Urząd Gminy w Budzowie

Przypomnienie

Kategoria: Informacje Opublikowano: 03-06-2019

Urząd Gminy w Budzowie przypomina, iż odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych prowadzony będzie z częstotliwością  raz na kwartał, w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień 2019 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.