Urząd Gminy w Budzowie

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminę Budzów/ GOPS

Kategoria: POKL Opublikowano: 29-02-2016

Budzów, dnia 21.11.2014r.

 

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany”
realizowanego przez Gminę Budzów/ Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Budzowie

 

W miesiącu listopadzie 2014r. w ramach Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego w okresie od 01.01.2013r do 30.06.2015r przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowana została ostatnia formy wsparcia:
„Trening radzenia sobie w sytuacjach trudnych” zrealizowany zastał w wymiarze 20 godzin dydaktycznych dla 7 Uczestników Projektu przez firmę szkoleniową Krakowską Grupę Terenów Ewa Janas, ul. Filipowicza 6/28, 30-611 Kraków. Zajęcia w ramach treningu odbywały się w dniach: od 03.11.2014r. do 06.11.2014r.
Uczestnicy Projektu w trakcie trwania treningu zapoznali się z zagadnieniami związanymi ze: stresem – charakterystyka zjawiska, przyczyny i objawy stresu, stres
a osobowość, rodzaje sytuacji trudnych, wewnętrzne i zewnętrzne źródła stresu, komunikacja i konflikty, metody redukcji stresu, style radzenia sobie ze stresem, strategie radzenia sobie ze stresem, profilaktyka antystresowa, asertywność, formułowanie celów, automotywacja, zarządzanie czasem.
„Trening radzenia sobie w sytuacjach trudnych” zakończył w 2014r. realizację projektu systemowego pn. „Czas na zmiany”.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.