Urząd Gminy w Budzowie

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminę Budzów/ GOPS

Kategoria: GOPS, POKL Opublikowano: 23-02-2016

Budzów, dnia 27.06.2014r.

 

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany”
realizowanego przez Gminę Budzów/ Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Budzowie

 

W miesiącu czerwcu 2014r. w ramach Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego w okresie od 01.01.2013r do 30.06.2015r przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowane zostały następujące formy wsparcia:

„ Trening interpersonalny”
zrealizowany został w wymiarze 25 godzin dydaktycznych dla 11 Uczestników Projektu. Zajęcia w ramach treningu odbywały się w dniach: 02.06.2014r. do 03.06.2014r., 05.06.2014r oraz od 09.06.2014r. do 10.06.2014r.

Uczestnicy Projektu na treningu interpersonalnym zapoznali się z takimi zagadnieniami jak: otwartość i autentyczność w relacjach z innymi, źródła oporu  i dyskomfortu w kontaktach interpersonalnych oraz maski, role i fasady osobowości znaczenie, korzyści i ograniczenia. Ponadto zapoznali się z informacją zwrotną jako podstawą komunikacji i wiedzy o sobie, rozumienie zachowań własnych i innych.

„Trening kompetencji społecznych z elementami komunikacji i autoprezentacji”zrealizowany został w wymiarze 25 godzin dydaktycznych dla 9 Uczestników Projektu. Zajęcia w ramach treningu odbywały się w dniach: 12.06.2014r. od 16.06.2014r.  do 17.06.2014r. oraz od 23.06.2014r. do 24.06.2014r.

Uczestnicy Projektu na treningu kompetencji społecznych z elementami komunikacji  i autoprezentacji zapoznali się z takimi zagadnieniami jak: znajomość swoich mocnych  i słabych stron, budowanie pewności siebie, sztuka nawiązywania kontaktu, sposoby skutecznego porozumiewania się z innymi oraz zasady wywierania pozytywnego wrażenia.

Obie formy wsparcia zrealizowane zostały przez firmę szkoleniową „LIDER Centrum Kształcenia” Roztoka Ryterska 44, 33- 343 Rytro.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.