Urząd Gminy w Budzowie

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminę Budzów/ GOPS

Kategoria: POKL Opublikowano: 29-02-2016

Budzów, dnia 30.01.2015r.

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany”
realizowanego przez Gminę Budzów /
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie

 

W miesiącu styczniu 2015r. ruszyła kolejna edycja Projektu systemowego „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W miesiącu styczniu 2015r. odbyły się indywidualne konsultacje Uczestników Projektu z doradcą zawodowym i psychologiem. Spotkania odbywały się w dniach: 5.01.2015r., 7.01.2015r., 8.01.2015r. Dla każdego Uczestnika Projektu został opracowany indywidualny plan działania. Uczestnicy Projektu zostaną skierowani na takie kursy, szkolenia, warsztaty, treningi, które będą dostosowane do ich możliwości i potrzeb.

Do udziału w Projekcie w 2015 r. zrekrutowano 10 mieszkańców zameldowanych i zamieszkałych na terenie Gminy Budzów, którzy korzystają ze świadczeń pomocy społecznej (otrzymują zarówno świadczenia pieniężne jak i niepieniężne, a także objętych pracą socjalną przez GOPS), są i/lub osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej Beskidzkiej, i/lub nieaktywnymi zawodowo, i/lub rolnikami, i/lub osobami niepełnosprawnymi, są w wieku aktywności zawodowej nie są objęte wsparciem w ramach innych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.