Urząd Gminy w Budzowie

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany”

Kategoria: POKL Opublikowano: 29-02-2016

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany”
realizowanego przez Gminę Budzów/ Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Budzowie

W miesiącu kwietniu 2015r. w ramach Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego w okresie od 01.01.2013r do 30.06.2015r przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowane zostały następujące formy wsparcia:

Kurs zawodowy „Magazynier wraz z obsługą wózka jezdniowego” zrealizowany został w wymiarze 50 godzin dydaktycznych dla 1 Uczestnika Projektu. Zajęcia w ramach kursu zawodowego odbywały się w dniach: od 01.04.2015r. do 02.04.2015r., od 7.04.2015r. do 10.04.2015r., od 13.04.2015r. do 16.04.2015r.

Uczestnik Projektu w trakcie trwania kursu zawodowego „magazynier wraz z obsługą wózka jezdniowego” zapoznał się z takimi zagadnieniami jak: podział stosowanych wózków, budowa wózków jezdniowych, wiadomości z zakresu BHP, czynności operatora przed,
w trakcie i po zakończeniu pracy, bezpieczne używanie butli w tym ich bezpieczna wymiana, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości o dozorze technicznym, obsługa magazynu. W ramach zajęć praktycznych Beneficjent Projektu uczył się poruszać wózkiem jezdniowym.

Kurs zawodowy „Krawiec – krawcowa” zrealizowany został w wymiarze 50 godzin dydaktycznych dla 1 Uczestniczki Projektu. Zajęcia w ramach kursu zawodowego „krawiec – krawcowa” odbywały się w dniach: od 9.04.2015r. do 10.04.2015r., od 13.04.2015r. do 16.04.2015r., od 20.04.2015r. do 22.04.2015r.
Uczestniczka Projektu w trakcie trwania kursu zawodowego „krawiec – krawcowa” zapoznała się z takimi zagadnieniami teoretycznymi jak: bezpieczeństwo i higiena pracy, urządzenia i maszyny szwalnicze, w ramach zajęć praktycznych Uczestniczka Projektu uczyła się zasad krojenia, szycia na stebnówce.

Wszystkie formy wsparcia zrealizowane zostały przez firmę szkoleniową Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej ul. Rynek 16, 34-200 Sucha Beskidzka.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.