Urząd Gminy w Budzowie

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminę Budzów/ Gminn

Kategoria: POKL Opublikowano: 29-02-2016

Budzów, dnia 26.07.2013r.

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany”
realizowanego przez Gminę Budzów/
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie

W miesiącu lipcu 2013r. Beneficjenci Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” rozpoczęli aktywny udział w formach wsparcia dostosowanych do możliwości i potrzeb opracowanych w indywidualnym planie działania. W dniach 8,10,11,12.07.2013r. został zrealizowany trening radzenia sobie w sytuacjach trudnych o charakterze grupowym dla 15 Uczestników Projektu w wymiarze 20 godzin dydaktycznych. W dniach od 15.07.2013r do 18.07.2013r zrealizowany został trening kompetencji społecznych o charakterze grupowym dla 15 Uczestników Projektu w wymiarze 20 godzin dydaktycznych. Oba treningi realizowane były przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej. Zajęcia w ramach treningów odbywały się w Sali Klubu Sportowego LKS „ Strzelec” Budzów.
Podczas treningu radzenia sobie w sytuacjach trudnych Beneficjenci mieli możliwość zapoznania się z następującymi zagadnieniami:
1. Trening rozwiązywania sytuacji problemowych – umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych poprzez świadome planowanie działań, określonych celów, tworzenia hierarchii celów, oceny ich adekwatności i możliwości realizacji, doboru środków realizacji, radzenia sobie z niepowodzeniami w kategoriach błędów procesie definiowania celów lub doboru środków realizacji, a nie w kategoriach osobistych niekompetencji czy niskiej samooceny.
2. Trening negocjacji – umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, negocjacji, ustalenia własnych oraz wspólnych interesów, obrony własnych argumentów, rozpoznawania manipulacji i sposobów radzenia sobie z nią.
3. Trening antystresowy – umiejętność radzenia sobie ze stresem. Nabycie podstawowej wiedzy o stresie i jego mechanizmach. Poznanie sposobów relaksacji i innych form redukcji stresu.

Głównym celem zrealizowanego treningu było nabycie przez Beneficjentów umiejętności samodzielnego rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych.
Podczas treningu kompetencji społecznych Beneficjenci mieli możliwość zapoznania się z następującymi zagadnieniami:
1. Praca nad komunikacją interpersonalną: Budowanie komunikatów w sposób świadomy, zrozumiały dla odbiorcy i skuteczny. Sztuka przeżywania własnych emocji i wyrażania ich w formie werbalnej i niewerbalnej, rozumienie związku emocji z zachowaniem, poznanie swoich typowych reakcji emocjonalnych
w określonych sytuacjach, praca nad indywidualnym sposobem radzenia sobie
z emocjami trudnymi, wymiana doświadczeń w tym obszarze.
2. Trening asertywności: Rozumienie swoich zachowań w aspekcie zachowań uległych, agresywnych i asertywnych. Umiejętność określenia i komunikowania własnych potrzeb. Umiejętność określenia komunikowania własnych granic oraz szanowania granic innych. Umiejętność komunikowania własnych praw. Skuteczna umiejętność odmawiania w sytuacjach nadużywania w sytuacjach nadużycia czy konfliktu interesów. Model rozwiązywania konfliktów.
3. Trening autoprezentacji: Umiejętność prezentowania siebie dzięki koncentracji na własnych zasobach. Sztuka nawiązywania pozytywnych relacji, kształtowania dobrego wrażenia przez kształtowanie właściwej postawy werbalnej
i niewerbalnej.

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.