Urząd Gminy w Budzowie

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminę Budzów/ GOPS

Kategoria: GOPS, POKL Opublikowano: 23-02-2016

Budzów, dnia 27.06.2014r.

 

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany”
realizowanego przez Gminę Budzów/ Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Budzowie

 

W miesiącu czerwcu 2014r. w ramach Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego w okresie od 01.01.2013r do 30.06.2015r przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowane zostały następujące formy wsparcia:

„ Trening interpersonalny”
zrealizowany został w wymiarze 25 godzin dydaktycznych dla 11 Uczestników Projektu. Zajęcia w ramach treningu odbywały się w dniach: 02.06.2014r. do 03.06.2014r., 05.06.2014r oraz od 09.06.2014r. do 10.06.2014r.

Uczestnicy Projektu na treningu interpersonalnym zapoznali się z takimi zagadnieniami jak: otwartość i autentyczność w relacjach z innymi, źródła oporu  i dyskomfortu w kontaktach interpersonalnych oraz maski, role i fasady osobowości znaczenie, korzyści i ograniczenia. Ponadto zapoznali się z informacją zwrotną jako podstawą komunikacji i wiedzy o sobie, rozumienie zachowań własnych i innych.

„Trening kompetencji społecznych z elementami komunikacji i autoprezentacji”zrealizowany został w wymiarze 25 godzin dydaktycznych dla 9 Uczestników Projektu. Zajęcia w ramach treningu odbywały się w dniach: 12.06.2014r. od 16.06.2014r.  do 17.06.2014r. oraz od 23.06.2014r. do 24.06.2014r.

Uczestnicy Projektu na treningu kompetencji społecznych z elementami komunikacji  i autoprezentacji zapoznali się z takimi zagadnieniami jak: znajomość swoich mocnych  i słabych stron, budowanie pewności siebie, sztuka nawiązywania kontaktu, sposoby skutecznego porozumiewania się z innymi oraz zasady wywierania pozytywnego wrażenia.

Obie formy wsparcia zrealizowane zostały przez firmę szkoleniową „LIDER Centrum Kształcenia” Roztoka Ryterska 44, 33- 343 Rytro.