Urząd Gminy w Budzowie

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminę Budzów/ GOPS

Kategoria: POKL Opublikowano: 29-02-2016

Budzów, dnia 20.03.2015 r.

 

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany”
realizowanego przez Gminę Budzów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie

W ramach projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącu marcu 2015r. odbyła się kolejna forma wsparcia „warsztaty poszukiwania pracy”. Warsztaty zostały zrealizowany w wymiarze  25 godzin dydaktycznych dla 9 Uczestników Projektu przez firmę szkoleniową Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej ul. Rynek 16, 34-200 Sucha Beskidzka.
Zajęcia w ramach warsztatów odbywały się w dniach: od 3.03.2015r. do 6.03.2015r.
oraz 9.03.2015r.
Beneficjenci Projektu zapoznali się z zagadnieniami związanymi z: rynkiem pracy w Polsce i Europie (rynek pracy, praca zawodowa, ukryty i jawny rynek pracy, zawody przyszłości), wsparciem instytucjonalnym w zakresie zatrudnienia i samozatrudnienia, metodami aktywnego poszukiwania pracy w tym poprzez Internet, przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych związanych z poszukiwaniem zatrudnienia (życiorys, list motywacyjny), rozmową kwalifikacyjną z pracodawcą, autoprezentacją.

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.