzór nad właściwym zagospodarowaniem placu wokół budynku
8. Wykonywanie innych czynności w razie potrzeby zleconych przez dyrektora
BiOAK
9. Zgłaszanie wniosków w sprawie remontów, usterek i napraw oraz
zapotrzebowania na środki czystości i inny sprzęt potrzebny do należytego
utrzymania pomieszczeń na zewnątrz budynku do Dyrektora Biblioteki
i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy

SPRZĄTACZKI W BIEŃKÓWCE I JACHÓWCE

Zadania i zakres pracy:
1. Utrzymanie należytej czystości w następujących pomieszczeniach:
Filii Bibliotecznej, sali komputerowej biblioteki, pomieszczeniach
warsztatów plastycznych, sali widowiskowej, kuchni, pomieszczeniach
gospodarczych i innych, toaletach, korytarzach i klatce schodowej
2. Utrzymanie należytej czystości dywanów i wykładzin
3. Mycie okien i stolarki okiennej
4. Codzienne podlewanie kwiatów i utrzymanie ich w czystości
5. Pranie firanek, zasłon i obrusów
6. Po każdym remoncie budynku- doprowadzenie pomieszczeń do należytej
czystości
7. Utrzymanie czystości wokół budynku
8. Odśnieżanie wokół budynku
9. Koszenie trawy wokół budynku
10. Zgłaszanie wywóz kontenera i nieczystości z szamba
11. Zgłaszanie wniosków w sprawie remontów, usterek i napraw oraz
zapotrzebowania na środki czystości i inny sprzęt potrzebny do należytego
utrzymania pomieszczeń wewnątrz i na zewnątrz budynku do Dyrektora
Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy

 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

Regulamin niniejszy łącznie ze statutem Biblioteki stanowi przepisów regulujących organizację wewnętrzna i szczegółowy zakres działania, o ile późniejsze przepisy w tym względzie nie będą stanowić inaczej.

§ 26

Wszyscy pracownicy, którzy z tytułu czynności zawodowych mają powierzone mienie Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury, winni złożyć odpowiednie oświadczenie o współodpowiedzialności materialnej – na ogólnych zasadach.

§ 27

Niniejszy regulamin może być zmieniony przez Dyrektora Biblioteki
i Ośrodka Animacji Kultury po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Budzów.
§ 28

Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 maja 2007 r.
DYREKTOR

mgr Danuta Kawa

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.