Urząd Gminy w Budzowie

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminę Budzów/ GOPS

Kategoria: POKL Opublikowano: 29-02-2016

Budzów, dnia 23.02.2015r.

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany”
realizowanego przez Gminę Budzów/
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie

 

W ramach projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącu lutym 2015 r. odbyła się pierwsza forma wsparcia „trening kompetencji społecznych z elementami komunikacji i autoprezentacji”. Trening został zrealizowany w wymiarze 25 godzin dydaktycznych dla 10 Uczestników Projektu systemowego przez firmę szkoleniową LIDER Centrum Kształcenia Roztoka Ryterska 44, 33- 343 Rytro.  Zajęcia w ramach treningu odbywały się w dniach: 6.02.2015 r., oraz od 9.02.2015 r.  do 12.02.2015 r.
Beneficjenci Projektu zapoznali się z zagadnieniami takimi jak: znajomość swoich mocnych i słabych stron, budowanie pewności siebie, sztuka nawiązywania kontaktu, sposoby skutecznego porozumiewania się z innymi oraz zasady wywierania pozytywnego wrażenia.