Urząd Gminy w Budzowie

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminę Budzów/ GOPS

Kategoria: POKL Opublikowano: 29-02-2016

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Fundusz Społecznego

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany”
realizowanego przez Gminę Budzów/
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w roku 2014

W miesiącu maju 2014r. w ramach Projektu pn. „Czas na zmiany” realizowanego w okresie od 01.01.2013r do 30.05.2015r przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zrealizowane zostały „Warsztaty poszukiwania pracy”, które przeprowadzone były w wymiarze 25 godzin dydaktycznych dla 12 Uczestników Projektu przez firmę szkoleniową „LIDER Centrum Kształcenia” Roztoka Ryterska 44, 33- 343 Rytro.

Uczestnicy Projektu na warsztatach poszukiwania pracy nabyli umiejętność prawidłowego sporządzania dokumentów aplikacyjnych tj. CV i list motywacyjny. Ponadto mieli okazję zapoznać się z zagadnieniami związanymi z rynkiem pracy, metodami poszukiwania pracy, zasadami autoprezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej.