Urząd Gminy w Budzowie

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminę Budzów/ GOPS

Kategoria: POKL Opublikowano: 29-02-2016

Budzów, dnia 23.02.2015r.

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany”
realizowanego przez Gminę Budzów/
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie

 

W ramach projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącu lutym 2015 r. odbyła się pierwsza forma wsparcia „trening kompetencji społecznych z elementami komunikacji i autoprezentacji”. Trening został zrealizowany w wymiarze 25 godzin dydaktycznych dla 10 Uczestników Projektu systemowego przez firmę szkoleniową LIDER Centrum Kształcenia Roztoka Ryterska 44, 33- 343 Rytro.  Zajęcia w ramach treningu odbywały się w dniach: 6.02.2015 r., oraz od 9.02.2015 r.  do 12.02.2015 r.
Beneficjenci Projektu zapoznali się z zagadnieniami takimi jak: znajomość swoich mocnych i słabych stron, budowanie pewności siebie, sztuka nawiązywania kontaktu, sposoby skutecznego porozumiewania się z innymi oraz zasady wywierania pozytywnego wrażenia.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.