Urząd Gminy w Budzowie

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminę Budzów/ Gminn

Kategoria: POKL Opublikowano: 29-02-2016

Budzów, dnia 26.07.2013r.

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany”
realizowanego przez Gminę Budzów/
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie

W miesiącu lipcu 2013r. Beneficjenci Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” rozpoczęli aktywny udział w formach wsparcia dostosowanych do możliwości i potrzeb opracowanych w indywidualnym planie działania. W dniach 8,10,11,12.07.2013r. został zrealizowany trening radzenia sobie w sytuacjach trudnych o charakterze grupowym dla 15 Uczestników Projektu w wymiarze 20 godzin dydaktycznych. W dniach od 15.07.2013r do 18.07.2013r zrealizowany został trening kompetencji społecznych o charakterze grupowym dla 15 Uczestników Projektu w wymiarze 20 godzin dydaktycznych. Oba treningi realizowane były przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej. Zajęcia w ramach treningów odbywały się w Sali Klubu Sportowego LKS „ Strzelec” Budzów.
Podczas treningu radzenia sobie w sytuacjach trudnych Beneficjenci mieli możliwość zapoznania się z następującymi zagadnieniami:
1. Trening rozwiązywania sytuacji problemowych – umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych poprzez świadome planowanie działań, określonych celów, tworzenia hierarchii celów, oceny ich adekwatności i możliwości realizacji, doboru środków realizacji, radzenia sobie z niepowodzeniami w kategoriach błędów procesie definiowania celów lub doboru środków realizacji, a nie w kategoriach osobistych niekompetencji czy niskiej samooceny.
2. Trening negocjacji – umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, negocjacji, ustalenia własnych oraz wspólnych interesów, obrony własnych argumentów, rozpoznawania manipulacji i sposobów radzenia sobie z nią.
3. Trening antystresowy – umiejętność radzenia sobie ze stresem. Nabycie podstawowej wiedzy o stresie i jego mechanizmach. Poznanie sposobów relaksacji i innych form redukcji stresu.

Głównym celem zrealizowanego treningu było nabycie przez Beneficjentów umiejętności samodzielnego rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych.
Podczas treningu kompetencji społecznych Beneficjenci mieli możliwość zapoznania się z następującymi zagadnieniami:
1. Praca nad komunikacją interpersonalną: Budowanie komunikatów w sposób świadomy, zrozumiały dla odbiorcy i skuteczny. Sztuka przeżywania własnych emocji i wyrażania ich w formie werbalnej i niewerbalnej, rozumienie związku emocji z zachowaniem, poznanie swoich typowych reakcji emocjonalnych
w określonych sytuacjach, praca nad indywidualnym sposobem radzenia sobie
z emocjami trudnymi, wymiana doświadczeń w tym obszarze.
2. Trening asertywności: Rozumienie swoich zachowań w aspekcie zachowań uległych, agresywnych i asertywnych. Umiejętność określenia i komunikowania własnych potrzeb. Umiejętność określenia komunikowania własnych granic oraz szanowania granic innych. Umiejętność komunikowania własnych praw. Skuteczna umiejętność odmawiania w sytuacjach nadużywania w sytuacjach nadużycia czy konfliktu interesów. Model rozwiązywania konfliktów.
3. Trening autoprezentacji: Umiejętność prezentowania siebie dzięki koncentracji na własnych zasobach. Sztuka nawiązywania pozytywnych relacji, kształtowania dobrego wrażenia przez kształtowanie właściwej postawy werbalnej
i niewerbalnej.