Urząd Gminy w Budzowie

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminę Budzów/ GOPS

Kategoria: POKL Opublikowano: 29-02-2016

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Fundusz Społecznego

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany”
realizowanego przez Gminę Budzów/
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w roku 2014

W miesiącu maju 2014r. w ramach Projektu pn. „Czas na zmiany” realizowanego w okresie od 01.01.2013r do 30.05.2015r przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zrealizowane zostały „Warsztaty poszukiwania pracy”, które przeprowadzone były w wymiarze 25 godzin dydaktycznych dla 12 Uczestników Projektu przez firmę szkoleniową „LIDER Centrum Kształcenia” Roztoka Ryterska 44, 33- 343 Rytro.

Uczestnicy Projektu na warsztatach poszukiwania pracy nabyli umiejętność prawidłowego sporządzania dokumentów aplikacyjnych tj. CV i list motywacyjny. Ponadto mieli okazję zapoznać się z zagadnieniami związanymi z rynkiem pracy, metodami poszukiwania pracy, zasadami autoprezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.