Urząd Gminy w Budzowie

Regulamin Czytelni

Kategoria: Dokumenty BiOAK Opublikowano: 29-02-2016

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele.

2. Korzystanie z księgozbioru Czytelni jest bezpłatne.

3. Ustalonym opłatom podlegają tylko niektóre usługi informacyjne, fonograficzne,  reprograficzne.

4. Wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę czytelnik pozostawia w szatni lub w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

5. Miejsca w czytelni zajmuje się dowolnie.

6. Wpisu do rejestru czytelników każdorazowo dokonuje wyłącznie bibliotekarz  na podstawie okazanego przez czytelnika dowodu z fotografią potwierdzającego  jego tożsamość (wpis z dowodu obejmuje: nazwisko i imię, miejsce zamieszkania i zawód).

7. Postanowienie powyższe nie narusza Ustawy o ochronie danych osobowych,  wpis wykorzystywany jest wyłącznie do celów statystyki bibliotecznej.

8. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków  oraz korzystania z telefonów komórkowych.

§ 2. WYPOŻYCZENIA

1. W Czytelni korzystać można ze zbiorów czytelni oraz z innych zbiorów  biblioteki.

2. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zobowiązany jest zgłosić u dyżurnego  bibliotekarza.

3. Ze zbiorów Czytelni, w tym również z czasopism bieżących czytelnik korzysta  za pośrednictwem bibliotekarza.

4. Jeżeli czytelnik zamierza w następnych dniach korzystać z książki dostarczonej spoza księgozbioru podręcznego, bibliotekarz może ją zatrzymać w Czytelni.

5. Na prośbę czytelnika rezerwuje się książki, z których chwilowo korzysta ktoś inny

6. Wypożyczonych zbiorów nie wolno wynosić z Czytelni.

7. Przed opuszczeniem Czytelni czytelnik zwraca książki i czasopisma.

8. Zbiorów Czytelni nie wypożycza się do domu.

9. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze,  bibliotekarz informuje, w której z bibliotek na terenie gminy może się ona  znajdować. Na prośbę czytelnika biblioteka może sprowadzić książki z innych  bibliotek z uwzględnieniem miesięcznego terminu oczekiwania.

10. Bibliotekarz udziela informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury  na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw  informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

§ 3. POSZANOWANIE ZBIORÓW

1. Kopiowanie materiałów bibliotecznych w granicach dopuszczalnych Ustawą  o prawie autorskim jest dozwolone wyłącznie za zgodą bibliotekarza i w miejscu  przez niego wskazanym.

2. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością  społeczną.

3. Za uszkodzone zbiory czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa  kierownik Czytelni, w zależności od stopnia zniszczenia, z zastosowaniem  przeliczników przyjętych w obowiązującymRegulaminie Wypożyczalni  Biblioteki. Na wpłacone kwoty wydaje się pokwitowanie.

§ 4 SKARGI I WNIOSKI

1. Skargi i wnioski czytelnik może wpisywać do księgi skarg i wniosków.

§ 5 PRZEPISY KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje również:
a) W stosunku do czytelników Wypożyczalni, którym książki wypożyczane są na podstawie kart zapisu.
b) W Wypożyczalniach nie posiadających odrębnych Czytelni,  a udostępniających książki i czasopisma prezencyjnie (na miejscu).

2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa  do korzystania z Czytelni. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor BiOAK.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2001 roku.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.